Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 септември 2017 г. - Страсбург

12. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Компетентната комисия предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

- Поправка P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) в позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) - комисия BUDG, комисия AFET, комисия DEVE

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, поправката се счита за приета, освен ако най-късно до 24 часа от обявяването ѝ политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, пожелаят да бъде поставена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.

Правна информация