Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 11 септември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Проверка на пълномощията
 6.Разглеждане на съвместимостта на мисия, възложена на член на ЕП
 7.Искане за снемане на имунитет – прекратяване на процедурата
 8.Искане за защита на имунитет
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Преговори преди първо четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 13.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността)
 14.Внесени документи
 15.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 16.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 17.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 18.Ред на работа
 19.Присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (разискване)
 20.Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I (разискване)
 21.Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I (разискване)
 22.Състав на делегациите
 23.Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС (кратко представяне)
 24.Космическа стратегия за Европа (кратко представяне)
 25.Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (кратко представяне)
 26.Академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот (кратко представяне)
 27.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (227 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (57 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (89 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (291 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (69 kb)
Правна информация