Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 267kWORD 87k
Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Νεκρολογία
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Αίτηση για την άρση της ασυλίας
 7.Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 11.Ερμηνείες του Κανονισμού
 12.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 13.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 16.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 17.Διάταξη των εργασιών
 18.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ***I (συζήτηση)
 19.Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα (συζήτηση)
 20.HIV/AIDS, φυματίωση και ηπατίτιδα C παρουσιάζουν έξαρση στην Ευρώπη (συζήτηση)
 21.Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (σύντομη παρουσίαση)
 22.Αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας (σύντομη παρουσίαση)
 23.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 24.Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας (σύντομη παρουσίαση)
 25.Συνθήκες εργασίας και επισφαλής απασχόληση (σύντομη παρουσίαση)
 26.Προς ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα (σύντομη παρουσίαση)
 27.Ο ρόλος του αλιευτικού τουρισμού στη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (σύντομη παρουσίαση)
 28.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 29.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 30.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.05.


2. Νεκρολογία

Ο Πρόεδρος αποτίει, εξ ονόματος του Σώματος, φόρο τιμής στη μνήμη της θανούσης Simone Veil, πρώτης Προέδρου του εκλεγέντος με άμεση και καθολική ψηφοφορία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μνήμης προς τιμήν της Simone Veil αύριο, Τρίτη 4 Ιουλίου 2017, στο Ημικύκλιο στις 12.00 μ.μ. και ότι οι βουλευτές που θα παραστούν στην κηδεία, την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017, στο Παρίσι, θα θεωρηθούν «δικαιολογημένα απόντες».

Παρεμβαίνουν οι Terry Reintke, σχετικά με την έγκριση από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, στις 30 Ιουνίου 2017, του Νόμου περί του γάμου ομοφύλων, Franck Proust, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πολιτική προσωπικότητα της Simone Veil, και Patrizia Toia, επίσης σχετικά με το ίδιο θέμα και για να υπενθυμίσει την κρίσιμη κατάσταση λόγω των μεταναστευτικών ροών στην Ιταλία.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

Η Anna Elżbieta Fotyga ήταν παρούσα στη συνεδρίαση της 15ης Ιουνίου 2017 αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.


4. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοινώνουν ότι ο Ian Duncan ορίστηκε μέλος της βρετανικής κυβέρνησης, με ισχύ από τις 23 Ιουνίου 2017.

Οι αρμόδιες αρχές της Μαλτέζικης Δημοκρατίας ανακοινώνουν ότι η Therese Comodini Cachia εξελέγη μέλος του μαλτέζικου κοινοβουλίου, με ισχύ από τις 24 Ιουνίου 2017.

Ο Victor Negrescu διορίστηκε αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στη Ρουμανία, με ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2017.

Το Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2 αντίστοιχα της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, τα αξιώματα αυτά είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαπιστώνει τη χηρεία των εδρών τους, με ισχύ από τις 23 Ιουνίου, τις 24 Ιουνίου και τις 30 Ιουνίου 2017 αντίστοιχα.

°
° ° °

Οι αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοινώνουν την εκλογή του John Flack στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ισχύ από τις 28 Ιουνίου 2017, καθώς και των Rupert Matthews και Wajid Khan, με ισχύ από τις 29 Ιουνίου 2017, και του John Howarth με ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2017, στη θέση των Vicky Ford, Andrew Lewer, Afzal Khan και Anneliese Dodds αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι John Flack, Rupper Matthews, Wajid Khan και John Howarth καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


5. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των ακόλουθων βουλευτών: Thierry Cornillet και Patricia Lalonde.


6. Αίτηση για την άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας του Μανώλη Κεφαλογιάννη στο πλαίσιο νομικής διαδικασίας εναντίον του.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


7. Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας

Η επιτροπή JURI, αρμόδια για το θέμα, ενημερώνει τον Πρόεδρο ότι κατόπιν της ανάκλησης από τον Stanislav Polčák, της αίτησης υπεράσπισης των προνομίων και της ασυλίας του, η διαδικασία υπεράσπισης της ασυλίας περατώθηκε.


8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE, ECR, Verts/ALE και PPE, ECR, Verts/ALE τα ακόλουθα αιτήματα διορισμών:

επιτροπή ECON: Anne Sander αντί Alain Lamassoure

επιτροπή EMPL: η Anne Sander δεν είναι πια μέλος.

επιτροπή AFCO: Alain Lamassoure αντί Constance Le Grip

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Daniel Dalton αντί Anneleen Van Bossuyt

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: Jakop Dalunde αντί Eva Joly

επιτροπή BUDG: André Elissen

επιτροπή FEMM: André Elissen

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν: André Elissen

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


9. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις πολλών επιτροπών να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 69γ, παράγραφος 1 του Κανονισμού:

- επιτροπή LIBE, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας και για την τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 2003/109/ΕΚ, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- επιτροπή LIBE, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- επιτροπή REGI, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 όσον αφορά τις εδαφικές τυπολογίες (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- επιτροπή INTA, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Εισηγητής: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- επιτροπές EMPL και CULT, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Εισηγητές: Svetoslav Hristov Malinov και Thomas Mann (A8-0244/2017)

- επιτροπή EMPL, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Εισηγητής: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός μελών ή μια ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τα μεσάνυχτα της αυριανής ημέρας, Τρίτης 4 Ιουλίου 2017, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

- σύστασης της επιτροπής JURI περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2017, που αντικαθιστά το Παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- σύστασης της επιτροπής JURI περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2017, που αντικαθιστά τα Παραρτήματα Ι, II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Εάν εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις επί των ανωτέρω συστάσεων, οι συστάσεις αυτές λογίζονται εγκριθείσες. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθενται σε ψηφοφορία.

Οι δύο συστάσεις είναι διαθέσιμες στο Europarl για τη διάρκεια της παρούσης περιόδου συνόδου.


11. Ερμηνείες του Κανονισμού

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 3, του Κανονισμού, για την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 5 του Κανονισμού, εκ μέρους της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία είχε παραπεμφθεί το θέμα της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης:

«Η πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες υπόκειται στους κανόνες που ορίζονται σε διοργανικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί από το Κοινοβούλιο σχετικά με τον χειρισμό εμπιστευτικών πληροφορίων και με τους εσωτερικούς κανόνες για την εφαρμογή τους που έχουν θεσπιστεί από τα αρμόδια όργανα του Κοινοβουλίου.

__________________

1α   Διοργανική συμφωνία της 20ής Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας(ΕΕ C 298 της 30.11.2002, σ. 1).

   Συμφωνία-πλαίσιο της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47).

   Διοργανική συμφωνία της 12ης Μαρτίου 2014 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου σε θέματα πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΕΕ C 95 της 1.4.2014, σ. 1).

1β   Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2002 σχετικά με την εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας που αφορά την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας (ΕΕ C 298 της 30.11.2002, σ. 4).

   Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Απριλίου 2013, σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την επεξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΕ C 96 της 1.4.2014, σ. 1).»

Εάν μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο δεν αντιτεθούν στην ερμηνεία της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 4, του Κανονισμού, εντός 24 ωρών μετά την ανακοίνωσή της, η ερμηνεία λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση τίθεται προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 3, του Κανονισμού, για την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 210α του Κανονισμού, εκ μέρους της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία είχε παραπεμφθεί το θέμα της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης:

"Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται κατά το μέτρο που το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο σχετικά με τη διαχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών προβλέπει τη δυνατότητα εξέτασης των εμπιστευτικών πληροφοριών σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών εκτός των ασφαλών εγκαταστάσεων."

Εάν μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο δεν αντιτεθούν στην ερμηνεία της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 4, του Κανονισμού, εντός 24 ωρών μετά την ανακοίνωσή της, η ερμηνεία λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση τίθεται προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο.


12. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί αυτήν την εβδομάδα στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Απόφαση του ΕυρωπαΪκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA), την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού πλείονα κράτη μέλη (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβουλίου για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).


13. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Ιανουαρίου 2017, Φεβρουαρίου II 2017 και Μαρτίου I και II 2017 διατίθενται στο Eurοparl.


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς («κανονισμός ΑΕΕ») και την κατάργηση της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ.1287/2003 του Συμβουλίου (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από αίτηση της Φινλανδίας — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη φορολόγηση των οχημάτων (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Τσεχική Δημοκρατία (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- Έκθεση σχετικά με τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας (2016/2238(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου (2016/2244(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με προθεσμίες παραγραφής σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων (2015/2087(INL)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου που αφορά τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων του αστικού δικονομικού δικαίου στην ΕΕ (2015/2084(INL)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Έκθεση σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα - εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 (2016/2274(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Έκθεση σχετικά με την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (2016/2272(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust του μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και της Eurojust (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο που αφορά την 72η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (2017/2041(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Έκθεση με θέμα «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - επιτροπή AFET - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Elmar Brok - Εισηγήτρια: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Έκθεση σχετικά με τον ρόλο του αλιευτικού τουρισμού στη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (2016/2035(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας (2016/2239(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Έκθεση σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση (2016/2221(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Νεοκλής Συλικιώτης (A8-0224/2017)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Έκθεση σχετικά με την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης: εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ (2016/2250(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) - επιτροπή ECON - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Hugues Bayet - Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου (2017/2036(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία (2016/2308(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Έκθεση με θέμα «Προς ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα» (2017/2005(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Έκθεση σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1999 στη σύμβαση του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2017/001 ES/Castilla y León - εξόρυξη) (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Έκθεση σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2018 (2017/2043(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - επιτροπή CONT - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle - Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)


15. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση έχουν κατατεθεί (άρθρο 130 β του Κανονισμού):

— (O-000029/2017) που κατέθεσαν οι Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen και Ivan Štefanec, προς την Επιτροπή: Συνέχεια στο σκάνδαλο με τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017) που κατέθεσε η Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Στρατός της ΕΕ (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).


16. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

— (O-000045/2017) που κατέθεσαν οι Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Οι επιδημίες HIV/AIDS, φυματίωσης και ηπατίτιδας C παρουσιάζουν έξαρση στην Ευρώπη (2017/2576 (RSP)) (B8-0321/2017)·

— (O-000057/2017) που κατέθεσαν οι Bernd Lange, Daniel Caspary και David Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (2017/2739 (RSP)) (B8-0323/2017)·

— (O-000058/2017) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία (2017/2712 (RSP)) (B8-0324/2017).


17. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Ιουλίου 2017 (PE 607.301/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η εκδήλωσης μνήμης για τη Simone Veil θα πραγματοποιηθεί στο Ημικύκλιο αύριο στις 12.00 μ.μ. και προτείνει την εγγραφή σημείου με τίτλο «Φόρος τιμής στη Simone Veil», στην ημερήσια διάταξη της Τρίτης, πριν από την ώρα της ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Jean-Claude Juncker και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald Tusk, θα παραστεί στην κηδεία της Simone Veil στο Παρίσι και για τον λόγο αυτόν προτείνει να τροποποιηθεί το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης της Τετάρτης ως εξής: «Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής της G20 της 7ης και 8ης Ιουλίου 2017».

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση.

Δευτέρα

Αίτημα της ομάδας ENF με το οποίο ζητείται η εγγραφή, ως πρώτου σημείου της ημερήσιας διάταξης αυτής της Δευτέρας, των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα «Frontex: ανησυχητική μεταναστευτική κρίση στη μεσογειακή ακτή της Ισπανίας».

Παρεμβαίνει ο Nicolas Bay, εξ ονόματος της ομάδας ENF, για να παρουσιάσει το αίτημα.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τρίτη και Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Αίτημα της ομάδας GUE/NGL με το οποίο ζητείται η προσθήκη, ως δεύτερου σημείου στην ημερήσια διάταξη της Πέμπτης, μετά την κοινή συζήτηση με θέμα «Συνθήκη του Μαρακές: πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης σε προστατευόμενα έργα και άλλο υλικό» (σημεία 42 και 41 του οριστικού σχεδίου ημερήσιας διάταξης), μίας δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με την ερώτηση για τη «Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία». Η συζήτηση θα περατωθεί με την κατάθεση των προτάσεων ψηφίσματος, που θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Σεπτεμβρίου.

Παρεμβαίνει η Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για να παρουσιάσει το αίτημα, ο Paul Rübig για να ζητήσει να μην περατωθεί η συζήτηση με την κατάθεση των προτάσεων ψηφίσματος και η Anja Hazekamp κατά του εν λόγω αιτήματος.

Με ΟΚ (166 υπέρ, 142 κατά, 16 αποχές) το Σώμα εγκρίνει το αίτημα της ομάδας GUE/NGL.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

18. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Ο Sorin Moisă παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Petras Auštrevičius (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Siegfried Mureşan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Νότης Μαριάς, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser και Kazimierz Michał Ujazdowski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Sorin Moisă.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2017.


19. Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα [2016/2274(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Η Marlene Mizzi παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Hans-Olaf Henkel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pavel Telička (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Ildikó Gáll-Pelcz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andreas Schwab, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Μαρία Σπυράκη, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Davor Škrlec.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Marlene Mizzi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2017.


20. HIV/AIDS, φυματίωση και ηπατίτιδα C παρουσιάζουν έξαρση στην Ευρώπη (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000045/2017) που κατέθεσαν οι Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Οι επιδημίες HIV/AIDS, φυματίωσης και ηπατίτιδας C παρουσιάζουν έξαρση στην Ευρώπη (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Η Kateřina Konečná αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Karin Kadenbach, Νότης Μαριάς, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Λάμπρος Φουντούλης, Annie Schreijer-Pierik, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Νικόλαος Χουντής, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli και Paloma López Bermejo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Nicola Caputo, Ελευθέριος Συναδινός, Maria Grapini και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini et Mireille D’Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με την αντιμετώπιση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ηπατίτιδας C από την ΕΕ (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2017.


21. Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις [2016/2272(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Pascal Durand (A8-0214/2017)

Ο Pascal Durand προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Νότης Μαριάς, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Csaba Sógor, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa Jaakonsaari και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2017.


22. Αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας [2016/2239(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

Ο Cristian Dan Preda προβαίνει στην παρουσίαση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Julie Ward, Νότης Μαριάς, João Pimenta Lopes, Barbara Lochbihler, Γεώργιος Επιτήδειος, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2017.


23. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE το ακόλουθο αίτημα διορισμού:

επιτροπή EMPL: Constance Le Grip

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


24. Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας [2016/2238(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

Η Hilde Vautmans προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς, Ελευθέριος Συναδινός και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2017.


25. Συνθήκες εργασίας και επισφαλής απασχόληση (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση [2016/2221(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Νεοκλής Συλικιώτης (A8-0224/2017)

Ο Νεοκλής Συλικιώτης προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tania González Peñas και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2017.


26. Προς ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση με θέμα «Προς ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα» [2017/2005(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

Ο Bernd Lucke προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2017.


27. Ο ρόλος του αλιευτικού τουρισμού στη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο του αλιευτικού τουρισμού στη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων [2016/2035(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Renata Briano (A8-0221/2017)

Η Renata Briano προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, David Coburn, Ivan Jakovčić και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2017.


28. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Maria Grapini, Julie Ward, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Stanislav Polčák, Momchil Nekov, Νότης Μαριάς, Marek Jurek, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo και Claudiu Ciprian Tănăsescu.


29. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 607.301/OJMA).


30. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Punset, Žitňanská

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου