Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0278(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0097/2017

Συζήτηση :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0312

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6. Επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ***I - Διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Max Andersson (A8-0097/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Max Andersson (A8-0102/2017)

Ο Max Andersson παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Helga Stevens (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Helga Trüpel (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Angel Dzhambazki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Rosa Estaràs Ferragut (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Margrete Auken (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Boutonnet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Emil Radev, Tiemo Wölken, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Gilles Lebreton.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Silvia Costa, Νότης Μαριάς, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Max Andersson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017 και σημείο 11.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου