Index 
Notulen
PDF 255kWORD 79k
Maandag 3 juli 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Hervatting van de zitting
 2.In memoriam
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 7.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 11.Interpretaties van het Reglement
 12.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 13.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 14.Ingekomen stukken
 15.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 16.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 17.Regeling van de werkzaamheden
 18.Macrofinanciële bijstand aan Moldavië ***I (debat)
 19.Europese normen voor de 21e eeuw (debat)
 20.Toename van het aantal besmettingen met hiv, tuberculose en HCV in Europa (debat)
 21.Een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven (korte presentatie)
 22.De bestrijding van mensenrechtenschendingen in de context van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, met inbegrip van genocide (korte presentatie)
 23.Samenstelling commissies en delegaties
 24.Particuliere beveiligingsondernemingen (korte presentatie)
 25.Arbeidsomstandigheden en onzeker werk (korte presentatie)
 26.Naar een pan-Europees kader voor gedekte obligaties (korte presentatie)
 27.De rol van visserijgerelateerd toerisme in de diversificatie van de visserij (korte presentatie)
 28.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 29.Agenda van de volgende vergadering
 30.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


2. In memoriam

De Voorzitter gedenkt namens het Parlement Simone Veil, de eerste Voorzitter van het via rechtstreekse algemene verkiezingen gekozen Europees Parlement.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

De Voorzitter deelt mee dat er morgen (dinsdag 4 juli 2017) om 12.00 uur een herdenkingsplechtigheid ter ere van Simone Veil zal plaatsvinden in de grote vergaderzaal, en dat de leden die op woensdag 5 juli 2017 in Parijs de begrafenis zullen bijwonen als “gerechtvaardigd afwezig” zullen worden beschouwd.

Het woord wordt gevoerd door Terry Reintke, over de goedkeuring van de wet inzake het homohuwelijk door de Duitse Bundestag op 30 juni 2017, Franck Proust, namens de PPE-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, namens de S&D-Fractie, en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, over de politieke persoonlijkheid Simone Veil, en Patrizia Toia, over hetzelfde onderwerp en om nogmaals te wijzen op de kritieke situatie als gevolg van de toestroom van immigranten in Italië.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Anna Elżbieta Fotyga was tijdens de vergadering van 15 juni 2017 weliswaar aanwezig, maar haar naam staat niet op de presentielijst.


4. Samenstelling Parlement

De bevoegde autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hebben medegedeeld dat Ian Duncan is benoemd tot lid van de Britse regering met ingang van 23 juni 2017.

De bevoegde autoriteiten van de Republiek Malta hebben medegedeeld dat Therese Comodini Cachia is verkozen tot lid van het Maltese parlement met ingang van 24 juni 2017.

Victor Negrescu is aangesteld als gedelegeerd minister van Europese Zaken in Roemenië met ingang van 30 juni 2017.

Het Parlement stelt vast dat deze functies overeenkomstig artikel 7, leden 1 en 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement en constateert dat hun zetels vacant zijn met ingang van respectievelijk 23 juni, 24 juni en 30 juni 2017.

°
° ° °

De bevoegde autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hebben medegedeeld dat John Flack is verkozen tot lid van het Europees Parlement met ingang van 28 juni 2017, alsook Rupert Matthews en Wajid Khan met ingang van 29 juni 2017 en John Howarth met ingang van 30 juni 2017, ter vervanging van respectievelijk Vicky Ford, Andrew Lewer, Afzal Khan en Anneliese Dodds.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen John Flack, Rupper Matthews, Wajid Khan en John Howarth, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


5. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement de mandaten van de leden Thierry Cornillet en Patricia Lalonde.


6. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Griekse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Manolis Kefalogiannis ingediend in het kader van een tegen hem ingestelde procedure.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


7. Verzoek om verdediging van de immuniteit

De ter zake bevoegde Commissie JURI heeft de Voorzitter medegedeeld dat, naar aanleiding van de intrekking door Stanislav Polčák van zijn verzoek om verdediging van zijn privileges en immuniteiten, de procedure voor de verdediging van de immuniteit wordt afgesloten.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE, ECR, Verts/ALE en ENF-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ECON: Anne Sander in de plaats van Alain Lamassoure

Commissie EMPL: Anne Sander is niet langer lid.

Commissie AFCO: Alain Lamassoure in de plaats van Constance Le Grip

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Daniel Dalton in de plaats van Anneleen Van Bossuyt

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Jakop Dalunde in de plaats van Eva Joly

Commissie BUDG: André Elissen

Commissie FEMM: André Elissen

Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan: André Elissen

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, alsook tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Rapporteur: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Commissie REGI, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 wat betreft de territoriale typologieën (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- Commissie INTA, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Rapporteur: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Commissies EMPL en CULT, op basis van het verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass), houdende intrekking van Beschikking nr. 2241/2004/EG (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Rapporteurs: Svetoslav Hristov Malinov en Thomas Mann (A8-0244/2017)

- Commissie EMPL, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Rapporteur: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen (dinsdag 4 juli 2017) middernacht schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


10. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

- de aanbeveling van de Commissie JURI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 19 juni 2017 ter vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- de aanbeveling van de Commissie JURI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 19 juni 2017 ter vervanging van de bijlagen I, II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Indien tegen deze aanbevelingen geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van vierentwintig uur, worden zij geacht te zijn goedgekeurd. Is dit wel het geval, dan worden zij in stemming gebracht.

De twee aanbevelingen staan gedurende deze vergaderperiode op Europarl.


11. Interpretaties van het Reglement

De Voorzitter stelt het Parlement overeenkomstig artikel 226, lid 3, van het Reglement in kennis van de volgende interpretatie van artikel 5, lid 5, van het Reglement van de Commissie constitutionele zaken, waarnaar de toepassing van deze bepaling was verwezen:

"Voor de toegang tot vertrouwelijke informatie gelden de in de door het Parlement gesloten interinstitutionele akkoorden neergelegde regels inzake de behandeling van vertrouwelijke informatie1bis en de door de bevoegde organen van het Parlement vastgestelde interne regels voor de tenuitvoerlegging ervan1ter.

__________________

1bis   Interinstitutioneel Akkoord van 20 november 2002 tussen het Europees Parlement en de Raad over de toegang van het Europees Parlement tot gevoelige gegevens van de Raad op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid (PB C 298 van 30.11.2002, blz. 1).

   Kaderakkoord van 20 oktober 2010 over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie (PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47).

   Interinstitutioneel Akkoord van 12 maart 2014 tussen het Europees Parlement en de Raad over het doorzenden aan en verwerken door het Europees Parlement van gerubriceerde informatie waarover de Raad beschikt met betrekking tot aangelegenheden die niet vallen onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (PB C 95 van 1.4.2014, blz. 1).

1ter   Besluit van het Europees Parlement van 23 oktober 2002 inzake de tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord over de toegang van het Europees Parlement tot gevoelige gegevens van de Raad op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid (PB C 298 van 30.11.2002, blz. 4).

   Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 15 april 2013 inzake de regels betreffende de behandeling van vertrouwelijke informatie door het Europees Parlement (PB C 96 van 1.4.2014, blz. 1)."

Indien deze interpretatie niet binnen 24 uur na de bekendmaking ervan door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 226, lid 4, van het Reglement, wordt betwist, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de zaak ter beslissing aan het Parlement voorgelegd.

°
° ° °

De Voorzitter stelt het Parlement overeenkomstig artikel 226, lid 3, van het Reglement in kennis van de volgende interpretatie van artikel 210 bis van het Reglement van de Commissie constitutionele zaken, waarnaar de toepassing van deze bepaling was verwezen:

"Dit artikel is van toepassing voor zover het relevante wettelijk kader inzake de behandeling van vertrouwelijke informatie de mogelijkheid biedt om de vertrouwelijke informatie te raadplegen tijdens een vergadering achter gesloten deuren buiten de beveiligde ruimten."

Indien deze interpretatie niet binnen 24 uur na de bekendmaking ervan door een fractie of leden die ten minste een lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 226, lid 4, van het Reglement, wordt betwist, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de zaak ter beslissing aan het Parlement voorgelegd.


12. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede deze week tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor het bieden van aanvullende steun aan lidstaten die zijn getroffen door natuurrampen (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad betreffende de invoering van een uniform visummodel (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).


13. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van januari 2017, februari II 2017 en maart I en II 2017 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op Europarl.


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2017: Boeking van het overschot van het begrotingsjaar 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen ("bni-verordening") en tot intrekking van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr.1287/2003 van de Raad (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland - EGF/2017/002 FI/Microsoft2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, wat betreft de bepalingen inzake belastingen op voertuigen (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ENVI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in de Tsjechische Republiek (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag over particuliere beveiligingsondernemingen (2016/2238(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Verslag over de werking van franchising in de detailhandel (2016/2244(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie inzake verjaringstermijnen bij verkeersongevallen (2015/2087(INL)) - Commissie JURI - Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma's (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht in de EU (2015/2084(INL)) - Commissie JURI - Rapporteur: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Verslag over Europese normen – Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1025/2012 (2016/2274(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Verslag over een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven (2016/2272(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door Eurojust van het memorandum van overeenstemming tussen het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en Eurojust (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2017/2041(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Verslag over een Europese strategie voor internationale culturele betrekkingen (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - Commissie AFET - Commissie CULT - Rapporteur: Elmar Brok - Rapporteur: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Verslag over de rol van visserijgerelateerd toerisme in de diversificatie van de visserij (2016/2035(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Verslag over de bestrijding van mensenrechtenschendingen in de context van oorlogsmisdrijven, en misdrijven tegen de menselijkheid, met inbegrip van genocide (2016/2239(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Verslag over arbeidsomstandigheden en onzeker werk (2016/2221(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de Europese Unie (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Verslag over de bevordering van cohesie en ontwikkeling in de ultraperifere gebieden van de EU: uitvoering van artikel 349 VWEU (2016/2250(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) - Commissie ECON - Commissie JURI - Rapporteur: Hugues Bayet - Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017: Boeking van het overschot van het begrotingsjaar 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst betreffende politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (2017/2036(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Verslag over het verslag van de Commissie 2016 over Turkije (2016/2308(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Verslag Naar een pan-Europees kader voor gedekte obligaties (2017/2005(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de wijziging van Kigali van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Verslag over Europese duurzaamheidsmaatregelen (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - Ccommissie ENVI - Rapporteur: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de aanvaarding namens de Europese Unie van de wijziging van het Protocol van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Spanje – EGF/2017/001 ES/Castilla y León winning van delfstoffen) (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Verslag over het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2018 (2017/2043(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - Commissie CONT - Commissie LIBE - Rapporteur: Ingeborg Gräßle - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)


15. Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)

De volgende uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord en debat zijn ingediend (artikel 130 ter van het Reglement):

— (O-000029/2017) van Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen en Ivan Štefanec, gericht tot de Commissie: Gevolgen van het schandaal met de invoer van Braziliaans vlees (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017) van Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, gericht tot de Commissie: EU-leger (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).


16. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

— (O-000045/2017) van Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Toename van het aantal besmettingen met hiv, tuberculose en virale hepatitis in Europa (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017);

— (O-000057/2017) van Bernd Lange, Daniel Caspary en David Martin, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Uitspraak van het Hof van Justitie van 16 mei 2017 over de vrijhandelsovereenkomst EU-Singapore (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017);

— (O-000058/2017) van Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor en Eleonora Evi , namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: De walvisvangst in Noorwegen (2017/2712 (RSP)) (B8-0324/2017).


17. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van juli 2017 (PE 607.301/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

De Voorzitter deelt mee dat er morgen om 12.00 uur een plechtigheid ter nagedachtenis van Simone Veil zal plaatsvinden in de grote vergaderzaal en stelt voor het punt “Hommage aan Simone Veil” toe te voegen aan de agenda van dinsdag, vóór de stemming. De Voorzitter deelt mee dat hij tezamen met de voorzitter van de Commissie, Jean-Claude Juncker, en de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, woensdag de begrafenis van Simone Veil zal bijwonen in Parijs, en stelt daarom voor de titel van het eerste agendapunt van woendsdag als volgt te wijzigen: "Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie over de voorbereiding van de G20-top van 7 en 8 juli 2017".

Het Parlement gaat akkoord met het voorstel.

Maandag

Verzoek van de ENF-Fractie om verklaringen van de Raad en de Commissie over “Frontex: alarmerende migratiecrisis voor de Spaanse Middellandse Zeekust” op te nemen als eerste punt van de agenda van deze maandag.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, die het verzoek presenteert.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Dinsdag en Woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om een verklaring van de Commissie over de mondelinge vraag “De walvisvangst in Noorwegen” toe te voegen als tweede agendapunt van donderdag, na de gecombineerde behandeling “Verdrag van Marrakesh: toegang tot werken en ander beschermd materiaal voor personen die visueel gehandicapt zijn” (punten 42 en 41 van de definitieve ontwerpagenda). Het debat zou worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties die in de zittingsperiode van september in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek presenteert, Paul Rübig, die verzoekt om het debat niet af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties en Anja Hazekamp, die zich tegen dit verzoek uitspreekt.

Het Parlement keurt het verzoek van de GUE/NGL-Fractie bij hoofdelijke stemming goed met 166 stemmen voor, 142 tegen en 16 onthoudingen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

18. Macrofinanciële bijstand aan Moldavië ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Petras Auštrevičius (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Siegfried Mureşan (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lucke, Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser en Kazimierz Michał Ujazdowski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Sorin Moisă.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.9 van de notulen van 4.7.2017.


19. Europese normen voor de 21e eeuw (debat)

Verslag over Europese normen voor de 21e eeuw [2016/2274(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Marlene Mizzi leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Hans-Olaf Henkel (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE).

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pavel Telička (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Ildikó Gáll-Pelcz, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Andreas Schwab, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Maria Spyraki, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias en Davor Škrlec.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Marlene Mizzi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 4.7.2017.


20. Toename van het aantal besmettingen met hiv, tuberculose en HCV in Europa (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000045/2017) van Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Toename van het aantal besmettingen met hiv, tuberculose en virale hepatitis in Europa (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná licht de vraag toe.

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Claudiu Ciprian Tănăsescu, namens de S&D-Fractie, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, Julia Reid, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli en Paloma López Bermejo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini et Mireille D’Ornano, namens de Commissie ENVI, over de reactie van de EU op hiv/aids, tuberculose en hepatitis C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 5.7.2017.


21. Een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven (korte presentatie)

Verslag over een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven [2016/2272(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Pascal Durand (A8-0214/2017)

Pascal Durand presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Csaba Sógor, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa Jaakonsaari en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.13 van de notulen van 4.7.2017.


22. De bestrijding van mensenrechtenschendingen in de context van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, met inbegrip van genocide (korte presentatie)

Verslag over de bestrijding van mensenrechtenschendingen in de context van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, met inbegrip van genocide [2016/2239(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

Cristian Dan Preda presenteert het verslag.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.14 van de notulen van 4.7.2017.


23. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Commissie EMPL: Constance Le Grip

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


24. Particuliere beveiligingsondernemingen (korte presentatie)

Verslag over particuliere beveiligingsondernemingen [2016/2238(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

Hilde Vautmans presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.15 van de notulen van 4.7.2017.


25. Arbeidsomstandigheden en onzeker werk (korte presentatie)

Verslag over arbeidsomstandigheden en onzeker werk [2016/2221(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

Neoklis Sylikiotis presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tania González Peñas en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.16 van de notulen van 4.7.2017.


26. Naar een pan-Europees kader voor gedekte obligaties (korte presentatie)

Verslag Naar een pan-Europees kader voor gedekte obligaties [2017/2005(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

Bernd Lucke presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 4.7.2017.


27. De rol van visserijgerelateerd toerisme in de diversificatie van de visserij (korte presentatie)

Verslag over de rol van visserijgerelateerd toerisme in de diversificatie van de visserij [2016/2035(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Renata Briano (A8-0221/2017)

Renata Briano presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, David Coburn, Ivan Jakovčić en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 4.7.2017.


28. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Maria Grapini, Julie Ward, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Momchil Nekov, Notis Marias, Marek Jurek, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo en Claudiu Ciprian Tănăsescu.


29. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 607.301/OJMA).


30. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Punset, Žitňanská

Juridische mededeling