Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2754(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0459/2017

Συζήτηση :

PV 06/07/2017 - 8.1
CRE 06/07/2017 - 8.1

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0308

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.1. Οι περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 και B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Οι Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans και Charles Tannock παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 και B8-0462/2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Η Michaela Šojdrová παρουσιάζει την πρόταση ψηφίσματος B8-0463/2017.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga και Anders Primdahl Vistisen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου