Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2843(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000061/2017 (B8-0325/2017)

Συζήτηση :

PV 11/09/2017 - 16
PV 14/09/2017 - 12.1
CRE 14/09/2017 - 12.1

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση έχουν κατατεθεί (άρθρο 130 β του Κανονισμού):

—   (O-000061/2017) που κατέθεσε Beatrix von Storch και Robert Jarosław Iwaszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: κατάργηση της UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017) που κατέθεσε Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel και Enrique Guerrero Salom, προς την Επιτροπή: Πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος το καλοκαίρι (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου