Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 11 września 2017 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Badanie zgodności misji powierzonej posłowi
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu – przerwanie procedury
 8.Wniosek o skorzystanie z immunitetu
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 12.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 13.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)
 14.Składanie dokumentów
 15.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 16.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie)
 17.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 18.Porządek obrad
 19.Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (debata)
 20.Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I (debata)
 21.Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I (debata)
 22.Skład delegacji
 23.Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE (krótka prezentacja)
 24.Strategia kosmiczna dla Europy (krótka prezentacja)
 25.Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (krótka prezentacja)
 26.Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (krótka prezentacja)
 27.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (197 kb)  Lista obecności (57 kb)
 
Protokół (85 kb)  Lista obecności (11 kb)
 
Protokół (282 kb)  Lista obecności (62 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności