Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 244kWORD 79k
Esmaspäev, 3. juuli 2017 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.In memoriam
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Volituste kontrollimine
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 7.Puutumatuse kaitsmise taotlus
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 11.Kodukorra tõlgendamine
 12.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 13.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 14.Esitatud dokumendid
 15.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 16.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 17.Tööplaan
 18.Makromajanduslik finantsabi Moldovale ***I (arutelu)
 19.Euroopa standardid 21. sajandil (arutelu)
 20.HIVi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiate laienemine Euroopas (arutelu)
 21.Toodete eluea pikendamine: kasu tarbijatele ja äriühingutele (lühiettekanne)
 22.Inimõiguste rikkumisega tegelemine, pidades silmas sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas genotsiidi (lühiettekanne)
 23.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 24.Eraturvafirmad (lühiettekanne)
 25.Töötingimused ja ebakindlad töösuhted (lühiettekanne)
 26.Liikumine üleeuroopalise pandikirjade raamistiku suunas (lühiettekanne)
 27.Kalastusturismi roll kalapüügi mitmekesistamises (lühiettekanne)
 28.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 29.Järgmise istungi päevakord
 30.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. In memoriam

President tegi parlamendi nimel avalduse esimese otsestel ja üldistel valimistel valitud Euroopa Parlamendi presidendi Simone Veili mälestuseks.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.

President andis teada, et järgmisel päeval, st teisipäeval, 4. juulil 2017 kell 12.00 toimub istungisaalis Simone Veili auks mälestustseremoonia ning et parlamendiliikmed, kes osalevad kolmapäeval, 5. juulil 2017 Pariisis toimuvatel matustel, loetakse vabandataval põhjusel puuduvaks.

Sõna võtsid Terry Reintke Saksamaa Liidupäeva poolt 30. juunil 2017 vastu võetud homoabielusid käsitleva seaduse teemal, Franck Proust fraktsiooni PPE nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy fraktsiooni S&D nimel ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel Simone Veili poliitilise pärandi teemal ning Patrizia Toia, kes puudutas samuti sama teemat ning tuletas meelde ka Itaalia kriitilist probleemi sisserändajate massiga.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

Anna Elżbieta Fotyga osales 15. juuni 2017 istungil, aga tema nime ei ole kohalolijate nimekirja kantud.


4. Parlamendi koosseis

Suurbritannia pädevad ametiasutused andsid teada, et Ian Duncan on nimetatud Suurbritannia valitsuse liikmeks alates 23. juunist 2017.

Malta Vabariigi pädevad ametiasutused andsid teada, et Therese Comodini Cachia on valitud Malta parlamendi liikmeks alates 24. juunist 2017.

Victor Negrescu nimetati Rumeenia Euroopa küsimuste eest vastutavaks ministriks alates 30. juunist 2017.

Parlament märkis, et vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõigetele 1 ja 2 ei ole need ametikohad ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametikohaga, ning kuulutas nimetatud isikute ametikohad Euroopa Parlamendis vabaks vastavalt alates 23. juunist, 24. juunist ja 30. juunist 2017.

°
° ° °

Suurbritannia pädevad ametiasutused andsid teada, et Euroopa Parlamenti on valitud John Flack (alates 28. juunist 2017), Rupert Matthews ja Wajid Khan (alates 29. juunist 2017) ja John Howarth (alates 30. juunist 2017). Nad asendavad järgmisi parlamendiliikmeid: Vicky Ford, Andrew Lewer, Afzal Khan ja Anneliese Dodds.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad John Flack, Rupert Matthews, Wajid Khan ja John Howarth vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


5. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Thierry Cornillet' ja Patricia Lalonde'i mandaadi.


6. Puutumatuse äravõtmise taotlus

Kreeka pädevad asutused on edastanud Manolis Kefalogiannise puutumatuse äravõtmise taotluse seoses tema vastu algatatud menetlusega.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


7. Puutumatuse kaitsmise taotlus

Vastutav JURI-komisjon andis presidendile teada, et kuna Stanislav Polčák võttis tagasi oma puutumatuse ja privileegide kaitsmise taotluse, on puutumatuse kaitsmise menetlus lõpetatud.


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonide PPE, ECR, Verts/ALE ja ENF taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

ECON-komisjon: Anne Sander (Alain Lamassoure'i asemel)

EMPL-komisjon: Anne Sander ei ole enam liige

AFCO-komisjon: Alain Lamassoure (Constance Le Gripi asemel)

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Daniel Dalton (Anneleen Van Bossuyti asemel)

Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees: Jakop Dalunde (Eva Joly asemel)

BUDG-komisjon: André Elissen

FEMM-komisjon: André Elissen

Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks: André Elissen

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


9. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

President tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

- LIBE-komisjon, seoses raportiga ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule ning millega muudetakse nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Raportöör: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- LIBE-komisjon, seoses raportiga ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Raportöör: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- REGI-komisjon, seoses raportiga ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1059/2003 territoriaalsete tüpoloogiate (Tercet) osas (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- INTA-komisjon, seoses raportiga ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ja (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Raportöör: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- EMPL ja CULT komisjonid, seoses raportiga ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2241/2004/EÜ (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Raportöörid: Svetoslav Hristov Malinov ja Thomas Mann (A8-0244/2017)

- EMPL-komisjon, seoses raportiga ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega valimitena kogutud individuaalsete andmete põhjal luuakse üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Raportöör: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne järgmise päeva, st teisipäeva, 4. juuli 2017 keskööd), et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 teavitas komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et vastuväiteid seoses järgmiste dokumentidega ei ole esitatud:

- Soovitus võtta vastu otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 19. juuni 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1896/2006 (millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus) I lisa (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017);

- Soovitus võtta vastu otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 19. juuni 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 861/2007 (millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus) I, II, III ja IV lisa (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017).

Juhul kui 24 tunni jooksul ei esita ükski fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget soovituste kohta vastuväiteid, loetakse need heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitused hääletusele.

Kaks soovitust on kättesaadavad Europarli veebisaidil käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


11. Kodukorra tõlgendamine

Vastavalt kodukorra artikli 226 lõikele 3 teavitas president parlamenti kodukorra artikli 5 lõike 5 järgmisest tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kellega nimetatud sätte kohaldamise osas konsulteeriti:

„Konfidentsiaalse teabega tutvumisele kohaldatakse Euroopa Parlamendi sõlmitud institutsioonidevaheliste lepingute sätteid, mis reguleerivad konfidentsiaalse teabe käsitlemist1a, ning nende rakendamiseks Euroopa Parlamendi pädevate organite vastu võetud sise-eeskirja1b.

__________________

1a   Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel 20. novembril 2002. aastal sõlmitud institutsioonidevaheline kokkulepe, mis käsitleb Euroopa Parlamendi juurdepääsu nõukogu tundlikule teabele julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas (ELT C 298, 30.11.2002, lk 1).

   Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahelisi suhteid käsitlev 20. oktoobri 2010. aasta raamkokkulepe (ELT L 304, 20.11.2010, lk 47).

   12. märtsi 2014. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel, mis käsitleb nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamist Euroopa Parlamendile ja selle töötlemist Euroopa Parlamendi poolt seoses teemadega, mis ei kuulu ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonda (ELT C 95, 1.4.2014, lk 1).

1b   Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2002. aasta otsus institutsioonidevahelise kokkuleppe rakendamise kohta, mis reguleerib Euroopa Parlamendi juurdepääsu nõukogu tundliku sisuga teabele julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas (ELT C 298, 30.11.2002, lk 4).

   Euroopa Parlamendi juhatuse 15. aprilli 2013. aasta otsus konfidentsiaalse teabe käsitlemist Euroopa Parlamendis reguleeriva eeskirja kohta (ELT C 96, 1.4.2014, lk 1).“

Kui ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei ole kodukorra artikli 226 lõike 4 kohaselt tõlgendust 24 tunni jooksul alates selle teatavakstegemisest vaidlustanud, loetakse see vastuvõetuks. Vaidlustamise korral pannakse tõlgendus parlamendis hääletusele.

°
° ° °

Vastavalt kodukorra artikli 226 lõikele 3 teavitas president parlamenti kodukorra artikli 210a järgmisest tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kellega nimetatud sätte kohaldamise osas konsulteeriti:

„Käesolev säte kohaldub niivõrd, kuivõrd konfidentsiaalse teabe käsitlemist reguleerivad õigusnormid näevad ette konfidentsiaalsele teabele juurdepääsu kinnisel koosolekul väljaspool eraldi turvaala.“

Kui ükski fraktsioon ega kodukorra artikli 226 lõikes 4 kindlaks määratud arv parlamendiliikmeid tõlgenduse kohta 24 tunni jooksul pärast selle teatavakstegemist vastuväiteid ei esita, loetakse see vastuvõetuks. Vastuväidete esitamise korral pannakse tõlgendus parlamendis hääletusele.


12. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et samal nädalal koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb liidu osalemist mitme liikmesriigi ühiselt algatatud partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses erimeetmetega loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1683/95 ühtse viisavormi kohta (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).


13. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2017. aasta jaanuari ainsal, veebruari teisel ning märtsi esimesel ja teisel osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad Europarli veebisaidil.


14. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- 2017. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 2: 2016. eelarveaasta ülejäägi kandmine eelarvesse (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome taotlus – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ (raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest) teatavaid sõidukite maksustamist käsitlevaid sätteid (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Tšehhi Vabariigis (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- Raport eraturvafirmade kohta (2016/2238(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Raport frantsiisimise toimimise kohta jaemüügisektoris (2016/2244(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Raport soovitustega komisjonile liiklusõnnetuste aegumistähtaegade kohta (2015/2087(INL)) - JURI komisjon - Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Kosovo vahelise Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitleva raamlepingu sõlmimise kohta (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Raport soovitustega komisjonile tsiviilkohtumenetluse ühiste miinimumnõuete kohta ELis (2015/2084(INL)) - JURI komisjon - Raportöör: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Raport Euroopa standardite ja määruse (EL) nr 1025/2012 rakendamise kohta (2016/2274(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Raport toodete kasutusea pikendamise ning sellega tarbijatele ja ettevõtetele kaasnevate eeliste kohta (2016/2272(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti ja Eurojusti vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimine Eurojusti poolt (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 72. istungjärgu kohta (2017/2041(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Raport ELi strateegia kohta rahvusvaheliste kultuurisuhete valdkonnas (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - AFET komisjon - CULT komisjon - Raportöör: Elmar Brok - Raportöör: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Raport kalastusturismi rolli kohta kalapüügi mitmekesistamises (2016/2035(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Raport inimõiguste rikkumistega tegelemise kohta sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude, sealhulgas genotsiidi kontekstis (2016/2239(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Raport töötingimuste ja ebakindlate töösuhete kohta (2016/2221(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismide kohta Euroopa Liidus (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Raport ühtekuuluvuse ja arengu edendamise kohta Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 349 kohaldamise kohta (2016/2250(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) - ECON komisjon - JURI komisjon - Raportöör: Hugues Bayet - Raportöör: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2017 kohta – 2016. eelarveaasta ülejäägi kandmine eelarvesse (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (2017/2036(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Raport komisjoni 2016. aasta Türgi aruande kohta (2016/2308(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Raport üleeuroopalise pandikirjade raamistiku kohta (2017/2005(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli Kigali muudatuse Euroopa Liidu nimel sõlmimist (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) - ENVI komisjon - Raportöör: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Raport ELi kestliku arengu meetmete kohta (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1999. aasta protokolli (hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta) muutmise Euroopa Liidu nimel heakskiitmist (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) - ENVI komisjon - Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining) (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Raport volituse kohta 2018. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks (2017/2043(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - CONT komisjon - LIBE komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle - Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)


15. Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)

Esitatud on järgmised põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised koos aruteluga (kodukorra artikkel 130b)

— (O-000029/2017), mille esitas(id) Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen ja Ivan Štefanec komisjonile: Brasiilia veiseliha impordiga seotud skandaali tagajärjed (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017), mille esitas Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: ELi armee (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).


16. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

— (O-000045/2017), mille esitas(id) Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D'Ornano ENVI-komisjoni nimel komisjonile: HIVi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiate laienemine Euroopas (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017);

— (O-000057/2017), mille esitas(id) Bernd Lange, Daniel Caspary ja David Martin INTA-komisjoni nimel komisjonile: Euroopa Kohtu 16. mai 2017. aasta otsus ELi ja Singapuri vabakaubanduslepingu kohta (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017);

— (O-000058/2017), mille esitas(id) Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor ja Eleonora Evi ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Vaalapüük Norras (2017/2712 (RSP)) (B8-0324/2017).


17. Tööplaan

Jagati välja 2017. aasta juuli täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 607.301/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

President andis teada, et järgmisel päeval kell 12 toimub istungisaalis Simone Veili mälestusteenistus, ning tegi ettepaneku lisada teisipäeva töökavasse eraldi päevakorrapunkt „Simone Veili mälestamine“ (enne hääletust). President andis teada, et osaleb kolmapäeval koos komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga Pariisis Simone Veili matustel, ning tegi seetõttu ettepaneku muuta kolmapäeva päevakorras esimese punkti pealkirja („Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused ettevalmistuste kohta G20 tippkohtumiseks 7.–8. juulil 2017“).

Parlament nõustus ettepanekuga.

Esmaspäev

Fraktsioon ENF soovis käsitleda esmaspäevasel istungil esimese päevakorrapunktina nõukogu ja komisjoni avaldusi teemal „Frontex: murettekitav rändekriis Hispaanias Vahemere rannikul“.

Fraktsiooni ENF nimel võttis sõna Nicolas Bay, kes ettepanekut põhjendas.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Teisipäev ja kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Fraktsioon GUE/NGL soovis lisada neljapäevase istungi päevakorda teiseks punktiks (pärast ühist arutelu „Marrakechi leping: nägemispuudega inimeste juurdepääs kaitstud teostele ja muule materjalile“ (PDOJ punktid 42 ja 41) komisjoni avalduse vaalapüügi kohta Norras (suuliselt vastatava küsimuse alusel). Fraktsioon soovis arutelu lõpetada resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pandaks hääletusele septembri osaistungjärgul.

Sõna võttis Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes ettepanekut põhjendas, Paul Rübig, kes soovis, et arutelu lõpus resolutsioone ei esitataks, ning Anja Hazekamp ettepaneku vastu.

Parlament kiitis fraktsiooni GUE/NGL ettepaneku nimelisel hääletusel heaks (166 poolt, 142 vastu, 16 erapooletut).

Tööplaan kinnitati.


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

18. Makromajanduslik finantsabi Moldovale ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Moldova Vabariigile makromajanduslikku finantsabi [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă tutvustas raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Petras Auštrevičius (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Siegfried Mureşan (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lucke, Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser ja Kazimierz Michał Ujazdowski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Sorin Moisă.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2017 protokollipunkt 6.9.


19. Euroopa standardid 21. sajandil (arutelu)

Raport Euroopa standardite kohta 21. sajandil [2016/2274(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Marlene Mizzi tutvustas raportit.

Sõna võttis Hans-Olaf Henkel (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pavel Telička (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Ildikó Gáll-Pelcz fraktsiooni PPE nimel, Christel Schaldemose fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Kaja Kallas fraktsiooni ALDE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Andreas Schwab, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Maria Spyraki, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias ja Davor Škrlec.

Sõna võtsid Elżbieta Bieńkowska ja Marlene Mizzi.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2017 protokollipunkt 6.4.


20. HIVi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiate laienemine Euroopas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000045/2017), mille esitasid Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D'Ornano ENVI-komisjoni nimel komisjonile: HIVi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiate laienemine Euroopas (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná esitas küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Claudiu Ciprian Tănăsescu fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Margrete Auken, Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli ja Paloma López Bermejo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D’Ornano ENVI-komisjoni nimel ELi reageerimise kohta HIVi/AIDSi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi probleemile (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2017 protokollipunkt 8.8.


21. Toodete eluea pikendamine: kasu tarbijatele ja äriühingutele (lühiettekanne)

Raport toodete eluea pikendamise ning selle kasulikkuse kohta tarbijatele ja äriühingutele [2016/2272(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A8-0214/2017)

Pascal Durand esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Csaba Sógor, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa Jaakonsaari ja João Ferreira.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2017 protokollipunkt 6.13.


22. Inimõiguste rikkumisega tegelemine, pidades silmas sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas genotsiidi (lühiettekanne)

Raport inimõiguste rikkumisega tegelemise kohta, pidades silmas sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas genotsiidi [2016/2239(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

Cristian Dan Preda esines ettekandega.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2017 protokollipunkt 6.14.


23. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

EMPL-komisjon: Constance Le Grip

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


24. Eraturvafirmad (lühiettekanne)

Raport eraturvafirmade kohta [2016/2238(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

Hilde Vautmans esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos ja Maria Grapini.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2017 protokollipunkt 6.15.


25. Töötingimused ja ebakindlad töösuhted (lühiettekanne)

Raport töötingimuste ja ebakindlate töösuhete kohta [2016/2221(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

Neoklis Sylikiotis esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tania González Peñas ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2017 protokollipunkt 6.16.


26. Liikumine üleeuroopalise pandikirjade raamistiku suunas (lühiettekanne)

Raport üleeuroopalise pandikirjade raamistiku kohta [2017/2005(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

Bernd Lucke esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2017 protokollipunkt 6.5.


27. Kalastusturismi roll kalapüügi mitmekesistamises (lühiettekanne)

Raport kalastusturismi rolli kohta kalapüügi mitmekesistamises [2016/2035(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Renata Briano (A8-0221/2017)

Renata Briano esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, David Coburn, Ivan Jakovčić ja João Ferreira.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2017 protokollipunkt 6.6.


28. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Maria Grapini, Julie Ward, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Momchil Nekov, Notis Marias, Marek Jurek, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo ja Claudiu Ciprian Tănăsescu.


29. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 607.301/OJMA).


30. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Punset, Žitňanská

Õigusalane teave