Indeks 
Protokół
PDF 294kWORD 84k
Środa, 5 lipca 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (złożone projekty rezolucji)
 4.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 5.Przygotowania do szczytu państw G20 w dniach 7 i 8 lipca 2017 r. (debata)
 6.Prezentacja programu prac estońskiej prezydencji Rady (debata)
 7.Oficjalne powitanie
 8.Głosowanie
  8.1.Porozumienie przyjęte w Kigali dotyczące poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.2.Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, której celem jest przeciwdziałanie zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.3.Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (zgoda) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.4.Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (rezolucja) (głosowanie)
  8.5.Protokół ustaleń między Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości a Eurojustem * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.6.Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego ***II (głosowanie)
  8.7.Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji ***I (głosowanie)
  8.8.Wzrost zachorowań w Europie na HIV/AIDS, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby typu C (głosowanie)
  8.9.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018 (głosowanie)
  8.10.Budżet na 2018 r. – Mandat do rozmów trójstronnych (głosowanie)
  8.11.W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych (głosowanie)
  8.12.Zalecenie dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (głosowanie)
  8.13.Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Turcji (debata)
 13.Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz ustanowienie gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR ***I (debata)
 14.Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju - Forum Polityczne Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju (debata)
 15.Jedna siedziba Parlamentu Europejskiego (debata)
 16.Wspieranie spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE (debata)
 17.Skład komisji
 18.Niedawne pożary lasów w Portugalii i w Hiszpanii: Unijne instrumenty i procedury reagowania w zakresie zapobiegania i ochrony ludności (debata)
 19.Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE * (debata)
 20.Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Singapurem (debata)
 21.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 22.Przesunięcie środków
 23.Składanie dokumentów
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Sprawy laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Ming-che (2017/2754(RSP))

—   Helga Trüpel, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec i Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Ming-che (B8-0459/2017);

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Jo Leinen w imieniu grupy S&D, w sprawie laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Ming-che (B8-0460/2017);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Ming-che (B8-0461/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Ming-che (B8-0462/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė i Željana Zovko w imieniu grupy PPE, w sprawie laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Ming-che (B8-0463/2017).

II.   Erytrea, a w szczególności sprawy Abune Antoniosa i Dawita Isaaka (2017/2755(RSP))

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi i Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Erytrei, a w szczególności spraw Abune Antoniosa i Dawita Isaaka (B8-0464/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D, w sprawie Erytrei, a w szczególności spraw Abune Antoniosa i Dawita Isaaka (B8-0466/2017);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Erytrei, a w szczególności spraw Abune Antoniosa i Dawita Isaaka (B8-0467/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Monica Macovei w imieniu grupy ECR, sur l'Érythrée, et notamment les cas d'Abune Antonios et Dawit Isaak (B8-0470/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Erytrei, a w szczególności spraw Abune Antoniosa i Dawita Isaaka (B8-0472/2017);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Brian Hayes, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė i Željana Zovko, w imieniu grupy PPE, w sprawie Erytrei, a w szczególności spraw Abune Antoniosa i Dawita Isaaka (B8-0473/2017).

III.   Burundi (2017/2756(RSP))

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes i Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Burundi (B8-0465/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Burundi (B8-0468/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Maria Arena, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Burundi (B8-0469/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Burundi (B8-0471/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Burundi (B8-0474/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Burundi i (B8-0475/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė i Željana Zovko, w imieniu grupy PPE, w sprawie Burundi (B8-0476/2017).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000047/2017), które skierowali Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica i Kathleen Van Brempt, w imieniu grupy S&D, i Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek i Massimiliano Salini, w imieniu grupy politycznej PPE, do Komisji: Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Debata odbyła się dnia15 czerwca 2017 r. (pkt 3 protokołu z dnia 15.6.2017).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser i Lorenzo Fontana, w imieniu grupy ENF, w sprawie opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini, w imieniu grupy PPE, w sprawie opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia, w imieniu grupy S&D, w sprawie polityki przemysłowej (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Takis Hadjigeorgiou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski i Hans-Olaf Henkel, w imieniu grupy ECR, w sprawie opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 5.7.2017.


4. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał od posłów lub co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg żadnego wniosku dotyczącego decyzji komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z poniedziałku 3 lipca 2017 r. (pkt 9 protokołu z 3.7.2017 r.).

Komisje przedmiotowo właściwe mogły zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


5. Przygotowania do szczytu państw G20 w dniach 7 i 8 lipca 2017 r. (debata)

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Przygotowania do szczytu państw G20 w dniach 7 i 8 lipca 2017 r. (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Angelika Niebler w imieniu grupy PPE, Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, Hilde Vautmans w sprawie wystąpienia Marcela de Graaffa (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Krisztina Morvai niezrzeszona, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark i Christofer Fjellner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca


6. Prezentacja programu prac estońskiej prezydencji Rady (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Prezentacja programu prac estońskiej prezydencji Rady (2017/2659(RSP))

Jüri Ratas (urzędujący przewodniczący Rady) i Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Marju Lauristin w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini w imieniu grupy ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López i Nicola Danti.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Andrus Ansip i Jüri Ratas.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Pavel Telička w celu zasygnalizowania, że na galerii dla zwiedzających znajduje się członek kubańskiej opozycji.

7. Oficjalne powitanie

Przewodnicząca powitała w imieniu Parlamentu delegację parlamentu Japonii pod przewodnictwem Masazumiego Gotody, który zajął miejsce na trybunie honorowej.

°
° ° °

Głos zabrał Bruno Gollnisch.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Porozumienie przyjęte w Kigali dotyczące poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia przyjętego w Kigali dotyczącego poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0294)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie porozumienia przyjętego w Kigali dotyczącego poprawek do protokołu.


8.2. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, której celem jest przeciwdziałanie zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej zmiany Protokołu z 1999 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, której celem jest przeciwdziałanie zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0295)

Parlament wyraził zgodę na przyjęcie zmiany protokołu.


8.3. Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (zgoda) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0296)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Wystąpienia

Elena Valenciano (sprawozdawczyni), przed głosowaniem.


8.4. Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony [2017/2036(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0297)


8.5. Protokół ustaleń między Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości a Eurojustem * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust protokołu ustaleń między Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości a Eurojustem [07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0215/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0298)


8.6. Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Ingeborg Gräßle i Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

(Do odrzucenia stanowiska Rady wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2017)0299)

Wystąpienia

Juan Fernando López Aguilar (sprawozdawca), przed głosowaniem.


8.7. Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych ram prawnych dotyczących naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

Debata odbyła się dnia 24 października 2016 r. (pkt 14 protokołu z dnia 24.10.2016).

Głosowanie zostało odroczone na posiedzeniu w dniu 25 października 2016 r. (pkt 5.10 protokołu z dnia 25.10.2016).

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO CZYTANIA (art. 59 ust. 4 akapit 4 Regulaminu)

Przyjęcie bez głosowania (P8_TA(2017)0300)


8.8. Wzrost zachorowań w Europie na HIV/AIDS, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby typu C (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0436/2017 (2017/2576(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0301)


8.9. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018 (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 i B8-0456/2017 (2017/2699(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0434/2017

(zastępujący B8-0434/2017, B8-0435/2017 i B8-0450/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   József Szájer w imieniu grupy PPE;

—   Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR;

—   Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE.

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0434/2017

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0435/2017

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0450/2017

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0451/2017

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0454/2017

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0455/2017

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0456/2017

Odrzucony

Wystąpienia

James Nicholson w sprawie brzmienia poprawek 19 i 20 w wersji angielskiej.


8.10. Budżet na 2018 r. – Mandat do rozmów trójstronnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2018 [2017/2043(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0302)


8.11. W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych [2016/2240(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Kultury i Edukacji. Współsprawozdawcy: Elmar Brok i Silvia Costa (A8-0220/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0303)


8.12. Zalecenie dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych [2017/2041(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0304)

Wystąpienia

Takis Hadjigeorgiou przedstawił poprawkę ustną do poprawki 1. Poprawka została przyjęta.

Andrey Kovatchev (sprawozdawca), który poparł przyjęcie poprawki ustnej.


8.13. Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000047/2017), które skierowali Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica i Kathleen Van Brempt, w imieniu grupy S&D, i Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek i Massimiliano Salini, w imieniu grupy politycznej PPE, do Komisji: Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Debata odbyła się dnia 15 czerwca 2017 r. (pkt 3 protokołu z dnia 15.6.2017).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 5 lipca 2017 r. (pkt 3 protokołu z dnia 5.7.2017).

Projekty rezolucji B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 i B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0440/2017

(zastępujący B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 i B8-0449/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Massimiliano Salini, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Patrizia Toia, Martina Werner i Dan Nica, w imieniu grupy S&D;

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski i Hans-Olaf Henkel, w imieniu grupy ECR;

—   Lieve Wierinck, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Reinhard Bütikofer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2017)0305)

(Projekty rezolucji B8-0439/2017 i B8-0448/2017 stały się bezprzedmiotowe.)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil i Daniel Hannan

Sprawozdanie Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský i Marek Jurek

Sprawozdanie Ingeborg Gräßle i Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek i Maria Grapini

Sprawozdanie Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Projekt rezolucji w sprawie reakcji UE na HIV/AIDS, gruźlicę i zapalenie wątroby typu C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini i Monika Smolková

Projekt rezolucji w sprawie programu prac Komisji na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić i Monika Smolková

Sprawozdanie Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi i Bogdan Andrzej Zdrojewski

Sprawozdanie Elmar Brok i Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek i Csaba Sógor

Sprawozdanie Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai i Branislav Škripek

Projekt rezolucji w sprawie opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins i Ivana Maletić.


10. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.05 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Zgodnie z informacją ogłoszoną przez przewodniczącego podczas wznowienia posiedzenia w poniedziałek 3 lipca 2017 r. nieobecność posłów na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym w środę 5 lipca 2017 r. z powodu udziału w uroczystościach pogrzebowych Simone Veil w Paryżu zostanie uznana za usprawiedliwioną (pkt 2 protokołu z 3.7.2017 r).


12. Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Turcji (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania za 2016 r. Komisji dotyczącego Turcji [2016/2308(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Kati Piri (A8-0234/2017)

Kati Piri przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Renate Sommer w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Beatrix von Storch, w sprawie przebiegu debaty, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Marietje Schaake, Kostas Chrysogonos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Jordi Solé, James Carver, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Esther de Lange, Nikos Androulakis, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Rebecca Harms, Beatrix von Storch i Georg Mayer.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Udo Voigt, Lars Adaktusson, Demetris Papadakis, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Eleftherios Synadinos, Željana Zovko, Javi López, Angel Dzhambazki, Lefteris Christoforou, Ana Gomes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Eugen Freund, Bernd Lucke, Miltiadis Kyrkos, Mark Demesmaeker, Marju Lauristin i Notis Marias.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Branislav Škripek, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, José Inácio Faria, Costas Mavrides, Csaba Sógor, Julie Ward, Sofia Sakorafa i Pier Antonio Panzeri.

Głos zabrali: Johannes Hahn, Matti Maasikas i Kati Piri.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.1 protokołu z dnia 6.7.2017.


13. Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz ustanowienie gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz w sprawie ustanowienia gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Rozwoju - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică i Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan i Doru-Claudian Frunzulică przedstawili sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Eider Gardiazabal Rubial przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji)

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Linda McAvan w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz i Enrique Guerrero Salom.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică i Eider Gardiazabal Rubial.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.6 protokołu z dnia 6.7.2017.


14. Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju - Forum Polityczne Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju (debata)

Sprawozdanie w sprawie działań UE na rzecz zrównoważonego rozwoju [2017/2009(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Seb Dance (A8-0239/2017)

Oświadczenia Rady i Komisji: Forum Polityczne Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju (2017/2715(RSP))

Seb Dance przedstawił sprawozdanie.

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Karmenu Vella (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Liadh Ní Riada (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Ulrike Müller (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Elly Schlein (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), José Inácio Faria w imieniu grupy PPE, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Peter Liese, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eleonorę Evi, Florian Philippot w imieniu grupy ENF, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira i Olga Sehnalová.

Głos zabrali: Karmenu Vella, Matti Maasikas i Seb Dance.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 6 lipca 2017.


15. Jedna siedziba Parlamentu Europejskiego (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Jedna siedziba Parlamentu Europejskiego (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Karmenu Vella (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Anne Sander w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ashleya Foxa, Jérôme Lavrilleux, w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący przedstawił wyjaśnienia), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Liesego, Seán Kelly, w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący przedstawił wyjaśnienia), Ashley Fox w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jérôme'a Lavrilleux, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anne Sander, i Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Roger Helmer w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Aymeric Chauprade niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatriz Becerrę Basterrechea, Peter Liese, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jérôme'a Lavrilleux i Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, w sprawie przebiegu debaty, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange i Jérôme Lavrilleux.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria i Indrek Tarand.

Głos zabrał: Karmenu Vella.

Debata została zamknięta.


16. Wspieranie spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie wspierania spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE: wykonanie art. 349 TFUE [2016/2250(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

Younous Omarjee przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: Ricardo Serrão Santos (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Maurice Ponga w imieniu grupy PPE, Louis-Joseph Manscour w imieniu grupy S&D, Sławomir Kłosowski w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Gabriel Mato, Liliana Rodrigues, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar i Daniel Buda.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák i Ruža Tomašić.

Głos zabrał Christos Stylianides.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Younous Omarjee.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.11 protokołu z dnia 6.7.2017.


17. Skład komisji

Do przewodniczącego wpłynął od grupy PPE następujący wniosek o mianowanie:

komisja ITRE: Sven Schulze zamiast Herberta Reula

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


18. Niedawne pożary lasów w Portugalii i w Hiszpanii: Unijne instrumenty i procedury reagowania w zakresie zapobiegania i ochrony ludności (debata)

Oświadczenie Komisji: Niedawne pożary lasów w Portugalii i w Hiszpanii: Unijne instrumenty i procedury reagowania w zakresie zapobiegania i ochrony ludności Unijne instrumenty i procedury reagowania w zakresie zapobiegania i ochrony ludności (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Fernando Ruas w imieniu grupy PPE, Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Florent Marcellesi w imieniu grupy Verts/ALE, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes i José Inácio Faria.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro i Ana Gomes.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.


19. Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Michael Theurer (A8-0225/2017)

Michael Theurer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: Neena Gill w imieniu grupy S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner w imieniu grupy ECR, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL i Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly i Notis Marias.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Michael Theurer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.9 protokołu z dnia 6.7.2017.


20. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Singapurem (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000057/2017), które skierował Bernd Lange, Daniel Caspary i David Martin, w imieniu komisji INTA do Komisji: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Singapurem (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017)

Bernd Lange rozwinął pytanie.

Christos Stylianides (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Anne-Marie Mineur w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Seán Kelly i Karoline Graswander-Hainz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.


21. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 wodniesieniu do dystrybucji środków finansowych w ramach zarządzania bezpośredniego pomiędzy celami zintegrowanej polityki morskiej i wspólnej polityki rybołówstwa (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zastępujące załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. JURI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zastępujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. JURI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/242 ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania komitetów doradczych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 23 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami w związku z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług przez instytucje płatnicze (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 w odniesieniu do wymogów dotyczących dźwiękowego systemu informującego o pojeździe na potrzeby homologacji typu UE pojazdu (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 czerwiec 2017

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 151/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON.


22. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 07/2017, DEC 08/2017, DEC 09/2017, DEC 10/2017 i DEC 11/2017 - Sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komitetu Regionów INF1/2017, INF 2/2017 i INF 3/2017.


23. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 13/2017 - Sekcja III - Komisja (N8-0032/2017 - C8-0194/2017 - 2017/2099(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 12/2017 - Sekcja III - Komisja (N8-0033/2017 - C8-0198/2017 - 2017/2100(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-03/A/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0034/2017 - C8-0200/2017 - 2017/2102(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-04/A/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0035/2017 - C8-0201/2017 - 2017/2103(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-05/C/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0036/2017 - C8-0202/2017 - 2017/2104(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-06/A/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0037/2017 - C8-0203/2017 - 2017/2105(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-07/C/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0038/2017 - C8-0204/2017 - 2017/2106(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-08/C/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0039/2017 - C8-0205/2017 - 2017/2107(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-09/C/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0040/2017 - C8-0206/2017 - 2017/2108(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 14/2017 - Sekcja III - Komisja (N8-0041/2017 - C8-0208/2017 - 2017/2110(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 15/2017 - Sekcja III - Komisja (N8-0042/2017 - C8-0209/2017 - 2017/2111(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 16/2017 - Sekcja III - Komisja (N8-0043/2017 - C8-0210/2017 - 2017/2112(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 17/2017 - Sekcja III - Komisja (N8-0044/2017 - C8-0211/2017 - 2017/2113(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 607.301/OJJE).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Alliot-Marie, Bearder, Becker, Bours, Buzek, Cavada, Cofferati, Crowley, Dati, Eickhout, Keller Ska, Kirton-Darling, Lamassoure, La Via, Le Hyaric, Le Pen, Matera, Maydell, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Muselier, Mussolini, Pittella, Proust, Punset, Tajani, Verhofstadt, Weber Manfred, Žitňanská

Informacja prawna