Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 september 2017 - Strasbourg

12. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Det ansvariga utskottet hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantier och EFHU-garantifonden (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) - BUDG-utskottet, AFET-utskottet, DEVE-utskottet

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande