Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. september 2017 - StrasbourgEndelig udgave

10. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

- EMPL, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Ordfører: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- EMPL, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Ordfører: Anne Sander (A8-0273/2017)

- EMPL, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Ordfører: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- ECON, på grundlag af betænkningen om Europa-parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsselskaber, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Ordfører: Peter Simon (A8-0255/2017)

- ENVI, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 87/217/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013, Rådets direktiv 86/278/EØF og Rådets direktiv 94/63/EF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Ordfører: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- AFET, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Ordfører: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden i midnat i morgen, tirsdag den 12. september 2017, skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.

Juridisk meddelelse