Indeks 
Protokol
PDF 253kWORD 78k
Mandag den 3. juli 2017 - StrasbourgEndelig udgave
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Mindeord
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Valgs prøvelse
 6.Anmodning om ophævelse af immunitet
 7.Anmodning om beskyttelse af immunitet
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Fortolkning af forretningsordenen
 12.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 13.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 14.Modtagne dokumenter
 15.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)
 16.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 17.Arbejdsplan
 18.Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova ***I (forhandling)
 19.Europæiske standarder til det 21. århundrede (forhandling)
 20.Øget forekomst af epidemier af hiv, tuberkulose og hepatitis C-virus (HCV) i Europa (forhandling)
 21.Længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder (kortfattet forelæggelse)
 22.Bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab (kortfattet forelæggelse)
 23.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 24.Private sikkerhedsfirmaer (kortfattet forelæggelse)
 25.Arbejdsvilkår og usikker ansættelse (kortfattet forelæggelse)
 26.På vej til en paneuropæisk ramme for særligt dækkede obligationer (kortfattet forelæggelse)
 27.Den fiskerirelaterede turismes rolle i diversificeringen af fiskeriet (kortfattet forelæggelse)
 28.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 29.Dagsorden for næste møde
 30.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


2. Mindeord

Formanden udtalte på Parlamentets vegne mindeord over Simone Veil, den første formand for et Europa-Parlament valgt ved almindelige direkte valg.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

Formanden meddelte, at der den efterfølgende dag, tirsdag den 4. juli 2017, i mødesalen kl. 12.00 ville blive afholdt en mindehøjtidelighed for Simone Veil, og at de medlemmer, der havde til hensigt at deltage i bisættelsen onsdag den 5. juli 2017 i Paris, ville blive betragtet som ”fritaget”.

Indlæg af Terry Reintke, om den tyske Bundestags vedtagelse den 30. juni 2017 af loven om lovliggørelse af ægteskaber mellem personer af samme køn, Franck Proust for PPE-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy for S&D-Gruppen, og Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, om Simone Veils politiske personlighed, og Patrizia Toia, om samme emne samt for at minde om den kritiske situation grundet tilstrømningen af migranter til Italien.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

Anna Elżbieta Fotyga havde været til stede under mødet den 15. juni 2017, men hendes navn fremgik ikke af tilstedeværelseslisten.


4. Parlamentets sammensætning

De kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige havde meddelt, at Ian Duncan var blevet udnævnt til medlem af den britiske regering med virkning fra den 23. juni 2017.

De kompetente maltesiske myndigheder havde meddelt, at Therese Comodini Cachia var blevet valgt til det maltesiske parlament med virkning fra den 24. juni 2017.

Victor Negrescu var blevet udnævnt til viceeuropaminister i Rumænien med virkning fra den 30. juni 2017.

Parlamentet konstaterede, at disse hverv i henhold til henholdsvis artikel 7, stk. 1 og 2, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og at deres mandater således var ledige med virkning fra henholdsvis den 23., 24. og 30. juni 2017.

°
° ° °

De kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige havde meddelt, at John Flack med virkning fra den 28. juni 2017 samt Rupert Matthews og Wajid Khan med virkning fra den 29. juni 2017 og John Howarth med virkning fra den 30. juni 2017 var blevet valgt til medlemmer af Europa-Parlamentet i stedet for Vicky Ford, Andrew Lewer, Afzal Khan og Anneliese Dodds.

John Flack, Rupert Matthews, Wajid Khan og John Howarth deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


5. Valgs prøvelse

Efter anmodning fra JURI erklærede Parlamentet følgende medlemmers mandater for gyldige: Thierry Cornillet og Patricia Lalonde.


6. Anmodning om ophævelse af immunitet

De græske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Manolis Kefalogiannis' immunitet i forbindelse med en igangværende sag.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


7. Anmodning om beskyttelse af immunitet

Det kompetente udvalg JURI have meddelt formanden, at proceduren for beskyttelse af Stanislav Polčáks immunitet var afsluttet, efter at han havde trukket sin anmodning om beskyttelse af sine privilegier og immuniteter tilbage.


8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-, ECR-, Verts/ALE- og ENF-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

ECON: Anne Sander i stedet for Alain Lamassoure

EMPL: Anne Sander er ikke længere medlem.

AFCO: Alain Lamassoure i stedet for Constance Le Grip

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater: Daniel Dalton i stedet for Anneleen Van Bossuyt

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: Jakop Dalunde i stedet for Eva Joly

BUDG: André Elissen

FEMM: André Elissen

Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan: André Elissen

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


9. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

- LIBE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Ordfører: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- LIBE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Ordfører: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- REGI, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1059/2003 for så vidt angår de territoriale typologier (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- INTA, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Ordfører: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- EMPL og CULT, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Ordførere: Svetoslav Hristov Malinov og Thomas Mann (A8-0244/2017)

- EMPL, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikrpøver (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Ordfører: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, skriftligt og inden tirsdag den 4 juli 2017 kl. 24.00 anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

- henstilling fra JURI om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 19. juni 2017 om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- henstilling fra JURI om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 19. juni 2017 om erstatning af bilag I, II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Såfremt ingen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod disse henstillinger, anses de for vedtaget. De vil i modsat fald blive sat under afstemning.

De to henstillinger kan findes på Europarl under den indeværende mødeperiode.


11. Fortolkning af forretningsordenen

I overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forretningsordenen underrettede formanden Parlamentet om, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som spørgsmålet om fortolkning af artikel 5, stk. 5, i forretningsordenen var henvist til, havde givet følgende fortolkning:

"Adgang til fortrolige oplysninger er underlagt de regler, der er fastsat i interinstitutionelle aftaler indgået af Parlamentet vedrørende behandlingen af fortrolige oplysninger1a, og de interne regler for deres gennemførelse, der er vedtaget af Parlamentets kompetente organer1b.

__________________

1a   Interinstitutionel aftale af 20. november 2002 mellem Europa-Parlamentet og Rådet om Europa-Parlamentets adgang til Rådets følsomme oplysninger på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område (EUT C 298 af 30.11.2002, s. 1).

   Rammeaftale af 20. oktober 2010 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47).

   Interinstitutionel aftale af 12. marts 2014 mellem Europa-Parlamentet og Rådet om fremsendelse til Europa-Parlamentet og dettes behandling af Rådets klassificerede informationer på andre områder end dem, der er omfattet af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (EUT C 95 af 1.4.2014, s. 1).

1b   Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2002 om gennemførelsen af den interinstitutionelle aftale om Europa-Parlamentets adgang til Rådets følsomme oplysninger på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område (EUT C 298 af 30.11.2002, s. 4).

   Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 15. april 2013 vedrørende regler om Europa-Parlamentets behandling af fortrolige oplysninger (EUT C 96 af 1.4.2014, s. 1)."

Denne fortolkning betragtes som vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, jf. artikel 226, stk. 4, i forretningsordenen, inden for en periode på 24 timer efter offentliggørelsen. I så fald forelægges den Parlamentet.

°
° ° °

I overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forretningsordenen underrettede formanden Parlamentet om, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som spørgsmålet om fortolkning af artikel 210a i forretningsordenen var henvist til, havde givet følgende fortolkning:

"Denne artikel finder anvendelse i det omfang, de gældende retlige rammer vedrørende behandling af fortrolige oplysninger giver mulighed for at konsultere de fortrolige oplysninger i et møde for lukkede døre uden for sikrede faciliteter."

Denne fortolkning betragtes som vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, jf. artikel 226, stk. 4, i forretningsordenen, inden for en periode på 24 timer efter offentliggørelsen. I så fald forelægges den Parlamentet.


12. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han i indeværende uge sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Unionens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energimærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Europa Parlamentet og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).


13. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne i januar 2017, februar II 2017 og marts I og II 2017 forelå på Europarl.


14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2017: Indsættelse af overskuddet for regnskabsåret 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") og om ophævelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Finland - EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer for så vidt angår visse bestemmelser om afgifter på køretøjer (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om Den Tjekkiske Republiks elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om private sikkerhedsfirmaer (2016/2238(INI)) - AFET - Ordfører: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Betænkning om franchiseaftaler i detailsektoren (2016/2244(INI)) – IMCO - Ordfører: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om forældelsesfrister for trafikulykker (2015/2087(INL)) - JURI - Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Udkast til indstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) - AFET - Ordfører: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om fælles minimumsstandarder for den civile retspleje i EU (2015/2084(INL)) - JURI - Ordfører: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Betænkning Europæiske standarder - gennemførelse af forordning (EU) Nr. 1025/2012 (2016/2274(INI)) - IMCO - Ordfører: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Betænkning om længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder (2016/2272(INI)) - IMCO - Ordfører: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Betænkning om udkastet til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalememorandummet mellem det europæiske agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og Eurojust (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - LIBE - Ordfører: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling (2017/2041(INI)) - AFET - Ordfører: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Betænkning om en EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - AFET - CULT - Ordfører: Elmar Brok - Ordfører: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Betænkning om den fiskerirelaterede turismes rolle i diversificeringen af fiskeriet (2016/2035(INI)) - PECH - Ordfører: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Betænkning om bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab (2016/2239(INI)) - AFET - Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Betænkning om arbejdsvilkår og usikker ansættelse (2016/2221(INI)) - EMPL - Ordfører: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i Den Europæiske Union (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - ECON - Ordfører: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Betænkning om fremme af samhørighed og udvikling i regionerne i EU's yderste periferi: anvendelse af artikel 349 i TEUF (2016/2250(INI)) - REGI - Ordfører: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) - ECON - JURI - Ordfører: Hugues Bayet - Ordfører: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2017: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - BUDG - Ordfører: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) - AFET - Ordfører: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side (2017/2036(INI)) - AFET - Ordfører: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Tyrkiet (2016/2308(INI)) - AFET - Ordfører: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Betænkning På vej mod en paneuropæisk ramme for særligt dækkede obligationer (2017/2005(INI)) - ECON - Ordfører: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Kigaliændringen af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) - ENVI - Ordfører: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Betænkning om en europæisk indsat for bæredygtighed (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - ENVI - Ordfører: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af en ændring til 1999-protokollen til konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) - ENVI - Ordfører: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Spanien EGF/2017/001 ES/Castilla y León – minedrift) (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) - BUDG - Ordfører: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Betænkning om mandatet med henblik på trepartsmødet om 2018-budgetforslaget (2017/2043(BUD)) - BUDG - Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - CONT - LIBE - Ordfører: Ingeborg Gräßle - Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)


15. Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget følgende større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling (forretningsordenens artikel 130b):

— (O-000029/2017) af Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen og Ivan Štefanec til Kommissionen: Opfølgning på skandalen om importeret brasiliansk kød (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017) af Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen til Kommissionen: EU-hær (2017/2760(RSP))(B8-0322/2017).


16. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

— (O-000045/2017) af Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini og Mireille D'Ornano for ENVI til Kommissionen: Øget forekomst af epidemier af hiv, tuberkulose og hepatitis C-virus (HCV) i Europa (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

— (O-000057/2017) af Bernd Lange, Daniel Caspary og David Martin for INTA til Kommissionen: Domstolens dom af 16. maj 2017 om frihandelsaftalen mellem EU og Singapore (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017)

— (O-000058/2017) af Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor og Eleonora Evi for ENVI til Kommissionen: Hvalfangst i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017).


17. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden juli 2017 (PE 607.301/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Formanden meddelte, at der den efterfølgende dag kl. 12 ville blive afholdt en mindehøjtidelighed for Simone Veil i mødesalen og foreslog, at ”Mindehøjtidelighed for Simone Veil” blev opført på dagsordenen for tirsdag, inden afstemningstiden. Formanden meddelte, at han sammen med Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, ville deltage i bisættelsen af Simone Veil i Paris, og foreslog derfor at ændre titlen på første punkt på dagsordenen for onsdag til ”Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen om forberedelse af G20-topmødet den 7. og 8. juli 2017.

Parlamentet godkendte forslaget.

Mandag

Anmodning fra ENF-Gruppen om som første punkt på dagens dagsorden at opføre redegørelser ved Rådet og Kommissionen om ”Frontex: alvorlig migrationskrise i Middelhavet ud for den spanske kyst".

Indlæg af Nicolas Bay, for ENF-Gruppen, der forelagde anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Tirsdag og onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen for torsdag, efter forhandlingen under ét om "Marrakeshtraktaten: adgang til værker og andet beskyttet materiale for synshæmmede personer" (punkt 42 og 41 i PDOJ), at opføre en erklæring fra Kommissionen om den mundtlige forespørgsel ”Hvalfangst i Norge". Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning i septembermødeperioden.

Indlæg af Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, der forelagde anmodningen, Paul Rübig, der anmodede om, at forhandlingen ikke afsluttedes med indgivelse af beslutningsforslag og Anja Hazekamp imod denne anmodning.

Parlamentet godtog ved AN (166 for, 142 imod, 16 hverken/eller) amodningen fra GUE/NGL-Gruppen.

Arbejdsplanen fastsattes således.


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

18. Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă forelagde betænkningen.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Petras Auštrevičius (ordfører for udtalelse fra AFET), Siegfried Mureşan (ordfører for udtalelse fra BUDG), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Lucke, Daniel Caspary for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser og Kazimierz Michał Ujazdowski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini og Krisztina Morvai.

Talere: Valdis Dombrovskis og Sorin Moisă.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 4.7.2017.


19. Europæiske standarder til det 21. århundrede (forhandling)

Betænkning om europæiske standarder til det 21. århundrede [2016/2274(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Marlene Mizzi forelagde betænkningen.

Indlæg af Hans-Olaf Henkel (ordfører for udtalelse fra ITRE ).

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Pavel Telička (ordfører for udtalelse fra TRAN), Ildikó Gáll-Pelcz for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Kaja Kallas for ALDE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Andreas Schwab, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Maria Spyraki, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias og Davor Škrlec.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og Marlene Mizzi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 4.7.2017.


20. Øget forekomst af epidemier af hiv, tuberkulose og hepatitis C-virus (HCV) i Europa (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000045/2017) af Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini og Mireille D'Ornano for ENVI til Kommissionen: Øget forekomst af epidemier af hiv, tuberkulose og hepatitis C-virus (HCV) i Europa (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná begrundede spørgsmålet.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Claudiu Ciprian Tănăsescu for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Margrete Auken, Julia Reid for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli og Paloma López Bermejo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini og Krisztina Morvai.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini og Mireille D’Ornano for ENVI om EU's indsats mod hiv/aids, tuberkulose og hepatitis C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 5.7.2017.


21. Længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder [2016/2272(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Pascal Durand (A8-0214/2017)

Pascal Durand foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Csaba Sógor, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa Jaakonsaari og João Ferreira.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.13 i protokollen af 4.7.2017.


22. Bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab [2016/2239(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

Cristian Dan Preda foretog forelæggelsen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor og Stanislav Polčák.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.14 i protokollen af 4.7.2017.


23. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

EMPL: Constance Le Grip

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


24. Private sikkerhedsfirmaer (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om private sikkerhedsfirmaer [2016/2238(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

Hilde Vautmans foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos og Maria Grapini.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.15 i protokollen af 4.7.2017.


25. Arbejdsvilkår og usikker ansættelse (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om arbejdsvilkår og usikker ansættelse [2016/2221(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

Neoklis Sylikiotis foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tania González Peñas og Georgios Epitideios.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand for Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.16 i protokollen af 4.7.2017.


26. På vej til en paneuropæisk ramme for særligt dækkede obligationer (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om vejen mod en paneuropæisk ramme for særligt dækkede obligationer [2017/2005(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

Bernd Lucke foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 4.7.2017.


27. Den fiskerirelaterede turismes rolle i diversificeringen af fiskeriet (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om den fiskerirelaterede turismes rolle i diversificeringen af fiskeriet [2016/2035(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Renata Briano (A8-0221/2017)

Renata Briano foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, David Coburn, Ivan Jakovčić og João Ferreira.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 4.7.2017.


28. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Maria Grapini, Julie Ward, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Momchil Nekov, Notis Marias, Marek Jurek, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo og Claudiu Ciprian Tănăsescu.


29. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 607.301/OJMA).


30. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Punset, Žitňanská

Juridisk meddelelse