Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. september 2017 - Strasbourg

4. Parlamentets sammensætning

Petr Mach og Glenis Willmott havde meddelt, at de nedlagde deres mandat som medlemmer af Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. september og den 3. oktober 2017 henholdsvis.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 2, at Petr Machs og Glenis Willmots mandater var blevet ledige med virkning fra den 1. september og den 3. oktober 2017 henholdsvis, og underrettede de berørte kompetente myndigheder herom.

°
° ° °

Mariya Gabriel var blevet udnævnt til medlem af Europa-Kommissionen med virkning fra den 7. juli 2017.

De kompetente tyske myndigheder havde meddelt, at Herbert Reul var blevet udnævnt til medlem af delstatsregeringen i Nordrhein-Westfalen med virkning fra den 7. juli 2017.

Den Franske Republiks kompetente myndigheder havde meddelt, at Louis Aliot var blevet valgt til medlem af det franske parlament med virkning fra den 21. juli 2017.

Rådet havde meddelt, at Ildikó Gáll-Pelcz var blevet udnævnt til medlem af Revisionsretten med virkning fra den 1. september 2017.

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1 og 3, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet konstaterede Parlamentet, at disse hverv var uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og konstaterede, at mandaterne var ledige med virkning fra den 7. juli, 21. juli og 1. september 2017 henholdsvis, og underrettede de kompetente nationale myndigheder herom.

°
° ° °

De kompetente myndigheder i Malta, Forbundsrepublikken Tyskland, Det Forenede Kongerige og Den Franske Republik havde meddelt, at Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet og Nosheena Mobarik var blevet valgt til medlemmer af Europa-Parlamentet med virkning fra den 24. juni, 24. juli, 1. august, 21. juli og 8. september 2017 og erstattede Therese Comodini Cachia, Herbert Reul, Roger Helmer, Louis Aliot og Ian Duncan henholdsvis.

Parlamentet tog deres valg til efterretning.

Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet og Nosheena Mobarik deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse