Zoznam 
Zápisnica
PDF 259kWORD 81k
Štvrtok, 15. júna 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Humanitárna situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení)
 3.Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Prípad azerbajdžanského novinára Afgana Muchtarliho
  4.2.Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti
  4.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Indonézii
 5.Vyhlásenia predsedníctva
 6.Zloženie výborov
 7.Hlasovanie
  7.1.Žiadosť o zbavenie imunity Marine Le Penovej (hlasovanie)
  7.2.Prípad azerbajdžanského novinára Afgana Muchtarliho (hlasovanie)
  7.3.Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti (hlasovanie)
  7.4.Situácia v oblasti ľudských práv v Indonézii (hlasovanie)
  7.5.Vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investície (hlasovanie)
  7.6.Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo (hlasovanie)
  7.7.Online platformy a jednotný digitálny trh (hlasovanie)
  7.8.Humanitárna situácia v Jemene (hlasovanie)
  7.9.Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Väčšie interpelácie (rozprava)
  11.1.Oslava Medzinárodného dňa rodiny v roku 2017: podpora úlohy rodičov pri zabezpečovaní kvalitného vzdelávania a výchovy detí
  11.2.Platformy na zdieľanie videí a redakčná zodpovednosť
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Predloženie dokumentov
 14.Petície
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Humanitárna situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Humanitárna situácia v Jemene (2017/2727(RSP))

Rozprava sa konala 13. júna 2017 (bod 11 zápisnice zo dňa 13.6.2017).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD, o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli a João Pimenta Lopes, v mene skupiny GUE/NGL, o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D, o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Sandra Kalniete, v mene skupiny PPE, o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE, o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 15.6.2017.


3. Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000047/2017) ktorú položili Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica a Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D a Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek a Massimiliano Salini v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia a Françoise Grossetête rozvinuli otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Massimiliano Salini v mene skupiny PPE, Martina Werner v mene skupiny S&D, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Massimiliano Salini, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Herbert Reul, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 14.6.2017 .)


4.1. Prípad azerbajdžanského novinára Afgana Muchtarliho

Návrhy uznesenia B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 a B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz a Željana Zovko uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, ktora zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai a Ivo Vajgl.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Maria Grapini, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly a Ana Gomes.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 15.6.2017.


4.2. Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti

Návrhy uznesenia B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 a B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo a Tunne Kelam uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică a Amjad Bashir, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot a Marijana Petir.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 15.6.2017.


4.3. Situácia v oblasti ľudských práv v Indonézii

Návrhy uznesenia B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 a B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat a Jeroen Lenaers uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Csaba Sógor a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 15.6.2017.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


5. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením o požiari, ktorý zničil obytnú budovu v Londýne v noci z utorka na stredu 14. júna 2017.

Parlament si minútou ticha uctil pamiatku obetí..

Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti zrušenia poplatkov za roaming v Európskej únii.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bruno Gollnisch a Christian Ehler (Pani predsedajúca poskytla spresnenia týkajúce sa výrokov Bruna Gollnischa).


6. Zloženie výborov

Na žiadosť skupiny S&D Parlament potvrdil toto menovanie:

výbor ECON : Renato Soru, ktorým je nahradený Luigi Morgano


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Žiadosť o zbavenie imunity Marine Le Penovej (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Marine Le Penovej [2017/2021(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0266)


7.2. Prípad azerbajdžanského novinára Afgana Muchtarliho (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 a B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0414/2017

(nahrádzajúci B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 a B8-0420/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev a Julia Pitera, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga a Lola Sánchez Caldentey, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0267)

Vystúpenia:

Cristian Dan Preda, aby navrhol odloženie hlasovania , Charles Tannock za žiadosť, a Pavel Telička proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 272, proti: 315, zdržali sa hlasovania: 27).

Heidi Hautala podala ústny pozmeňujúci návrh k odseku 8, ktorý bol prijatý.


7.3. Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 a B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0419/2017

(nahrádzajúci B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017 a B8-0429/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere a Julia Pitera, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Neena Gill, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0268)

(Návrh uznesenia B8-0427/2017 sa stal bezpredmetným.)


7.4. Situácia v oblasti ľudských práv v Indonézii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 a B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0424/2017

(nahrádzajúci B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 a B8-0431/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev a Julia Pitera, v mene skupiny PPE

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a David Martin, v mene skupiny S&D

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić a Monica Macovei, v mene skupiny ECR

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz a Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0269)


7.5. Vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investície (hlasovanie)

Správa o vykonávaní Európskeho fondu pre strategické investície [2016/2064(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Udo Bullmann (A8-0200/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0270)


7.6. Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo (hlasovanie)

Správa o Európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo [2017/2003(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Nicola Danti (A8-0195/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (déposée par le groupe ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0271)


7.7. Online platformy a jednotný digitálny trh (hlasovanie)

Správa o online platformách a jednotnom digitálnom trhu [2016/2276(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajcovia: Henna Virkkunen a Philippe Juvin (A8-0204/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ECR)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0272)


7.8. Humanitárna situácia v Jemene (hlasovanie)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Humanitárna situácia v Jemene (2017/2727(RSP))

Rozprava sa uskutočnila v utorok 13. júna 2017 (bod 11 zápisnice zo dňa 13.6.2017).

Návrhy uznesenia boli oznámené 15. júna 2017 (bod 4 zápisnice zo dňa 15.6.2017).

Návrhy uznesenia B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 a B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0407/2017

(nahrádzajúci B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 a B8-0413/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete a David McAllister, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Arne Gericke a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0273)


7.9. Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0405/2017 a B8-0406/2017 (2017/2733(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA B8-0405/2017

Prijatý (P8_TA(2017)0274)

(Návrh uznesenia B8-0406/2017 sa stal bezpredmetným.)

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: José Manuel Fernandes a Udo Bullmann - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins a Anna Záborská

Správa: Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson a Anna Záborská

Správa: Henna Virkkunen a Philippe Juvin - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi a Seán Kelly

Návrh uznesenia o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Návrh uznesenia o financovaní politických strán a politických nadácií na európskej úrovni (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská a Branislav Škripek.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Väčšie interpelácie (rozprava)

11.1. Oslava Medzinárodného dňa rodiny v roku 2017: podpora úlohy rodičov pri zabezpečovaní kvalitného vzdelávania a výchovy detí

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000030/2017/rév.1) od Beatrix von Storchovej, Daniely Aiutovej, Kristiny Winbergovej a Joëlle Bergeronovej v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Oslava Medzinárodného dňa rodiny v roku 2017: podpora úlohy rodičov pri zabezpečovaní kvalitného vzdelávania a výchovy detí (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

Beatrix von Storch rozvinula otázku a zodpovedala takisto na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Anna Záborská a Mireille D'Ornano.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.


11.2. Platformy na zdieľanie videí a redakčná zodpovednosť

   Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000035/2017) de Curzio Maltese a Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Platformy na zdieľanie videí a redakčná zodpovednosť (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017)

Curzio Maltese rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, Tibor Szanyi v mene skupiny S&D, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Maria Grapini a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.


12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8. júna 2017)

výbor AFCO

- Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (2017/2089(INI))
(stanovisko: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

výbor AGRI

- Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013 (2017/2088(INI))
(stanovisko: ENVI)

výbor DEVE

- Stratégia EÚ a Afriky: podpora rozvoja (2017/2083(INI))
(stanovisko: AFET, INTA)

výbor ENVI

- Vykonávanie smernice o ekodizajne (2009/125/ES) (2017/2087(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor FEMM

- Ženy, rovnosť medzi ženami a mužmi a klimatická spravodlivosť (2017/2086(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET)

výbor ITRE

- Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(stanovisko: ENVI, TRAN, REGI)

výbor TRAN

- Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
(stanovisko: LIBE, IMCO) (pridružený výbor))

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8. júna 2017)

výbor TRAN

- Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (COM(2016)0787 - - 2017/2085(INI))
(stanovisko: LIBE, IMCO) (pridružený výbor)

Zmena v pridelení výborom

výbor JURI

- Zmena smernice 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
predložené gestorskému výboru: EMPL
stanovisko: ENVI, ITRE, JURI, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

výbor CONT

- Zriadenie spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
predložené gestorskému výboru: ITRE
stanovisko: CONT, REGI

výbor DEVE

- Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
predložené gestorskému výboru: ITRE
stanovisko: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI(článok 104 rokovacieho poriadku)


13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, TRAN

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) (Text s významom pro EHP) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ITRE, LIBE, JURI (článok 104 rokovacieho poriadku

– Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení N-(1-fenyletyl-4-piperidinyl)-N-fenylakrylamidu (akrylfentanyl) kontrolným opatreniam (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, BUDG, IMCO

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ITRE, ECON

2) poslancami, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o boji proti prejavom nenávisti a extrémizmu na internete (B8-0299/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zvyšovaní informovanosti o celiakii (B8-0378/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o označovaní pôvodu ryže (B8-0379/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o využívaní ozdobnice na výrobu biopalív (B8-0380/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI


14. Petície

Nasledujúce petície, ktoré boli zapísané do registra v uvedených dňoch v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku, boli pridelené gestorskému výboru:

Dňa 13. júna 2017

(*) Meno je utajené.

(*) (č. 0404/2017); Cesar Dezfuli Rello (č. 0405/2017); Flavio Miccono (č. 0406/2017); Flavio Miccono (č. 0407/2017); Desislava Filipova (č. 0408/2017); (*) (č. 0409/2017); (*) (č. 0410/2017); Joanna Swabe (Humane Society International) (č. 0411/2017); Fabiano Filippin (č. 0412/2017); (*) (č. 0413/2017); (*) (č. 0414/2017); Leonardo Raznovich (č. 0415/2017); Irina Buchinger (č. 0416/2017); Jonny Anderson (č. 0417/2017); Emilio Nuzzolese (č. 0418/2017); (*) (č. 0419/2017); Teofil Eugen Guido Raimondi (č. 0420/2017); Giuliano Varisco (č. 0421/2017); (*) (č. 0422/2017); (*) (č. 0423/2017); (*) (č. 0424/2017); Ignacio Hernández (č. 0425/2017); Salomón David Navarro Marín (č. 0426/2017); (*) (č. 0427/2017); (*) (č. 0428/2017); Harald Bolsinger (č. 0429/2017); Nelson Marin (č. 0430/2017); (*) (č. 0431/2017); Maurizio Parodi (č. 0432/2017); Daniel Knorr (č. 0433/2017); (*) (č. 0434/2017); (*) (č. 0435/2017); (*) (č. 0436/2017); (*) (č. 0437/2017); (*) (č. 0438/2017); (*) (č. 0439/2017); (*) (č. 0440/2017); (*) (č. 0442/2017); (*) (č. 0443/2017); Shane Kennedy (č. 0444/2017); Teresa Maza García (č. 0445/2017); (*) (č. 0446/2017); (*) (č. 0447/2017); (*) (č. 0448/2017); (*) (č. 0449/2017); (*) (č. 0450/2017); Martin Jürgens (č. 0451/2017); Hans Baeyens (č. 0452/2017); Ana Margarita de la Cuesta de los Mozos (č. 0453/2017); Daniel Enrique Gómez Lapuente (č. 0454/2017); (*) (č. 0455/2017); (*) (č. 0456/2017); (*) (č. 0457/2017); (*) (č. 0458/2017); (*) (č. 0459/2017); Diego Padoan (č. 0460/2017); Marco Bazzoni (č. 0461/2017); (*) (č. 0462/2017); (*) (č. 0463/2017); (*) (č. 0464/2017); (*) (č. 0465/2017); (*) (č. 0466/2017); (*) (č. 0467/2017); (*) (č. 0468/2017); (*) (č. 0469/2017); (*) (č. 0470/2017); Gaspare Inglese (č. 0471/2017); (*) (č. 0472/2017); (*) (č. 0473/2017); (*) (č. 0474/2017); (*) (č. 0475/2017); (*) (č. 0476/2017); (*) (č. 0477/2017); (*) (č. 0478/2017); (*) (č. 0479/2017); (*) (č. 0480/2017); (*) (č. 0481/2017); (*) (č. 0482/2017); (*) (č. 0483/2017); (*) (č. 0484/2017); (*) (č. 0485/2017); (*) (č. 0486/2017); Clara Pérez Sánchez (č. 0487/2017); (*) (č. 0488/2017); Sergio Ianni (č. 0490/2017); (*) (č. 0491/2017); (*) (č. 0492/2017); (*) (č. 0493/2017); Alessia Margheritini (č. 0494/2017); Elena Manzoni Di Chiosca (č. 0495/2017); Remo Pulcini (č. 0496/2017); (*) (č. 0497/2017); (*) (č. 0498/2017); (*) (č. 0499/2017); (*) (č. 0500/2017); Jeremy Mesdouze (č. 0501/2017); Marco Bava (č. 0502/2017); Marco Bava (č. 0503/2017); Marco Bava (č. 0504/2017); Marco Bava (č. 0505/2017); Marco Bava (č. 0506/2017); Marco Bava (č. 0507/2017); Marco Bava (č. 0508/2017); Natália Blahová (č. 0509/2017); Luigi Salvatore Iasevoli (č. 0510/2017).

Petície č. 0441/2017 a 0489/2017 boli stiahnuté z registra po tom, čo ich predkladateľ petície stiahol po ich zaregistrovaní.


15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


16. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 3. júla 2017 do 6. júla 2017.


17. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 15.55 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Vandenkendelaere, Žitňanská

Právne oznámenie