Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Ontwikkelen van een ambitieuze industriële strategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 5.Voorbereiding van de G20-top van 7 en 8 juli 2017 (debat)
 6.Presentatie van het activiteitenprogramma van het Estlandse voorzitterschap van de Raad (debat)
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen
  8.1.In Kigali goedgekeurde overeenkomst tot wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.2.Verdrag inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (goedkeuring) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (resolutie) (stemming)
  8.5.Memorandum van overeenstemming tussen het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en Eurojust * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.6.De strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt ***II (stemming)
  8.7.Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties ***I (stemming)
  8.8.Toename van het aantal besmettingen met hiv, tuberculose en HCV in Europa (stemming)
  8.9.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (stemming)
  8.10.Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog (stemming)
  8.11.Een Europese strategie voor internationale culturele betrekkingen (stemming)
  8.12.Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (stemming)
  8.13.Ontwerpen van een ambitieuze industriële strategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Verslag 2016 over Turkije (debat)
 13.Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds ***I (debat)
 14.Europese duurzaamheidsmaatregelen - Politiek forum op hoog niveau over duurzame ontwikkeling (debat)
 15.Eén vestigingsplaats van het Europees Parlement (debat)
 16.Bevordering van cohesie en ontwikkeling in de ultraperifere gebieden van de EU (debat)
 17.Samenstelling commissies
 18.Recente bosbranden in Portugal en Spanje: EU-responsinstrumenten en -procedures op het gebied van preventie en civiele bescherming (debat)
 19.Mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de EU * (debat)
 20.Uitspraak van het Hof van Justitie van 16 mei 2017 over het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Singapore (debat)
 21.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 22.Kredietoverschrijvingen
 23.Ingekomen stukken
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (223 kb)  Presentielijst (64 kb)
 
Notulen (83 kb)  Presentielijst (11 kb)  Uitslag van de stemming (45 kb)  Hoofdelijke stemming (186 kb)
 
Notulen (289 kb)  Presentielijst (63 kb)  Uitslag van de stemming (733 kb)  Hoofdelijke stemming (2539 kb)
Juridische mededeling