Zoznam 
Zápisnica
PDF 256kWORD 80k
Pondelok, 3. júla 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.In memoriam
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Žiadosť o zbavenie imunity
 7.Žiadosť o ochranu imunity
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 11.Výklad rokovacieho poriadku
 12.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 13.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 14.Predloženie dokumentov
 15.Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)
 16.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 17.Program práce
 18.Makrofinančná pomoc Moldavsku ***I (rozprava)
 19.Európske normy pre 21. storočie (rozprava)
 20.Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe (rozprava)
 21.Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (stručná prezentácia)
 22.Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (stručná prezentácia)
 23.Zloženie výborov a delegácií
 24.Súkromné bezpečnostné spoločnosti (stručná prezentácia)
 25.Pracovné podmienky a neisté pracovné miesta (stručná prezentácia)
 26.Smerom k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy (stručná prezentácia)
 27.Úloha cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybného hospodárstva (stručná prezentácia)
 28.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 29.Program rokovania na nasledujúci deň
 30.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


2. In memoriam

Predseda si v mene Parlamentu uctil pamiatku Simone Veilovej, prvej predsedníčky Európskeho parlamentu voleného v priamych a všeobecných voľbách.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.

Predseda oznámil, že zajtra v utorok 4. júla 2017 o 12.00 h sa bude v rokovacej sále konať slávnosť na pamiatku Simone Veilovej a že neprítomnosť poslancov, ktorí sa zúčastnia na pohrebe v stredu 5. júla 2017 v Paríži, sa bude považovať za „odôvodnenú“.

Vystúpili Terry Reintke, k prijatiu zákona o uzatváraní manželstiev homosexuálov nemeckým Spolkovým snemom 30. júna 2017, Franck Proust v mene skupiny PPE, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy v mene skupiny S&D a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, k politickej osobnosti Simone Veilovej, a Patrizia Toia, takisto k tejto téme, a aby pripomenula kritickú situáciu v súvislosti s prílevom prisťahovalcov v Taliansku.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Anna Elżbieta Fotyga bola prítomná na rokovaní 15. júna 2017, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.


4. Zloženie Parlamentu

Príslušné orgány Spojeného kráľovstva oznámili, že Ian Duncan bol vymenovaný za člena britskej vlády s účinnosťou od 23. júna 2017.

Príslušné orgány Maltskej republiky oznámili, že Therese Comodini Cachia bola zvolená za poslankyňu maltského parlamentu s účinnosťou od 24. júna 2017.

Victor Negrescu bol vymenovaný za námestníka ministra európskych záležitostí v Rumunsku s účinnosťou od 30. júna 2017.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 1 a 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu sú tieto funkcie nezlučiteľné s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, a konštatoval uvoľnenie ich miest s účinnosťou od 23. júna, 24. júna, resp. 30. júna 2017.

°
° ° °

Príslušné orgány Spojeného kráľovstva oznámili, že do Európskeho parlamentu boli zvolení John Flack s účinnosťou od 28. júna 2017, Rupert Matthews a Wajid Khan s účinnosťou od 29. júna 2017 a John Howarth s účinnosťou od 30. júna 2017, ktorými sa nahrádzajú Vicky Ford, Andrew Lewer, Afzal Khan, resp. Anneliese Dodds.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú John Flack, Rupper Matthews, Wajid Khan a John Howarth miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca, alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


5. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandáty poslancov Thierryho Cornilleta a Patricie Lalondovej.


6. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné grécke orgány podali žiadosť o zbavenie imunity Manolisa Kefalogiannisa v súvislosti s konaním proti nemu.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


7. Žiadosť o ochranu imunity

Výbor JURI príslušný v tejto záležitosti informoval predsedu, že po tom, ako Stanislav Polčák odvolal svoju žiadosť o ochranu svojich výsad a imunít, bolo konanie týkajúce sa ochrany imunity ukončené.


8. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE, ECR, Verts/ALE a ENF tieto žiadosti o menovania:

výbor ECON: Anne Sander, ktorou je nahradený Alain Lamassoure

výbor EMPL: Anne Sander už nie je členkou.

výbor AFCO: Alain Lamassoure, ktorým je nahradená Constance Le Grip

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Daniel Dalton, ktorým je nahradená Anneleen Van Bossuyt

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Jakop Dalunde, ktorým je nahradená Eva Joly

výbor BUDG: André Elissen

výbor FEMM: André Elissen

Delegácia pre vzťahy s Afganistanom: André Elissen

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


9. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

- výbor LIBE, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o normách pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a ktorým sa mení smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- výbor LIBE, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Spravodajca: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- výbor REGI, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1059/2003, pokiaľ ide o územné typológie (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Spravodajkyňa: Iskra Michajlovová (A8-0231/2017)

- výbor INTA, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenia (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Spravodajca: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- výbory EMPL a CULT, na základe správy o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2241/2004/ES (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Spravodajcovia: Svetoslav Christov Malinov a Thomas Mann (A8-0244/2017)

- výbor EMPL, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Spravodajca: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu do polnoci zajtra v stredu 4. júla 2017 písomne požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


10. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov informoval v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

- odporúčaniu výboru JURI nevzniesť námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie z 19. júna 2017, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- odporúčaniu výboru JURI nevzniesť námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie z 19. júna 2017, ktorým sa nahrádzajú prílohy I, II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Ak politická skupina alebo najmenej 40 poslancov nevznesie v lehote 24 hodín proti týmto odporúčaniam žiadnu námietku, tieto odporúčania sa považujú za schválené. V opačnom prípade sa o nich bude hlasovať.

Dve odporúčania sú k dispozícii na stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.


11. Výklad rokovacieho poriadku

Predseda v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o tom, že Výbor pre ústavné veci, ktorý bol poverený uplatňovaním tohto ustanovenia, predložil tento výklad článku 5 ods. 5 rokovacieho poriadku:

„Prístup k dôverným informáciám podlieha pravidlám stanoveným v medziinštitucionálnych dohodách uzavretých Európskym parlamentom týkajúcich sa zaobchádzania s dôvernými informáciami1a a vnútorným pravidlám ich vykonávania, ktoré prijali príslušné orgány Európskeho parlamentu1b.

__________________

1a   Medziinštitucionálna dohoda z 20. novembra 2002 uzavretá medzi Európskym parlamentom a Radou o prístupe Európskeho parlamentu k citlivým informáciám Rady v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky (Ú. v. ES C 298, 30.11.2002, s. 1).

   Rámcová dohoda z 20. októbra 2010 o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47).

   Medziinštitucionálna dohoda z 12. marca 2014 medzi Európskym parlamentom a Radou o postupovaní utajovaných skutočností, ktorých držiteľom je Rada a ktoré sa týkajú záležitostí mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Európskemu parlamentu a o zaobchádzaní s takýmito skutočnosťami zo strany Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ C 95, 1.4.2014, s. 1).

1b   Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2002 o vykonávaní Medziinštitucionálnej dohody upravujúcej prístup Európskeho parlamentu k citlivým informáciám Rady v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky (Ú. v. ES C 298, 30.11.2002, s. 4).

   Rozhodnutie Predsedníctva z 15. apríla 2013 o pravidlách zaobchádzania s dôvernými informáciami zo strany Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ C 96, 1.4.2014, s. 1).

Ak tento výklad nie je do 24 hodín od jeho oznámenia spochybnený politickou skupinou alebo poslancami, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, v súlade s článkom 226 ods. 4 rokovacieho poriadku, považuje sa za prijatý. V opačnom prípade sa predloží Parlamentu na hlasovanie.

°
° ° °

Predseda v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o tom, že Výbor pre ústavné veci, ktorý bol poverený uplatňovaním tohto ustanovenia, predložil tento výklad článku 210a rokovacieho poriadku:

„Tento článok sa uplatňuje v rozsahu, v ktorom platný právny rámec týkajúci sa zaobchádzania s dôvernými informáciami stanovuje možnosť sprístupniť dôverné informácie na schôdzi za zatvorenými dverami mimo zabezpečených zariadení. “

Ak tento výklad nie je do 24 hodín od jeho oznámenia spochybnený politickou skupinou alebo poslancami, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, v súlade s článkom 226 ods. 4 rokovacieho poriadku, považuje sa za prijatý. V opačnom prípade sa predloží Parlamentu na hlasovanie.


12. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše tento týždeň tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA), na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 stanovujúce jednotný formát víz (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).


13. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na januárovom, druhom februárovom a prvom a druhom marcovom zasadaní roku 2017 sú k dispozícii na stránke Europarl.


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND), ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Fínska – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES opoplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia týkajúce sa zdaňovania vozidiel (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Českej republike (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

2) parlamentných výborov

2.1) správy

- Správa o súkromných bezpečnostných spoločnostiach (2016/2238(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Správa o fungovaní franchisingu v sektore maloobchodu (2016/2244(INI)) - výbor IMCO - Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu o premlčacích lehotách pri dopravných nehodách (2015/2087(INL)) - výbor JURI - Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení rámcovej dohody medzi Európskou úniou a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Správa s odporúčaniami Komisii o spoločných minimálnych normách pre občianskoprávne konanie v EÚ (2015/2084(INL)) - výbor JURI - Spravodajca: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Správa o európskych normách – vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 (2016/2274(INI)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Správa o dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (2016/2272(INI)) - výbor IMCO - Spravodajca: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Memoranda o porozumení medzi Európskou agentúrou na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Eurojustom zo strany Eurojustu (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu pre Radu k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (2017/2041(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Andrej Kovačev (A8-0216/2017)

- Správa o stratégii EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - výbor AFET - výbor CULT - Spravodajca: Elmar Brok - Spravodajkyňa: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Správa o úlohe cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybárstva (2016/2035(INI)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Správa Riešenie prípadov porušovania ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (2016/2239(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Správa k pracovným podmienkam a neistým pracovným miestam (2016/2221(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Správa o návrhu smernice Rady o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v Európskej únii (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Správa o podpore súdržnosti a rozvoja v najvzdialenejších regiónoch EÚ: vykonávanie článku 349 ZFEÚ (2016/2250(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) - výbor ECON - výbor JURI - Spravodajca: Hugues Bayet - Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2017 na rozpočtový rok 2017: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej (2017/2036(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Správa o správe Komisie o Turecku za rok 2016 (2016/2308(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Správa Smerom k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy (2017/2005(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, prijatého v Kigali, v mene Európskej únie (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Správa na tému opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o prijatí dodatku k Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu z roku 1999 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 v mene Európskej únie (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2017/001 ES/Castilla y León ťažba, Španielsko) (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Správa o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2018 (2017/2043(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - výbor CONT - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle - Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)


15. Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)

Boli predložené tieto väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b rokovacieho poriadku):

— (O-000029/2017), ktorú položili Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen a Ivan Štefanec, pre Komisiu: Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa (2017/2735(RSP)) B8-0317/2017)

— (O-000044/2017), ktorú položila Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Armáda EÚ (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).


16. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

— (O-000045/2017), ktorú položili Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017);

— (O-000057/2017), ktorú položili Bernd Lange, Daniel Caspary a David Martin, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Rozsudok Súdneho dvora zo 16. mája 2017 o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017);

— (O-000058/2017), ktorú položili Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Lov veľrýb v Nórsku (2017/2712 (RSP)) (B8-0324/2017).


17. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu júlového zasadania 2017 (PE 607.301/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Predseda oznámil, že slávnosť na pamiatku Simone Veilovej sa bude konať v rokovacej sále zajtra o 12.00 h, a navrhol, aby sa do programu utorňajšieho rokovania pred hlasovaním zaradil bod „Pamiatka Simone Veilovej“. Predseda oznámil, že spolu s predsedom Komisie Jeanom-Claudom Junckerom a predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom sa v stredu zúčastní na pohrebe Simone Veilovej v Paríži, a preto navrhol pozmeniť názov prvého bodu programu stredajšieho rokovania na „Vyhlásenia Európskej Rady a Komisie o príprave samitu skupiny G20 v dňoch 7. – 8. júla 2017“.

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.

Pondelok

Žiadosť skupiny ENF o zaradenie vyhlásení Rady a Komisie na tému „Frontex: znepokojivá migračná kríza na stredomorskom pobreží Španielska“ ako prvého bodu programu tohto pondelňajšieho rokovania.

V rozprave vystúpil Nicolas Bay, v mene skupiny ENF, ktorý žiadosť uviedol.

Parlament žiadosť zamietol.

Utorok a streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Žiadosť skupiny GUE/NGL o doplnenie vyhlásenia Komisie k otázke na ústne zodpovedanie „Lov veľrýb v Nórsku“ ako druhého bodu programu štvrtkového rokovania po spoločnej rozprave na tému „Marrákešská zmluva: prístup zrakovo postihnutých osôb k dielam a iným chráneným predmetom“ (body 42 a 41 PDOJ). Rozprava sa ukončí predložením návrhov uznesenia, o ktorých sa bude hlasovať počas septembrového zasadania.

V rozprave vystúpila Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, ktorá žiadosť uviedla, Paul Rübig, ktorý požiadal, aby rozprava nebola ukončená predložením návrhov uznesenia, a Anja Hazekamp, ktorá sa vyjadrila proti tejto žiadosti.

Hlasovaním podľa mien (za: 166, proti: 142, zdržali sa: 16) Parlament žiadosť skupiny GUE/NGL schválil.

Týmto bol stanovený program práce.


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

18. Makrofinančná pomoc Moldavsku ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă uviedol správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Petras Auštrevičius (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Siegfried Mureşan (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Daniel Caspary v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Hannu Takkula v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser a Kazimierz Michał Ujazdowski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Sorin Moisă.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 4.7.2017.


19. Európske normy pre 21. storočie (rozprava)

Správa o európskych normách pre 21. storočie [2016/2274(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Marlene Mizzi uviedla správu.

V rozprave vystúpil Hans-Olaf Henkel (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pavel Telička (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Ildikó Gáll-Pelcz v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Andreas Schwab, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Maria Spyraki, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias a Davor Škrlec.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Marlene Mizzi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 4.7.2017.


20. Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000045/2017), ktorú položili Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe (2017/2576(RSP)) B8-0321/2017)

Kateřina Konečná rozvinula otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Margrete Auken, Julia Reid v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli a Paloma López Bermejo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D’Ornano, v mene výboru ENVI, o reakcii EÚ na HIV/AIDS, tuberkulózu a hepatitídu typu C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 5.7.2017.


21. Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (stručná prezentácia)

Správa o dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti [2016/2272(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Pascal Durand (A8-0214/2017)

Pascal Durand uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Csaba Sógor, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa Jaakonsaari a João Ferreira.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.13 zápisnice zo dňa 4.7.2017.


22. Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (stručná prezentácia)

Správa o riešení porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy [2016/2239(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

Cristian Dan Preda uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.14 zápisnice zo dňa 4.7.2017.


23. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny PPE túto žiadosť o menovanie:

výbor EMPL: Constance Le Grip

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


24. Súkromné bezpečnostné spoločnosti (stručná prezentácia)

Správa o súkromných bezpečnostných spoločnostiach [2016/2238(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

Hilde Vautmans uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos a Maria Grapini.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.15 zápisnice zo dňa 4.7.2017.


25. Pracovné podmienky a neisté pracovné miesta (stručná prezentácia)

Správa o pracovných podmienkach a neistých pracovných miestach [2016/2221(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

Neoklis Sylikiotis uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tania González Peñas a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.16 zápisnice zo dňa 4.7.2017.


26. Smerom k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy (stručná prezentácia)

Správa s názvom Smerom k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy [2017/2005(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

Bernd Lucke uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 4.7.2017.


27. Úloha cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybného hospodárstva (stručná prezentácia)

Správa o úlohe cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybného hospodárstva [2016/2035(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Renata Briano (A8-0221/2017)

Renata Briano uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, David Coburn, Ivan Jakovčić a João Ferreira.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 4.7.2017.


28. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Maria Grapini, Julie Ward, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Momchil Nekov, Notis Marias, Marek Jurek, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo a Claudiu Ciprian Tănăsescu.


29. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 607.301/OJMA).


30. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Punset, Žitňanská

Právne oznámenie