Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 5 lipca 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (złożone projekty rezolucji)
 4.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 5.Przygotowania do szczytu państw G20 w dniach 7 i 8 lipca 2017 r. (debata)
 6.Prezentacja programu prac estońskiej prezydencji Rady (debata)
 7.Oficjalne powitanie
 8.Głosowanie
  8.1.Porozumienie przyjęte w Kigali dotyczące poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.2.Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, której celem jest przeciwdziałanie zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.3.Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (zgoda) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.4.Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (rezolucja) (głosowanie)
  8.5.Protokół ustaleń między Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości a Eurojustem * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.6.Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego ***II (głosowanie)
  8.7.Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji ***I (głosowanie)
  8.8.Wzrost zachorowań w Europie na HIV/AIDS, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby typu C (głosowanie)
  8.9.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018 (głosowanie)
  8.10.Budżet na 2018 r. – Mandat do rozmów trójstronnych (głosowanie)
  8.11.W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych (głosowanie)
  8.12.Zalecenie dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (głosowanie)
  8.13.Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Turcji (debata)
 13.Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz ustanowienie gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR ***I (debata)
 14.Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju - Forum Polityczne Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju (debata)
 15.Jedna siedziba Parlamentu Europejskiego (debata)
 16.Wspieranie spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE (debata)
 17.Skład komisji
 18.Niedawne pożary lasów w Portugalii i w Hiszpanii: Unijne instrumenty i procedury reagowania w zakresie zapobiegania i ochrony ludności (debata)
 19.Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE * (debata)
 20.Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Singapurem (debata)
 21.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 22.Przesunięcie środków
 23.Składanie dokumentów
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (211 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (64 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (84 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (45 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (162 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (294 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (63 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (738 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (2572 kb)
Informacja prawna