Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 септември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

10. Преговори преди първо четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия EMPL, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Докладчик: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- комисия EMPL, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Докладчик: Anne Sander (A8-0273/2017)

- комисия EMPL, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Докладчик: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- комисия ECON, въз основа на доклада относно регламента на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Докладчик: Peter Simon (A8-0255/2017)

- комисия ENVI, въз основа на доклада относно редложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/217/ЕИО на Съвета, Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 86/278/ЕИО на Съвета и Директива 94/63/ЕО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Докладчик: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- комисия AFET, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Докладчик: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа(и) група(и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре, вторник, 12 септември 2017 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Правна информация