Index 
Protokoll
PDF 273kWORD 81k
Tisdagen den 4 juli 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Sammanfattning av det maltesiska rådsordförandeskapet (debatt)
 3.Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer ***I (debatt)
 4.Hyllning av Simone Veil
 5.Meddelande från talmannen
 6.Omröstning
  6.1.Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen (omröstning)
  6.2.Ramavtal mellan EU och Kosovo om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Ansökan EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.4.Europeiska standarder för 2000-talet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.5.En EU-omfattande ram för säkerställda obligationer (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.6.Den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.7.Preskriptionstider för trafikolyckor (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.8.Gemensamma miniminormer för civilrättsliga förfaranden (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.9.Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien ***I (omröstning)
  6.10.Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer ***I (omröstning)
  6.11.Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina ***I (omröstning)
  6.12.Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2017 års allmänna budget: Införande av överskottet från budgetåret 2016 (omröstning)
  6.13.Längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag (omröstning)
  6.14.Bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord (omröstning)
  6.15.Privata säkerhetsföretag (omröstning)
  6.16.Arbetsvillkor och osäkra anställningar (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 (debatt)
 12.EU:s försvarsplan och Europas framtid (debatt om en aktuell fråga)
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 14.Tolkning av arbetsordningen
 15.Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 (debatt)
 16.Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet (debatt)
 17.Valet av Saudiarabien som medlem i FN:s kvinnokommission (UNCSW) (debatt)
 18.Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (samtycke) *** - Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (resolution) (debatt)
 19.En EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (debatt)
 20.Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session (debatt)
 21.Bekämpning via straffrätten av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Sammanfattning av det maltesiska rådsordförandeskapet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Sammanfattning av det maltesiska rådsordförandeskapet (2017/2658(RSP))

Talmannen höll ett kort inledandetal där ha tackade det maltesiska ordförandskapet för dess arbete.

Joseph Muscat (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden, (talmannen om Jean-Claude Junckers uttalande).

Talare: David Casa för PPE-gruppen, Alfred Sant för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, också om Jean-Claude Junckers uttalande, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, och Gilles Lebreton för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Zoltán Balczó, grupplös, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, och Carlos Zorrinho.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talare: Péter Niedermüller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri och Miriam Dalli.

Talare: Jean-Claude Juncker och Joseph Muscat.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


3. Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Hugues Bayet och Evelyn Regner (A8-0227/2017)

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Hugues Bayet och Evelyn Regner redogjorde för betänkandet.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Elly Schlein (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Dariusz Rosati för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Pervenche Berès för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Rosa Estaràs Ferragut, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes och Theodor Dumitru Stolojan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai och Seán Kelly.

Talare: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet och Evelyn Regner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 4.7.2017.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

4. Hyllning av Simone Veil

Talmannen hedrade, på parlamentets vägnar, minnet av Simone Veil, första talman för Europaparlamentet, valt genom allmänna och direkta val.

Talare: Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som hedrade Simone Veils minne.


ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Bruno Gollnisch.

5. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att talmanskonferensen hade godkänt en begäran från undersökningskommittén PANA om att förlänga dess mandat med tre månader.

Denna förlängning är nödvändig för att kommittén helt och fullt ska kunna fullfölja sitt mandat korrekt, såsom det antogs av parlamentet den 8 juni 2016, mot bakgrund av det antal dokument som fortfarande måste gås igenom, de begärda analyserna, och de olika inblandade parter som ännu inte har kunnat höras.

Parlamentet godkände förlängningen.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen (omröstning)

Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen – Mariya Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 4.7.2017)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0275)


6.2. Ramavtal mellan EU och Kosovo om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Kosovo om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram [13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0276)

Parlamentet godkände att ramavtalet ingås.


6.3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Ansökan EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Spaniens ansökan EGF/001 – 2017/ES/Castilla y León mining) [COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Vana (A8-0248/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0277)


6.4. Europeiska standarder för 2000-talet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om europeiska standarder för 2000-talet [2016/2274(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0278)


6.5. En EU-omfattande ram för säkerställda obligationer (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om en EU-omfattande ram för säkerställda obligationer [2017/2005(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0279)


6.6. Den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket [2016/2035(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Renata Briano (A8-0221/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0280)


6.7. Preskriptionstider för trafikolyckor (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om preskriptionstider för trafikolyckor [2015/2087(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0281)

Inlägg:

Pavel Svoboda (föredragande) före omröstningen.


6.8. Gemensamma miniminormer för civilrättsliga förfaranden (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om gemensamma civilprocessrättsliga miniminormer i Europeiska unionen [2015/2084(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Emil Radev (A8-0210/2017)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0282)

Inlägg:

Emil Radev (föredragande) före omröstningen.


6.9. Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till republiken Moldavien [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG OM ATT AVVISA KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0283)


6.10. Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Hugues Bayet och Evelyn Regner (A8-0227/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG OM ATT AVVISA KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)0284)

Talare: Evelyn Regner (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


6.11. Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet [COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG OM ATT AVVISA KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0285)

Inlägg:

Jarosław Wałęsa (föredragande) avant le vote.


6.12. Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2017 års allmänna budget: Införande av överskottet från budgetåret 2016 (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2017 för budgetåret 2017: Införande av överskottet från budgetåret 2016 [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0229/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0286)


6.13. Längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag (omröstning)

Betänkande om längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag [2016/2272(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Pascal Durand (A8-0214/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0287)


6.14. Bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord (omröstning)

Betänkande om bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord [2016/2239(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0288)


6.15. Privata säkerhetsföretag (omröstning)

Betänkande om privata säkerhetsföretag [2016/2238(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0289)

Inlägg:

Hilde Vautmans lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 4. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


6.16. Arbetsvillkor och osäkra anställningar (omröstning)

Betänkande om arbetsvillkor och osäkra anställningar [2016/2221(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (framlagt av ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (framlagt av EMPL-utskottet)

Antogs (P8_TA(2017)0290)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld och Daniel Hannan

Betänkande Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias och Seán Kelly

Betänkande Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei och Jiří Pospíšil

Betänkande Hugues Bayet och Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato och Tomáš Zdechovský

Betänkande Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák och Momchil Nekov

Betänkande Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek och Lucy Anderson

Betänkande Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák och Marek Jurek

Betänkande Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák och Jiří Pospíšil

Betänkande Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov och Danuta Jazłowiecka.


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.00 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från ECR-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

IMCO-utskottet: John Flack

REGI-utskottet: John Flack

CULT-utskottet: Rupert Matthews

ENVI-utskottet: Rupert Matthews

delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté: Rupert Matthews

delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: John Flack

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


11. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: József Szájer för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez och Mercedes Bresso.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski och Tibor Szanyi.

Talare: Frans Timmermans.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   József Szájer för PPE-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017),

—   Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017),

—   Anthea McIntyre för ECR-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017),

—   Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017),

—   Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, om Europas framtid och de strategiska prioriteringarna i kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017),

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy och Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen, till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 37.3 i arbetsordningen och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om parlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017),

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 5.7.2017.


12. EU:s försvarsplan och Europas framtid (debatt om en aktuell fråga)

EU:s försvarsplan och Europas framtid (2017/2752(RSP))

Talare: Sabine Lösing som inledde debatten.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Ioan Mircea Paşcu för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, och Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer om Janusz Korwin-Mikkes yttranden (Talmannen noterade detta.), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei och Mirosław Piotrowski.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) och Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen påminde om att rekommendationerna från JURI-utskottet att inte invända, (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017) och (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017), hade tilhännagivits i kammaren måndagen den 3 juli 2017 (punkt 10 i protokollet av den 3.7.2017).

Ingen invändning mot dessa rekommendationer hade framförts inom tidsfristen på 24 timmar enligt artikel 105.6 i arbetsordningen.

Således anses dessa rekommendationer godkända, och kommer att offentliggöras i Antagna texter från morgondagens plenarsammanträde den 5 juli 2017 (P8_TA(2017)0291 och P8_TA(2017)0292).


14. Tolkning av arbetsordningen

Den tolkning av artiklarna 5.5 och 210a i arbetsordningen som meddelats av utskottet för konstitutionella frågor hade tillkännagivits i kammaren i går (punkt 11 i protokollet av den 3.7.2017).

Eftersom ingen politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet hade framfört invändningar mot dessa tolkningar, i enlighet med artikel 226. 4 i arbetsordningen, ska dessa tolkningar anses antagna, och kommer att offentliggöras i Antagna texter från morgondagens plenarsammanträde den 5 juli 2017 (P8_TA-PROV(2017)0293).


15. Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier och Gunnar Hökmark.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos och Clara Eugenia Aguilera García.

Talare: Günther Oettinger.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: vid en senare sammanträdesperiod.


16. Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet (debatt)

Betänkande om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2018 [2017/2043(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

Siegfried Mureşan redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Tibor Szanyi (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Michaela Šojdrová (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, André Elissen, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Gérard Deprez, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Iskra Mihaylova, Jean-Paul Denanot och Daniele Viotti för S&D-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Günther Oettinger och Siegfried Mureşan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 5.7.2017.


17. Valet av Saudiarabien som medlem i FN:s kvinnokommission (UNCSW) (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Valet av Saudiarabien som medlem i FN:s kvinnokommission (UNCSW) (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Karol Karski, och Pier Antonio Panzeri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo och Stanislav Polčák.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (samtycke) *** - Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (resolution) (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan [2017/2036(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Frank Engel (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda och Norbert Neuser.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė och Antonio López-Istúriz White.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Federica Mogherini och Elena Valenciano.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 5.7.2017 och punkt 8.4 i protokollet av den 5.7.2017.


19. En EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (debatt)

Betänkande om en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser [2016/2240(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Elmar Brok och Silvia Costa (A8-0220/2017)

Elmar Brok och Silvia Costa redogjorde för betänkandet.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Eduard Kukan, Momchil Nekov, Patrick O'Flynn, Dubravka Šuica, Francisco José Millán Mon, Michaela Šojdrová, Alojz Peterle och Željana Zovko.

Talare: Federica Mogherini, Elmar Brok och Silvia Costa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 5.7.2017.


20. Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session [2017/2041(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

Andrey Kovatchev redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, David McAllister, Jo Leinen och Francisco José Millán Mon.

Talare: Federica Mogherini och Andrey Kovatchev.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.12 i protokollet av den 5.7.2017.


21. Bekämpning via straffrätten av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen (debatt)

Förslag till andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Budgetkontrollutskottet - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ingeborg Gräßle och Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Ingeborg Gräßle och Juan Fernando López Aguilar redogjorde för betänkandet.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt och Pascal Arimont.

Talare: Věra Jourová, Ingeborg Gräßle och Juan Fernando López Aguilar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 5.7.2017.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 607.301/OJME).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 00:15.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mussolini, Punset


Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Rättsligt meddelande