Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0107(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0227/2017

Ingivna texter :

A8-0227/2017

Debatter :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Omröstningar :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Röstförklaringar
PV 27/03/2019 - 18.10

Antagna texter :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Protokoll
Tisdagen den 4 juli 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

3. Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Hugues Bayet och Evelyn Regner (A8-0227/2017)

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Hugues Bayet och Evelyn Regner redogjorde för betänkandet.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Elly Schlein (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Dariusz Rosati för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Pervenche Berès för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Rosa Estaràs Ferragut, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes och Theodor Dumitru Stolojan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai och Seán Kelly.

Talare: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet och Evelyn Regner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 4.7.2017.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande