Zoznam 
Zápisnica
PDF 274kWORD 84k
Štvrtok, 6. júla 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Petície
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Povolené spôsoby použitia diel a iných predmetov ochrany v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***I - Cezhraničná výmena rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***I (rozprava)
 7.Lov veľrýb v Nórsku (rozprava)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Prípady laureáta Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´a
  8.2.Eritrea, najmä prípady Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka
  8.3.Burundi
 9.Zloženie Parlamentu
 10.Zloženie výborov a delegácií
 11.Hlasovanie
  11.1.Správa o Turecku za rok 2016 (hlasovanie)
  11.2.Zriadenie osobitného výboru pre boj proti terorizmu, jeho pôsobnosti, počet členov a obdobie činnosti (hlasovanie)
  11.3.Prípady laureáta Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´a (hlasovanie)
  11.4.Eritrea, najmä prípady Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka (hlasovanie)
  11.5.Burundi (hlasovanie)
  11.6.Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD ***I (hlasovanie)
  11.7.Povolené spôsoby použitia diel a iných predmetov ochrany v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***I (hlasovanie)
  11.8.Cezhraničná výmena rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***I (hlasovanie)
  11.9.Mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ * (hlasovanie)
  11.10.Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť (hlasovanie)
  11.11.Podpora súdržnosti a rozvoja v najvzdialenejších regiónoch EÚ (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Väčšie interpelácie (rozprava)
  15.1.Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa (2017/2735(RSP))
  15.2.Armáda EÚ (2017/2760(RSP))
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ scieľom zabezpečiť vyplácanie záloh vrámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2018 (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich smigráciou, prílevmi utečencov abezpečnostnými hrozbami (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide opovinnú automatickú výmenu informácií voblasti daní vsúvislosti scezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, CONT, LIBE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady č.189/2014/EÚ, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z„tradičného“ rumu vyrobeného vdepartmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik aRéunion aktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/659/ES (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Portugalsku (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu k rámcovej dohode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadneniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike železničnej dopravy (prepracované znenie) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o nadobudnutí účinnosti niektorých ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Tretieho dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čilskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zoSpojených štátov amerických (kodifikované znenie) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

2) poslancami, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o posilnení nezávislosti výboru pre kontrolu regulácie na účely ochrany zamestnanosti (B8-0385/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

EMPL

- Angelo Ciocca. Návrh uznesenia o povinnom označovaní ryže (B8-0386/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Udo Voigt. Návrh uznesenia o dodržiavaní európskych noriem v oblasti základných a ľudských práv (B8-0391/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Návrh uznesenia o západosaharských študentoch väznených vo väzení Oudaya (B8-0392/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o boji proti šikanovaniu (B8-0393/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli a Marco Zullo. Návrh uznesenia o revízii pravidiel týkajúcich sa starobného dôchodku pre poslancov Európskeho parlamentu (B8-0394/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o európskom programe „záruka pre mladých ľudí“ (B8-0403/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o nebezpečenstve pre deti, ktoré trávia veľa času pred obrazovkou (B8-0404/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o humanitárnej kríze vo Venezuele (B8-0432/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET


3. Petície

Nasledujúce petície, ktoré boli zapísané do registra v uvedených dňoch v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku, boli pridelené gestorskému výboru:

Dňa 4. júla 2017

Helge Bülow (č. 0511/2017); (*) (č. 0512/2017); (*) (č. 0513/2017); (*) (č. 0514/2017); Ignacio Galán Matilla (č. 0515/2017); (*) (č. 0516/2017); Guido Cuyvers (č. 0517/2017); Filippo Villani (č. 0518/2017); Luís Marques (č. 0519/2017); (*) (č. 0520/2017); Leif Lundgren (č. 0521/2017); (*) (č. 0522/2017); Christoph Klein (č. 0523/2017); (*) (č. 0524/2017); Patricio Oschlies Serrano (č. 0525/2017); Ştefan Chiroiu (č. 0526/2017); Ángela Teja (č. 0527/2017); Pierernesto Di Paolo (č. 0528/2017); Ion Adrian Urda (č. 0529/2017); (*) (č. 0530/2017); Paweł Plata (č. 0531/2017); Leonidas Mamas (č. 0532/2017); Benjamin Franzil (č. 0533/2017); (*) (č. 0534/2017); Ludo Hermans (č. 0535/2017); Victor Man (č. 0536/2017); Jeremy Pylyp (č. 0537/2017); Alessandra Toscano (č. 0538/2017); (*) (č. 0539/2017); Jay Laville (č. 0540/2017); Pierpaolo Volpe (č. 0541/2017); (*) (č. 0542/2017); (*) (č. 0543/2017); Declan Fearon (č. 0544/2017); (*) (č. 0545/2017); Giacomo Buganè (č. 0546/2017); (*) (č. 0547/2017); Véronique Robert (č. 0548/2017); (*) (č. 0549/2017); (*) (č. 0550/2017); (*) (č. 0551/2017); (*) (č. 0552/2017); (*) (č. 0553/2017); (*) (č. 0554/2017); (*) (č. 0555/2017); Leif Lundgren (č. 0556/2017); (*) (č. 0557/2017); (*) (č. 0558/2017); Francisco Verdún Pérez (č. 0559/2017); (*) (č. 0560/2017); (*) (č. 0561/2017); (*) (č. 0562/2017); Ana María Del Río Prieto (č. 0563/2017); Polly Dyer (č. 0564/2017); (*) (č. 0565/2017); (*) (č. 0566/2017); (*) (č. 0567/2017); Nikolai Kozhev (č. 0568/2017); Agnieszka Plata (č. 0569/2017); Tommaso Cossovich (č. 0570/2017); Kim Dehn Jørgensen (č. 0571/2017); Véronique Robert (č. 0572/2017); Plamen Peshev (č. 0573/2017); (*) (č. 0574/2017); (*) (č. 0575/2017); (*) (č. 0576/2017); (*) (č. 0577/2017); Mads Nikolajsen (č. 0578/2017); Pablo José Verde Martínez (č. 0579/2017); Patricio Oschlies Serrano (č. 0580/2017); Giovanni Scali (č. 0581/2017); Véronique Robert (č. 0582/2017); Véronique Robert (č. 0583/2017); Véronique Robert (č. 0584/2017); Véronique Robert (č. 0585/2017); (*) (č. 0586/2017); Gredo Förster (č. 0587/2017); (*) (č. 0588/2017); (*) (č. 0589/2017); (*) (č. 0590/2017); (*) (č. 0591/2017); (*) (č. 0592/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (č. 0593/2017); (*) (č. 0594/2017); Alfonso Diz-Lois Palomares (č. 0595/2017); Salvador Vidal Gisbert (č. 0596/2017); Ada Stallone (č. 0597/2017); Fabian Knipper (č. 0598/2017); José Manuel Martín Álvarez (č. 0599/2017); (*) (č. 0600/2017).

(*) Meno je utajené


4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol postúpený tento návrh delegovaného aktu:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2374, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách (C(2017)04505 - 2017/2768(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 5. júla 2017

predložené gestorskému výboru: PECH


5. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenia Komisie, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - lehota: 6. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ITRE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetickej štatistike, pokiaľ ide o aktualizácie ročnej a mesačnej energetickej štatistiky (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - lehota: 6. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ITRE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 s cieľom zosúladiť obchodovanie s emisnými kvótami s rozhodnutím (EÚ) 2015/1814 a zaradiť do prílohy aukčnú platformu, ktorú má vymenovať Spojené kráľovstvo (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - lehota: 5. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 nariadenia)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o oktametylcyklotetrasiloxán („D4“) a dekametylcyklopentasiloxán („D5“) (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - lehota: 6. október 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)


6. Povolené spôsoby použitia diel a iných predmetov ochrany v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***I - Cezhraničná výmena rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch použitia diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Max Andersson (A8-0097/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson uviedol správy.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Helga Stevens (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Helga Trüpel (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Angel Dzhambazki (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Rosa Estaràs Ferragut (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Margrete Auken (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Julie Ward v mene skupiny S&D, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Boutonnet v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva a Gilles Lebreton.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Christos Stylianides a Max Andersson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.7 zápisnice zo dňa 6.7.2017 a bod 11.8 zápisnice zo dňa 6.7.2017.


7. Lov veľrýb v Nórsku (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000058/2017) ktorú položili Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Lov veľrýb v Nórsku (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Sirpa Pietikäinen rozvinula otázku.

Christos Stylianides (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig v mene skupiny PPE, Renata Briano v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Francesc Gambús a Marco Affronte.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Eleonora Evi a Lampros Fountoulis.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


8. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice z 5.7.2017 .)


8.1. Prípady laureáta Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´a

Návrhy uznesenia B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 a B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans a Charles Tannock predstavili návrhy uznesenia B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 a B8-0462/2017.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Michaela Šojdrová predstavila návrh uznesenia B8-0463/2017.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga a Anders Primdahl Vistisen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.3 zápisnice zo dňa 6.7.2017.


8.2. Eritrea, najmä prípady Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka

Návrhy uznesenia B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 a B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat a Lars Adaktusson predstavili návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE a Jytte Guteland v mene skupiny S&D.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Notis Marias, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot a Brian Hayes.

V rozprave vystúpili: Christos Stylianides (člen Komisie) a Marie-Christine Vergiat, aby položila otázku oviChristos Stylianidesovi, na ktorú odpovie písomne.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.4 zápisnice zo dňa 6.7.2017.


8.3. Burundi

Návrhy uznesenia B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 a B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat a Joachim Zeller predstavili návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Tim Aker v mene skupiny EFDD, Krzysztof Hetman a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.5 zápisnice zo dňa 6.7.2017.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

9. Zloženie Parlamentu

Príslušné orgány Francúzskej republiky oznámili, že Marine Le Penová a Jean-Luc Mélenchon boli zvolení za poslancov národného parlamentu s účinnosťou od 19. júna 2017.

Parlament berie na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s funkciou európskeho poslanca, a potvrdzuje uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 19. júna 2017.

Príslušné orgány Francúzskej republiky rovnako oznámili, že Christelle Lechevalierová et Marie-Pierre Vieuová boli zvolené za poslankyne Európskeho parlamentu ako náhrada za Marine Le Penovú a Jeana-Luca Mélenchona s účinnosťou od 19. júna 2017.

Parlament berie na vedomie ich zvolenie.

V súlade s článkom 3 ods. 2 rokovacieho poriadku, kým nebudú osvedčenia o zvolení za poslancov preskúmané, alebo kým nebude prijaté rozhodnutie v akomkoľvek spore a za predpokladu, že Christelle Lechevalierová a Marie-Pierre Vieuová už predtým podpísali písomné vyhlásenie, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, zaujmú miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené.


10. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny S&D Parlament schválil tieto menovania:

výbor BUDG: John Howart namiesto Clare Moodyovej

výbor ECON: Wajid Khan

podvýbor SEDE: Brando Benifei namiesto Goffreda Mariu Bettiniho

Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom: Wajid Khan

Delegácia pri Parlamentnom výbore CARIFORUM – EÚ: John Howart namiesto Davida Martina

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Ashley Fox o rozprave z predchádzajúceho dňa o jedinom sídle Európskeho parlamentu (bod 15 zápisnice zo dňa 5.7.2017) et Antonio López-Istúriz White, aby odsúdil útok na poslancov, ku ktorému došlo vo venezuelskom parlamente.


11. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


11.1. Správa o Turecku za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o Turecku za rok 2016 [2016/2308(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Kati Piri (A8-0234/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0306)

Vystúpenia:

Kati Piri (spravodajkyňa) požadovala oslobodenie 8 ochrancov ľudských práv, ktorí boli zatknutí včera v Turecku.

Renate Sommer podala ústny pozmeňujúci návrh k odseku 16, ktorý bol prijatý.


11.2. Zriadenie osobitného výboru pre boj proti terorizmu, jeho pôsobnosti, počet členov a obdobie činnosti (hlasovanie)

Návrh Konferencie predsedov, predložený v súlade s článkom 197 rokovacieho poriadku, o zriadení, úlohách, počte členov a dobe trvania osobitného výboru pre terorizmus (2017/2758(RSO)) (B8-0477/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0307)


11.3. Prípady laureáta Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´a (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0459/2017

(nahrádzajúci B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano a Soraya Post, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Branislav Škripek a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström a Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE;

—   Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Tamás Meszerics, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0308)


11.4. Eritrea, najmä prípady Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0464/2017

(nahrádzajúci B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, B8-0473/2017:

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, David McAllister, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Notis Marias, Ruža Tomašić a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun a Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Laura Ferrara, v mene skupiny EFDD;

—   Barbara Kappel

Prijatý (P8_TA(2017)0309)


11.5. Burundi (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0465/2017

(nahrádzajúci B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017, B8-0476/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Záborská, Lars Adaktusson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE.

—   Elena Valenciano a Victor Boştinaru, v mene skupiny S&D.

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Ruža Tomašić a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR.

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis a Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE.

—   Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Barbara Spinelli, v mene skupiny GUE/NGL.

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE.

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas a Laura Ferrara, v mene skupiny EFDD

—   Barbara Kappel

Prijatý (P8_TA(2017)0310)


11.6. Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre rozvoj - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică a Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0311)


11.7. Povolené spôsoby použitia diel a iných predmetov ochrany v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch použitia diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Max Andersson (A8-0097/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0312)


11.8. Cezhraničná výmena rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Max Andersson (A8-0102/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0313)


11.9. Mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v Európskej únii [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Michael Theurer (A8-0225/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2017)0314)

Vystúpenia:

Gerard Batten a Marc Tarabella o priebehu hlasovania.


11.10. Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť (hlasovanie)

Správa o opatreniach EÚ zameraných na udržateľnosť [2017/2009(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Seb Dance (A8-0239/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0315)

Vystúpenia:

David Coburn o priebehu hlasovania.


11.11. Podpora súdržnosti a rozvoja v najvzdialenejších regiónoch EÚ (hlasovanie)

Správa o podpore súdržnosti a rozvoja v najvzdialenejších regiónoch EÚ: vykonávanie článku 349 ZFEÚ [2016/2250(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0316).


12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Kati Piri - A8-0234/2017
Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Angel Dzhambazki a Anna Záborská

Správa: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică a Eider Gardiazabal Rubial - A8-0170/2017
Petras Auštrevičius a Clara Eugenia Aguilera García

Správa: Max Andersson - A8-0097/2017
Michaela Šojdrová a Catherine Stihler

Správa: Seb Dance - A8-0239/2017
Rosa D'Amato, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria a Seán Kelly

Správa: Younous Omarjee - A8-0226/2017
Momchil Nekov.


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


15. Väčšie interpelácie (rozprava)

15.1. Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa (2017/2735(RSP))

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000029/2017) Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen a Ivan Štefanec, pre Komisiu: Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

Monika Smolková položila otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Mihai Ţurcanu v mene skupiny PPE, Clara Eugenia Aguilera García v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, a Francisco Assis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Olga Sehnalová, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai a Seán Kelly.

Vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.


15.2. Armáda EÚ (2017/2760(RSP))

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000044/2017) Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Armáda EÚ (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017)

Beatrix von Storch položila otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Angel Dzhambazki a Krisztina Morvai.

Vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.


16. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 45 rokovacieho poriadku)

(Podľa rozhodnutia Konferencie predsedov z 15.6.2017)

výbor LIBE

- Situácia v Maďarsku (podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo 17. mája 2017) (2017/2131(INL))
(stanovisko: AFCO, CULT)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(Podľa rozhodnutia Konferencie predsedov z 29.6.2017)

výbor AFET

- Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (2017/2123(INI))

- Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika Európskej únie v tejto oblasti (2017/2122(INI))
(stanovisko: FEMM)

- Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (2017/2121(INI))
(stanovisko: AFCO, BUDG)

výbor AGRI

- Súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ (2017/2117(INI))

- Európska stratégia podpory bielkovinových plodín – podporovanie produkcie bielkovinových plodín a strukovín v európskom poľnohospodárskom odvetví (2017/2116(INI))
(stanovisko: ENVI)

- Vyhliadky a výzvy pre včelársky sektor EÚ (2017/2115(INI))
(stanovisko: ENVI)

výbor ECON

- Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 (2017/2124(INI))

- Hospodárske politiky eurozóny (2017/2114(INI))
(stanovisko: REGI, EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor EMPL

- Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia (SWD(2017)0029 - 2017/2127(INI))
(stanovisko: PETI, FEMM, CULT, LIBE)

výbor ENVI

- Vykonávanie nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín (2017/2128(INI))
(stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor LIBE

- Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 (2017/2125(INI))
(stanovisko: PETI)

výbor PECH

- Vykonávanie kontrolných opatrení na dosiahnutie zhody produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ (2017/2129(INI))

- Súčasný stav rekreačného rybolovu v Európskej únii (2017/2120(INI))

- Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ (2017/2119(INI))

- Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy (2017/2118(INI))
(stanovisko: ENVI)

výbor PETI

- Správa o výročnej správe o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2016 (2017/2126(INI))

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor LIBE

- Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 (2017/2052(INI))
predložené gestorskému výboru: BUDG
stanovisko: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, INTA, TRAN, REGI

výbor DEVE

- Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky (2017/2070(INI))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: DEVE, EMPL

výbor ENVI

- Vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
predložené gestorskému výboru: ITRE
stanovisko: ENVI, ECON, IMCO, JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Úloha regiónov a miest EÚ pri vykonávaní parížskej dohody o zmene klímy COP 21 (2017/2006(INI))
predložené gestorskému výboru: REGI
stanovisko: ENVI

- Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
predložené gestorskému výboru: TRAN
stanovisko: ENVI, LIBE, IMCO

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Podľa rozhodnutia Konferencie predsedov z 29.6.2017)

výbor ENVI

- Vykonávanie nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín (2017/2128(INI))
(stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor ECON

- Hospodárske politiky eurozóny (2017/2114(INI))
(stanovisko: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku))

Spoločný postup výborov (článok 55 pokovacieho poriadku)
(Podľa rozhodnutia Konferencie predsedov z 29.6.2017)

- Kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti,ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

výbory: ECON, LIBE
stanovisko: JURI

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 113 rokovacieho poriadku)

(Podľa rozhodnutia Konferencie predsedov z 29.6.2017)

výbor AFET

- Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ o Východnom partnerstve v rámci príprav na samit v novembri 2017 (2017/2130(INI))


17. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


18. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 11. septembra 2017 do 14. septembra 2017.


19. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.05 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Patriciello, Punset, Žitňanská

Právne oznámenie