Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. september 2017 - Strasbourg

14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.om dette forslag

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AFCO, BUDG, ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr.1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

CULT, LIBE, IMCO

- Forslag til henstilling med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AFCO

- Forslag til Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

PETI, BUDG, JURI, CONT

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om Grækenlands elektroniske udveksling af fingeraftryksdata (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Panamas, Uruguays, Colombias og El Salvadors tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kroatien, Nederlandene, Portugal og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere San Marinos tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Luxembourg og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Georgiens og Sydafrikas tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Chiles, Islands og Bahamas' tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

DEVE, AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 138, stk. 1, ville høre Regionsudvalget om dette forslag.
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 304 ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af bilag A til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund, Kongeriget Norge og Republikken Tyrkiet inden for rammerne af den generelle præferenceordning (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund, Kongeriget Norge og Republikken Tyrkiet inden for rammerne af den generelle præferenceordning (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamid (furanylfentanyl) kontrolforanstaltninger (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og medlemsstaternes vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, INTA

- Forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2017: Forhøjelse af budgetmidlerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (UBI) med henblik på at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i hele Den Europæiske Union og ajourføring af stillingsfortegnelserne for det decentrale agentur ACER og fællesforetagendet SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

CULT, EMPL, ITRE, TRAN

- Forslag til ændringsbudget nr. 4 til det almindelige budget for 2017, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

2) fra udvalgene følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 samt forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Karima Delli (A8-0228/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1059/2003 for så vidt angår de territoriale typologier (Tercet) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)) - REGI udvalg - Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Betænkning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område ("mæglingsdirektivet") (2016/2066(INI)) - JURI udvalg - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Betænkning om EU's politiske forbindelser med Indien (2017/2025(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

- Betænkning om EU's politiske forbindelser med ASEAN (2017/2026(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)) - EMPL udvalg - CULT udvalg - Ordfører: Thomas Mann - Ordfører: Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Betænkning om korruption og menneskerettigheder i tredjelande (2017/2028(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

- Betænkning om en rumstrategi for Europa (2016/2325(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

- Betænkning om fængselssystemer og -forhold (2015/2062(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Betænkning om akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring (2016/2142(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Milan Zver (A8-0252/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 87/217/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013, Rådets direktiv 86/278/EØF og Rådets direktiv 94/63/EF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: David Borrelli (A8-0254/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (COM(2016)0850[[02]] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Peter Simon (A8-0255/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådet afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: David Borrelli (A8-0256/2017)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet (2017/2063(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den multilaterale aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Republikken Island, Republikken Montenegro, Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (FELO) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) - TRAN udvalg - Ordfører: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)) - AFET udvalg - Ordfører: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og andre oplysninger vedrørende klimaændringer (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Norbert Lins (A8-0262/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Betænkning om våbeneksport: gennemførelsen af fælles holdning 2008/944/FUSP (2017/2029(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Bodil Valero (A8-0264/2017)

- *** Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)) - LIBE udvalg - FEMM udvalg - Ordfører: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - Ordfører: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile (2017/2057(INI)) - INTA udvalg - Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

- Betænkning om EU's politiske forbindelser med Latinamerika (2017/2027(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Javi López (A8-0268/2017)

- Udkast til betænkning om den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (2016/2301(INI)) - INTA udvalg - Ordfører: Maria Arena (A8-0269/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Betænkning om bekæmpelse af it-kriminalitet (2017/2068(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Betænkning om en ny dagsorden for færdigheder for Europa (2017/2002(INI)) - EMPL udvalg - CULT udvalg - Ordfører: Martina Dlabajová - Ordfører: Momchil Nekov (A8-0276/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af den tredje tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Finland – EGF/2017/002 FI Microsoft 2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2017 for regnskabsåret 2017, der ledsager forslaget om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Jens Geier (A8-0281/2017)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2017 for regnskabsåret 2017: Forhøjelse af budgetmidlerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (UBI) med henblik på at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i hele Den Europæiske Union og ajourføring af stillingsfortegnelserne for det decentrale agentur ACER og fællesforetagendet SESAR2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Jens Geier (A8-0282/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamid (acryloylfentanyl) kontrolforanstaltninger (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik