Показалец 
Протокол
PDF 273kWORD 84k
Понеделник, 3 юли 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Възобновяване на сесията
 2.In memoriam
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Проверка на пълномощията
 6.Искане за снемане на имунитет
 7.Искане за защита на имунитет
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди провеждането на първо четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 11.Тълкувания на Правилника за дейността
 12.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 13.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 14.Внесени документи
 15.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 16.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 17.Ред на работа
 18.Макрофинансова помощ за Молдова ***I (разискване)
 19.Европейски стандарти за 21-ви век (разискване)
 20.Увеличаване на епидемията от ХИВ, туберкулоза и вируса на хепатит C в Европа (разискване)
 21.По-дълъг жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата (кратко представяне)
 22.Провеждане на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления и престъпленията против човечеството, в това число и геноцида (кратко представяне)
 23.Състав на комисиите и делегациите
 24.Частни охранителни дружества (кратко представяне)
 25.Условия на труд и несигурна заетост (кратко представяне)
 26.Към общоевропейска рамка за обезпечени облигации (кратко представяне)
 27.Ролята на свързания с риболова туризъм с оглед на диверсификацията на рибарството (кратко представяне)
 28.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 29.Дневен ред на следващото заседание
 30.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.05 ч.


2. In memoriam

От името на Парламента, Председателят отдава почит към паметта на Симон Вейл, първи председател на Европейския парламент, избрана с всеобщо пряко гласуване.

Парламентът запази едноминутно мълчание.

Председателят съобщи, че утре, 4 юли 2017 г., от 10 ч. в пленарната зала на Парламента ще се проведе възпоменателна церемония в памет на Симон Вейл и че членовете на ЕП, които ще присъстват на погребението в сряда, 5 юли 2017 г. в Париж, ще се считат като "отсъстващи по основателни причини".

Изказаха се Terry Reintke, относно приемането от германския Бундестаг на закона за еднополовите бракове на 30 юни 2017 г., Franck Proust, от името на групата PPE, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, от името на групата S&D, и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, относно политическата личност Симон Вейл, и Patrizia Toia, също по този въпрос, както и за да припомни критичното положение, свързано с притока на имигранти в Италия.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

Anna Elżbieta Fotyga е присъствала на заседанието от 15 юни 2017 г., но името ѝ не фигурира в присъствения списък.


4. Състав на Парламента

Компетентните органи на Обединеното кралство съобщиха, че Ian Duncan е назначен за член на британското правителство, считано от 23 юни 2017 г.

Компетентните органи на Република Малта съобщиха, че Therese Comodini Cachia е избрана за депутат в парламента на Малта, считано от 24 юни 2017 г.

Victor Negrescu е назначен за заместник-министър по европейските въпроси в Румъния, считано от 30 юни 2017 г.

Парламентът отбелязва, че съгласно член 7, съответно параграфи 1 и 2 от Акта за избиране на членове на ЕП чрез всеобщи преки избори, тези длъжности са несъвместими с положението на член на ЕП и обявява местата им за свободни, считано съответно от 23 юни, 24 юни и 30 юни 2017 г.

°
° ° °

Компетентните органи на Обединеното кралство уведомиха за избирането на John Flack за член на ЕП, считано от 28 юни 2017 г., както и на Rupert Matthews и Wajid Khan, считано от 29 юни 2017 г., и на John Howarth, считано от 30 юни 2017 г., съответно на мястото на Vicky Ford, Andrew Lewer, Afzal Khan и Anneliese Dodds.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, John Flack, Rupper Matthews, Wajid Khan и John Howarth заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


5. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI, Парламентът взема решение за потвърждаване мандатите на членовете на Парламента Thierry Cornillet и Patricia Lalonde.


6. Искане за снемане на имунитет

Гръцките компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на Manolis Kefalogiannis във връзка с образувано срещу него дело.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


7. Искане за защита на имунитет

Комисията JURI, която е компетентна по този въпрос, уведоми председателя, че вследствие на оттеглянето от Stanislav Polčák на искането му за защита на неговия имунитет и привилегии, процедурата за защита на имунитет е приключена.


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE, ECR, Verts/ALE и ENF следните искания за назначаване:

комисия ECON: Anne Sander на мястото на Alain Lamassoure

комисия EMPL: Anne Sander вече не е член на комисията.

комисия AFCO: Alain Lamassoure на мястото на Constance Le Grip

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Daniel Dalton на мястото на Anneleen Van Bossuyt

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Jakop Dalunde на мястото на Eva Joly

комисия BUDG: André Elissen

комисия FEMM: André Elissen

Делегация за връзки с Афганистан: André Elissen

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


9. Преговори преди провеждането на първо четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисията LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за условията, на които трябва да отговарят гражданите на трети държави или лицата без гражданство, за да може да им бъде предоставена международна закрила, за единен статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, и за съдържанието на предоставената закрила и за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Докладчик: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- комисията LIBE, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Докладчик: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- комисията REGI, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Докладчик: Искра Михайлова (A8-0231/2017)

- комисията INTA, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Докладчик: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- комисиите EMPL и CULT, въз основа на доклада относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Докладчици: Светослав Христов Малинов и Thomas Mann (A8-0244/2017)

- комисията EMPL, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Докладчик: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма до полунощ утре, вторник, 4 юли 2017 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


10. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

- препоръката на комисията JURI да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 юни 2017 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- препоръката на комисията JURI да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 юни 2017 г., заменящ Приложения I, II, III и IV от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента не възразят срещу препоръките, те се считат за приети. В противен случай те се подлагат на глaсуване.

Двете препоръки са на разположение на сайта на Европейския парламент по време на настоящата месечна сесия.


11. Тълкувания на Правилника за дейността

Председателят уведоми Парламента, в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността, за следното тълкуване на член 5, параграф 5 от Правилника за дейността, направено от комисията по конституционни въпроси, сезирана относно прилагането на въпросната разпоредба:

"По отношение на достъпа до поверителна информация се прилагат правилата, установени в междуинституционалните споразумения, сключени от Парламента относно обработката на поверителна информация и вътрешните правила за тяхното прилагане, приети от компетентните органи на Парламента.

_____________

Междуинституционално споразумение от 20 ноември 2002 г. между Европейския парламент и Съвета относно достъпа на Европейския парламент до чувствителна информация на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана (ОВ C 298, 30.11.2002 г., стр.1).

Рамково споразумение от 20 октомври 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр.47).

Междуинституционално споразумение от 12 март 2014 г. между Европейския парламент и Съвета относно изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност (OВ C 95, 1.4.2014 г., стр. 1).

Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2002 г. относно прилагането на междуинституционалното споразумение относно достъпа на Европейския парламент до чувствителна информация на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана (OВ C 298, 30.11.2002 г., стр.4).

Решение на Бюрото от 15 април 2013 г. относно правилника относно обработката на поверителна информация от Европейския парламент (OВ C 96, 1.4.2014 г., стр. 1)."

При липсата на възражения относно това тълкуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, съгласно член 226, параграф 4 от Правилника за дейността в 24-часов срок от оповестяването му, тълкуването се счита за прието. В противен случай то ще бъде подложено на гласуване в Парламента.

°
° ° °

Председателят уведоми Парламента, в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността, за следното тълкуване на член 210а от Правилника за дейността, направено от комисията по конституционни въпроси, сезирана относно прилагането на въпросната разпоредба:

"Настоящият член се прилага, доколкото приложимата правна рамка относно обработката на поверителна информация предвижда възможността да се ползва поверителна информация за справка по време на заседания при закрити врати извън обезопасените съоръжения."

При липсата на възражения относно това тълкуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, съгласно член 226, параграф 4 от Правилника за дейността в 24-часов срок от оповестяването му, тълкуването се счита за прието. В противен случай то ще бъде подложено на гласуване в Парламента.


12. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише тази седмица следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Решение на Европейския парламент на Съвета относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специфичните мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1683/95 за определяне на единен формат за визи (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).


13. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечната сесия през януари 2017 г., втората месечна сесия през февруари 2017 г. и първата и втората месечна сесия през март 2017 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


14. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Проект за коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет за 2017 г.: вписване на излишъка от финансовата 2016 година (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) №1287/2003 на Съвета (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури по отношение на някои разпоредби относно данъчното облагане на превозните средства (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета за започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Чешката република (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- Доклад относно частните охранителни дружества (2016/2238(INI)) - AFET - Докладчик: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Доклад относно функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно (2016/2244(INI)) - IMCO - Докладчик: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Доклад с препоръки към Комисията относно давностните срокове за пътнотранспортните произшествия (2015/2087(INL)) - JURI - Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Рамковото споразумение между Европейския съюз и Косово относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) - AFET - Докладчик: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Доклад с препоръки към Комисията относно общи минимални стандарти за гражданското производство в ЕС (2015/2084(INL)) - JURI - Докладчик: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Доклад относно европейските стандарти – прилагане на Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2016/2274(INI)) - IMCO - Докладчик: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Доклад относно по-дългия жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата (2016/2272(INI)) - IMCO - Докладчик: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на меморандума за разбирателство между Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Евроюст (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (2017/2041(INI)) - AFET - Докладчик: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Доклад относно „Към стратегия на ЕС за международните културни отношения“ (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - AFET - CULT - Докладчик: Elmar Brok - Докладчик: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Доклад относно ролята на свързания с риболова туризъм с оглед на диверсификацията на рибарството (2016/2035(INI)) - PECH - Докладчик: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Доклад относно провеждане на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления и престъпленията против човечеството, в това число и геноцида (2016/2239(INI)) - AFET - Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Доклад относно условията на труд и несигурната заетост (2016/2221(INI)) - EMPL - Докладчик: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в Европейския съюз (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - ECON - Докладчик: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Доклад относно насърчаването на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС (2016/2250(INI)) - REGI - Докладчик: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) - ECON - JURI - Докладчик: Hugues Bayet - Докладчик: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година: вписване на излишъка от финансовата 2016 година (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - BUDG - Докладчик: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) - AFET - Докладчик: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна (2017/2036(INI)) - AFET - Докладчик: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Турция (2016/2308(INI)) - AFET - Докладчик: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Доклад Към общоевропейска рамка за обезпечени облигации (2017/2005(INI)) - ECON - Докладчик: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) - ENVI - Докладчик: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Доклад относно действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - ENVI - Докладчик: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Cъвета за приемане от името на Европейския съюз на изменение на Протокола от 1999 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) - ENVI - Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2017/001 ES/Castilla y León – добив на суровини (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) - BUDG - Докладчик: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Доклад относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2018 г. (2017/2043(BUD)) - BUDG - Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) препоръки за второ четене

- *** II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - CONT - LIBE - Докладчик: Ingeborg Gräßle - Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)


15. Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)

Бяха внесени следните запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността):

— (O-000029/2017), зададен от Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen и Ivan Štefanec, към Комисията: Последващи действия по отношение на скандала с вноса на бразилско месо (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017), зададен от Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, към Комисията: Създаване на армия на ЕС (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).


16. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

— (O-000045/2017), зададен от Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: Увеличаване на епидемията от ХИВ, туберкулоза и вируса на хепатит C в Европа (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017);

— (O-000057/2017), зададен от Bernd Lange, Daniel Caspary и David Martin, от името на комисията INTA, към Комисията: Решение на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г. относно Споразумението за свободна търговия ЕС-Сингапур (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017);

— (O-000058/2017), зададен от Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor и Eleonora Evi , от името на комисията ENVI, към Комисията: Ловът на китове в Норвегия (2017/2712 (RSP)) (B8-0324/2017).


17. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през юли 2017 г. (PE 607.301/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Председателят съобщи, че утре, от 10 ч. в пленарната зала на Парламента ще се проведе церемония в памет на Симон Вейл и предложи вписването на точка "Почит към Симон Вейл" в дневния ред за вторник, преди времето за гласуване. Председателят съобщи, че в сряда ще присъства на погребението на Симон Вейл в Париж, заедно с председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер и председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Затова той предложи промяна на заглавието на първа точка от дневния ред за сряда, както следва: "Изявления на Европейския съвет и на Комисията относно подготовката за срещата на високо равнище на Г-20 на 7 и 8 юли 2017 г.".

Парламентът се съгласи с предложението.

Понеделник

Искане на групата ENF за вписване като първа точка от дневния ред за заседанието в този понеделник на изявленията на Съвета и на Комисията относно "Фронтекс: обезпокояваща мигранска криза по средиземноморското крайбрежие на Испания".

Изказа се Nicolas Bay, от името на групата ENF, за да представи искането.

Парламентът отхвърля искането

Вторник и сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Искане на групата GUE/NGL за добавяне като втора точка от дневния ред за четвъртък, след общата дискусия относно "Маракешки договор: достъп до произведения и други закриляни обекти за лица с нарушено зрение" (точки 42 и 41 от проекта на дневен ред), на изявление на Комисията относно въпроса с искане за устен отговор "Лов на китове в Норвегия". Разискването ще приключи с внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат подложени на гласуване по време на септемврийската месечна сесия.

Изказа се Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, за да представи искането, Paul Rübig, за да поиска разискването да не приключва с внасянето на предложения за резолюции, и Anja Hazekamp срещу това искане.

Чрез поименно гласуване (166 „за“, 142 „против“, 16 „въздържали се“) Парламентът прие искането на групата GUE/NGL.

С това редът на работа е определен.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

18. Макрофинансова помощ за Молдова ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Petras Auštrevičius (докладчик по становището на комисията AFET), Siegfried Mureşan (докладчик по становището на комисията BUDG), който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, Daniel Caspary, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Hannu Takkula, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser и Kazimierz Michał Ujazdowski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Sorin Moisă.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 4.7.2017 г г.


19. Европейски стандарти за 21-ви век (разискване)

Доклад относно европейските стандарти за 21-ви век [2016/2274(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Marlene Mizzi представи доклада.

Изказа се Hans-Olaf Henkel (докладчик по становището на комисията ITRE).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се: Pavel Telička (докладчик по становището на комисията TRAN), Ildikó Gáll-Pelcz, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Andreas Schwab, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Maria Spyraki, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias и Davor Škrlec.

Изказаха се: Elżbieta Bieńkowska и Marlene Mizzi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 4.7.2017 г г.


20. Увеличаване на епидемията от ХИВ, туберкулоза и вируса на хепатит C в Европа (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000045/2017), зададен от Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: Увеличаване на епидемията от ХИВ, туберкулоза и вируса на хепатит C в Европа (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Margrete Auken, Julia Reid, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli и Paloma López Bermejo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini и Krisztina Morvai.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Mireille D’Ornano, от името на комисията ENVI, относно ответни мерки на ЕС срещу ХИВ/СПИН, туберкулоза и хепатит C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 5.7.2017 г г.


21. По-дълъг жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата (кратко представяне)

Доклад относно по-дълъг жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата [2016/2272(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Pascal Durand (A8-0214/2017)

Pascal Durand направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Csaba Sógor, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa Jaakonsaari и João Ferreira.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.13 от протокола от 4.7.2017 г г.


22. Провеждане на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления и престъпленията против човечеството, в това число и геноцида (кратко представяне)

Доклад относно провеждането на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления и престъпленията против човечеството, в това число и геноцида [2016/2239(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

Cristian Dan Preda направи представянето.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor и Stanislav Polčák.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.14 от протокола от 4.7.2017 г г.


23. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE следното искане за назначаване:

комисия EMPL: Constance Le Grip

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


24. Частни охранителни дружества (кратко представяне)

Доклад относно частните охранителни дружества [2016/2238(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

Hilde Vautmans направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos и Maria Grapini.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.15 от протокола от 4.7.2017 г г.


25. Условия на труд и несигурна заетост (кратко представяне)

Доклад относно условията на труд и несигурната заетост [2016/2221(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

Neoklis Sylikiotis направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tania González Peñas и Georgios Epitideios.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.16 от протокола от 4.7.2017 г г.


26. Към общоевропейска рамка за обезпечени облигации (кратко представяне)

Доклад относно „Към общоевропейска рамка за обезпечени облигации“ [2017/2005(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

Bernd Lucke направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 4.7.2017 г г.


27. Ролята на свързания с риболова туризъм с оглед на диверсификацията на рибарството (кратко представяне)

Доклад относно ролята на свързания с риболова туризъм с оглед на диверсификацията на рибарството [2016/2035(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Renata Briano (A8-0221/2017)

Renata Briano направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, David Coburn, Ivan Jakovčić и João Ferreira.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 4.7.2017 г г.


28. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Maria Grapini, Julie Ward, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Момчил Неков, Notis Marias, Marek Jurek, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo и Claudiu Ciprian Tănăsescu.


29. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 607.301/OJMA).


30. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.00 ч.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Михайлова, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Майдел, Mosca, Mussolini, Punset, Žitňanská

Правна информация