Index 
Jegyzőkönyv
PDF 280kWORD 84k
2017. szeptember 11., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozatai
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.Mandátumvizsgálat
 6.Egy képviselőre ruházott megbízatás összeegyeztethetőségi vizsgálata
 7.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem – az eljárás megszüntetése
 8.A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem
 9.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 10.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 11.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 12.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 13.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése és 106. cikke (4) bekezdésének d) pontja)
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 16.Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)
 17.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 18.Ügyrend
 19.Az Európai Uniónak az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményéhez történő csatlakozása (vita)
 20.Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése ***I (vita)
 21.A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése ***I (vita)
 22.A küldöttségek tagjai
 23.Az uniós intézmények átláthatósága, elszámoltathatósága és feddhetetlensége (rövid ismertetés)
 24.Európai űrstratégia (rövid ismertetés)
 25.A nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák hatása a globális értékláncokra (rövid ismertetés)
 26.Egyetemi szintű továbbképzés és távképzés az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként (rövid ismertetés)
 27.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 28.A következő ülésnap napirendje
 29.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz, amelyben elítéli a több európai várost sújtó legutóbbi terrorcselekményeket. A Parlament szolidaritásáról biztosítja a terrorizmus és a legutóbbi természeti katasztrófák áldozatait.

A Parlament egyperces csenddel adózik az áldozatok emlékének.

°
° ° °

Felszólal:

—   Nicola Danti, aki ismét felhívja a figyelmet az éghajlatváltozás elleni küzdelemben való uniós szerepvállalás fontosságára (Az elnök is hasonlóképpen tesz),

—   Gianni Pittella Salvador Allende halálának évfordulója alkalmából,

—   Franck Proust az Irma hurrikánról, a természeti katasztrófák kezeléséről és az Európai Unió Szolidaritási Alapjának szerepéről (Az elnök további tájékoztatást ad),

—   Sajjad Karim az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok helyzetéről és a Szaharov-díj odaítélésének feltételeiről,

—   James Carver, aki visszatér a Franck Proust által elmondottakra (Az elnök további tájékoztatást ad), és

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Mexikót sújtó közelmúltbeli földrengésről (Az elnök is hasonlóképpen tesz).


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


4. A Parlament tagjai

Petr Mach és Glenis Willmott benyújtották az európai parlamenti képviselői megbízatásukról 2017. szeptember 1-jei, illetve október 3-i hatállyal történő lemondásukat.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően az elnök megállapítja Petr Mach és Glenis Willmot képviselői helyének 2017. szeptember 1-jei, illetve október 3-i hatállyal történő megüresedését, és erről tájékoztatja az illetékes nemzeti hatóságokat.

°
° ° °

Mariya Gabriel kinevezése az Európai Bizottság tagjává 2017. július 7-i hatállyal.

Németország illetékes hatóságai tájékoztattak Herbert Reul Észak-Rajna-Vesztfália tartományi kormányzati taggá történő kinevezéséről 2017. július 7-i hatállyal.

A Francia Köztársaság illetékes hatóságai tájékoztattak Louis Aliot francia parlamenti képviselővé történő megválasztásáról 2017. július 21-i hatállyal.

Az Európai Unió Tanácsa tájékoztatott, hogy Gáll-Pelcz Ildikót 2017. szeptember 1-jei hatállyal az Európai Közösségek Számvevőszékének tagjává nevezték ki.

A Parlament tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikke 1. és 3. bekezdésének megfelelően e feladatkörök összeegyeztethetetlenek az európai parlamenti képviselőség feladatkörével, és megállapítja e képviselői helyek 2017. július 7-i, július 21-i, illetve szeptember 1-jei hatállyal történő megüresedését, és erről tájékoztatja az illetékes nemzeti hatóságokat.

°
° ° °

Málta, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Francia Köztársaság illetékes hatóságai tájékoztattak Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet és Baroness Nosheena Mobarik európai parlamenti képviselővé történő megválasztásáról 2017. június 24-i, július 24-i, augusztus 1-jei, július 21-i és szeptember 8-i hatállyal Therese Comodini Cachia, Herbert Reul, Roger Helmer, Louis Aliot és Ian Duncan helyébe.

A Parlament tudomásul veszi megválasztásukat.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet és Baroness Nosheena Mobarik elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


5. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy érvényesnek tekinti John Flack, André Elissen, Christelle Lechevalier, Marie-Pierre Vieu, Wajid Kahn és John Howarth képviselői mandátumát.


6. Egy képviselőre ruházott megbízatás összeegyeztethetőségi vizsgálata

2017. július 12-i ülésén a JURI bizottság az eljárási szabályzat 4. cikke (5) bekezdésének megfelelően megvizsgálta, hogy Arnaud Danjean ideiglenes megbízatása, amely a nemzeti védelmi és biztonsági stratégia felülvizsgálata kidolgozásának megkezdésével kapcsolatos, és amellyel a francia miniszterelnök bízta meg, összeegyeztethető-e az 1976. szeptember 20-i okmánnyal, és úgy határozott, hogy az összeegyeztethető az okmánnyal.


7. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem – az eljárás megszüntetése

Az ügyben illetékes JURI bizottság tájékoztatta az elnököt, hogy tekintettel Marine Le Pen francia nemzetgyűlésbe való megválasztására, a 2017. április 26-i plenáris ülésen bejelentett kérelem, amely mentelmi jogának felfüggesztésére irányult (2017.4.26-i jegyzőkönyv, 6. pont ) érvényét vesztette, mivel Marine Le Pen az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv értelmében már nem részesül mentelmi jogban. A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló ezen eljárás tehát lezárult.

Felszólal: Bruno Gollnisch e döntés megalapozottságáról (Az elnök kéri, hogy forduljon a JURI bizottsághoz).


8. A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem

Gabriele Zimmer, a GUE/NGL elnöke Eleonora Forenza európai parlamenti képviselő kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmet nyújtott be azzal a balesettel kapcsolatosan, amely a G20-ak 2017. július 8-i hamburgi találkozója keretében tartott tüntetésen történt vele.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikkének (1) bekezdése értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták.


9. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A PPE, S&D, Verts/ALE, EFDD és ENF képviselőcsoportok az alábbi kinevezési kérelmeket juttatták el az elnöknek:

EMPL bizottság: Sven Schulze helyére Dennis Radtke

A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Dennis Radtke

JURI bizottság: Francis Zammit Dimech

A Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Francis Zammit Dimech

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Francis Zammit Dimech

Az EU–Oroszország parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Theresa Griffin helyére Jude Kirton-Darling

Az Andok Közösséggel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Jude Kirton-Darling helyére Theresa Griffin

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Jude Kirton-Darling helyére Theresa Griffin

A CARIFORUM–EK Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség: Doru-Claudian Frunzulică

Az EU–Oroszország parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Jakop Dalunde helyére Rebecca Harms

Az EU–Moldova parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Jakop Dalunde nem tag többé

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Jakop Dalunde nem tag többé

ITRE bizottság: Jonathan Bullock

IMCO bizottság: Margot Parker helyére Stuart Agnew

REGI bizottság: Jim Carver helyére Paul Nuttall

AFET bizottság: Jean-Luc Schaffhauser

DEVE bizottság: Jean-Luc Schaffhauser

INTA bizottság: France Jamet

ITRE bizottság: Jean-Luc Schaffhauser helyére Christelle Lechevalier

A Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az EGT Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség: Sophie Montel helyére France Jamet

A Mercosur országokkal ápolt kapcsolatokért felelős küldöttség: Sophie Montel

A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Jean-Luc Schaffhauser helyére Christelle Lechevalier

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Jean-Luc Schaffhauser

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Sophie Montel.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


10. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

- EMPL bizottság, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Előadó: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- EMPL bizottság, az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) létrehozásáról és a 337/75/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Előadó: Anne Sander (A8-0273/2017)

- EMPL bizottság, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) létrehozásáról és az 1365/75/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Előadó: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- ECON bizottság, az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Előadó: Peter Simon (A8-0255/2017)

- ENVI bizottság, a 87/217/EGK tanácsi irányelvnek, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 86/278/EGK tanácsi irányelvnek és a 94/63/EK tanácsi irányelvnek a környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok tekintetében történő módosításáról, valamint a 91/692/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Előadó: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- AFET bizottság, a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 230/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Előadó: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport írásban kérheti, holnap, 2017. szeptember 12. éjfél előtt, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


11. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint 2017. szeptember 13-án, szerdán elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről (00033/2017/LEX - C8-0302/2017 - 2016/0308(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról (00027/2017/LEX - C8-0301/2017 - 2017/0007(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes művek és más teljesítmények hozzáférhető formátumú példányainak a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló, határokon átnyúló, az Unió és harmadik országok közötti cseréjéről (00024/2017/LEX - C8-0246/2017 - 2016/0279(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes műveknek és más teljesítményeknek a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról (00023/2017/LEX - C8-0245/2017 - 2016/0278(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról szóló 445/2014/EU határozat módosításáról (00025/2017/LEX - C8-0244/2017 - 2016/0186(COD)).


12. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az illetékes bizottság a következő helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

- Helyesbítés (P8_TA-PROV(2017)0311(COR01)) az Európai Fenntartható Fejlődési Alapról (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA Garanciaalap létrehozásáról szóló (UE) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából az Európai Parlament által 2017. július 6-én első olvasatban elfogadott állásponthoz P8_TA-PROV(2017)0311 (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) - BUDG bizottság, AFET bizottság, DEVE bizottság

Az eljárási szabályzat 231. cikkének 4. bekezdésével összhangban a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.


13. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése és 106. cikke (4) bekezdésének d) pontja)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

- A PECH bizottság ajánlása az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közvetlen irányítás keretébe tartozó forrásoknak az integrált tengerpolitika és a közös halászati politika célkitűzései közötti elosztása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 12-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2017)03881 ; 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017)

Amennyiben huszonnégy órán belül egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem emel kifogást az ajánlás ellen, azt elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben azt szavazásra kell bocsátani.

Az ajánlás a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendeletnek és a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikkének (5) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

AFCO, BUDG, ITRE, JURI

- Javaslat a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökségről, az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint a 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG, CONT

- Javaslat az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer létrehozásáról (ECRIS-TCN rendszer), valamint az 1077/2011/EUrendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG, CONT

- Javaslat a páneurópai magánnyugdíjtermékről (PEPP) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Javaslat a kulturális javak behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

CULT, LIBE, IMCO

- Javaslat a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 22. cikkének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra vonatkozó ajánlásra (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

AFCO

- Javaslat az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

PETI, BUDG, JURI, CONT

- Javaslat a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat Ausztriának és Romániának a Panama, Uruguay, Kolumbia és Salvador a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

LIBE

- Javaslat Horvátországnak, Hollandiának, Portugáliának és Romániának a San Marino a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

LIBE

- Javaslat Luxemburgnak és Romániának a Grúzia és Dél-Afrika a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

LIBE

- Javaslat Romániának a Chile, Izland és a Bahamai Közösség a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

LIBE

- Javaslat a Rugalmassági Eszköznek az Európai Fenntartható Fejlődési Alap finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

DEVE, AFET

- Javaslat a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról szóló 1295/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD))
Az eljárási szabályzat 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Régiók Bizottságával.

A Szerződés 304. cikke értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

BUDG

- Javaslat a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

- Javaslat a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendelet A. mellékletének felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD))

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

- Javaslat az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az Európai Unió, a Svájci Államszövetség, a Norvég Királyság és a Török Köztársaság között alkalmazandó származási kumulációról szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

- Javaslat az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az Európai Unió, a Svájci Államszövetség, a Norvég Királyság és a Török Köztársaság között alkalmazandó származási kumulációról szóló, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

- A Tanács végrehajtási határozattervezete az N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furán-2-karboxamid (furanilfentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

- A Tanács határozattervezete az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE, INTA

- 3. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2017. évi általános költségvetéshez: az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) költségvetési forrásainak növelése az ifjúsági munkanélküliségnek az Európai Unió egészében történő csökkentése érdekében, valamint az ACER decentralizált ügynökség és a SESAR2 közös vállalkozás személyzeti létszámtervének aktualizálása (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

CULT, EMPL, ITRE, TRAN

- 4. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2017. évi általános költségvetéshez, amely az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

REGI

2) a parlamenti bizottságok, jelentések

- ***I Jelentés az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Karima Delli (A8-0228/2017)

- ***I Jelentés az 1059/2003/EK rendelet területi tipológiák (Tercet) tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- ***I Jelentés az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Jelentés a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló, 2008. május 21-i 2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (közvetítésről szóló irányelv) végrehajtásáról (2016/2066(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

- ***I Jelentés a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Jelentés az EU és India politikai kapcsolatairól (2017/2025(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

- Jelentés on EU political relations with ASEAN (2017/2026(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- ***I Jelentés a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatban nyújtott jobb szolgáltatások egységes keretrendszeréről (Europass) és a 2241/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)) - EMPL bizottság - CULT bizottság - Előadó: Thomas Mann - Előadó: Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

- ***I Jelentés a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról, továbbá a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Jelentés a korrupcióról és az emberi jogokról a harmadik országokban (2017/2028(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

- ***I Jelentés az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

- Jelentés az európai űrstratégiáról (2016/2325(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

- Jelentés a büntetés-végrehajtási rendszerekről és a börtönkörülményekről (2015/2062(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Jelentés az egyetemi továbbképzésről és távképzésről az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként (2016/2142(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Milan Zver (A8-0252/2017)

- ***I Jelentés a 87/217/EGK tanácsi irányelvnek, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 86/278/EGK tanácsi irányelvnek és a 94/63/EK tanácsi irányelvnek a környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok tekintetében történő módosításáról, valamint a 91/692/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- *** Ajánlás az Európai Unió és Izland közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: David Borrelli (A8-0254/2017)

- ***I Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0850[[02]] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Peter Simon (A8-0255/2017)

- *** Ajánlás a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, az Európai Unió és Izland között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: David Borrelli (A8-0256/2017)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Chilei Köztársaság között az ökológiai termékek kereskedelméről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

- ***I Jelentés a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Jelentés a Marie-Christine Boutonnet mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2017/2063(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és tagállamai és az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és a Szerb Köztársaság között európai közös légtér (EKLT) létrehozásáról szóló többoldalú megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

- ***I Jelentés a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 230/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)) - AFET bizottság - Előadó: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

- ***I Jelentés a földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Norbert Lins (A8-0262/2017)

- ***I Jelentés az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslatáról az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, valamint a 676/2007/EK tanácsi rendelet és az 1342/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Jelentés a fegyverkivitelről: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (2017/2029(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Bodil Valero (A8-0264/2017)

- *** Időközi jelentés az Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról (COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)) - LIBE bizottság - FEMM bizottság - Előadó: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - Előadó: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

- Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz, Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz intézett, az EU–Chile társulási megállapodás kereskedelmi pillérjének modernizálásáról szóló tárgyalásokra vonatkozó ajánlásáról (2017/2057(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

- Jelentés az EU Latin-Amerikával fenntartott politikai kapcsolatairól (2017/2027(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Javi López (A8-0268/2017)

- Jelentés a nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák globális értékláncokra gyakorolt hatásáról (2016/2301(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Maria Arena (A8-0269/2017)

- ***I Jelentés a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Jelentés a kiberbűnözés elleni küzdelemről (2017/2068(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- ***I Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- ***I Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) létrehozásáról és az 1365/75/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Jelentés az új európai készségfejlesztési programról (2017/2002(INI)) - EMPL bizottság - CULT bizottság - Előadó: Martina Dlabajová - Előadó: Momchil Nekov (A8-0276/2017)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország kérelme – EGF/2017/002/FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

- Jelentés az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

- Jelentés az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 4/2017. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Olaszországnak szóló támogatás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Jens Geier (A8-0281/2017)

- Jelentés az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetéről: az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés költségvetési forrásainak növelése az ifjúsági munkanélküliségnek az Európai Unió egészében történő csökkentése, valamint az ACER decentralizált ügynökség és a SESAR2 közös vállalkozás személyzeti létszámtervének aktualizálása érdekében (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Jens Geier (A8-0282/2017)

- * Jelentés az N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloil-fentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)


15. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdést nyújtották be (eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000062/2017) felteszi: Petra Kammerevert, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az uniós Erasmus+ program jövője (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).


16. Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)

A következő, írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációkat, amelyeket vita követ, nyújtották be (az eljárási szabályzat 130b. cikke):

—   (O-000061/2017) felteszi: Beatrix von Storch és Robert Jarosław Iwaszkiewicz, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az UNRWA megszüntetése (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017) felteszi: Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel és Enrique Guerrero Salom, a Bizottsághoz: Az Európai Unióban idén nyáron pusztító tűzvészekről (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).


17. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2016. decemberi, 2017. márciusi I. és II., 2017. áprilisi I. és II., 2017. májusi I. és II. és 2017. júniusi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


18. Ügyrend

Kiosztották a 2017. szeptemberi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 608.828/PDOJ), amelyhez nem javasoltak módosításokat.

Az ügyrendet megállapítják.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök


19. Az Európai Uniónak az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményéhez történő csatlakozása (vita)

Időközi jelentés az Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy és Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy és Anna Maria Corazza Bildt előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jiří Maštálka (a JURI bizottság véleményének előadója), Barbara Matera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Marek Jurek, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska és Csaba Sógor.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan és Anna Hedh, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anna Maria Corazza Bildt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek és Nicola Caputo.

Felszólal: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy és Anna Maria Corazza Bildt.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.9.12-i jegyzőkönyv, 7.14. pont .


20. Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése ***I (vita)

Jelentés a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Werner Langen (az ITRE bizottság véleményének előadója), Jacqueline Foster (a TRAN bizottság véleményének előadója) és Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Seb Dance, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux és Damiano Zoffoli.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini és Notis Marias.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Julie Girling.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.9.13-i jegyzőkönyv, 9.7. pont .


21. A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése ***I (vita)

Jelentés a földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Florent Marcellesi (a DEVE bizottság véleményének előadója), Marisa Matias (az ITRE bizottság véleményének előadója), Franc Bogovič (az AGRI bizottság véleményének előadója), Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paul Brannen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Fredrick Federley, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miapetra Kumpula-Natri, Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska és José Inácio Faria.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė és Petri Sarvamaa.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Norbert Lins.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.9.13-i jegyzőkönyv, 9.8. pont .


22. A küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmet juttatta el az ECR képviselőcsoport:

Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Bas Belder

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


23. Az uniós intézmények átláthatósága, elszámoltathatósága és feddhetetlensége (rövid ismertetés)

Jelentés az uniós intézmények átláthatóságáról, elszámoltathatóságáról és feddhetetlenségéről [2015/2041(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Sven Giegold rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward és Stanislav Polčák.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.9.14-i jegyzőkönyv, 8.13. pont .


24. Európai űrstratégia (rövid ismertetés)

Jelentés az európai űrstratégiáról [2016/2325(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Constanze Krehl rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Georgios Epitideios.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.9.12-i jegyzőkönyv, 7.8. pont .


25. A nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák hatása a globális értékláncokra (rövid ismertetés)

Jelentés a nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák globális értékláncokra gyakorolt hatásáról [2016/2301(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Maria Arena (A8-0269/2017)

Maria Arena rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.9.12-i jegyzőkönyv, 7.15. pont .


26. Egyetemi szintű továbbképzés és távképzés az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként (rövid ismertetés)

Jelentés az egyetemi továbbképzésről és távképzésről az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként [2016/2142(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Milan Zver (A8-0252/2017)

Milan Zver rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec és Seán Kelly.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.9.12-i jegyzőkönyv, 7.9. pont .


27. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský és Seán Kelly.


28. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 608.828/OJMA).


29. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour

Jogi nyilatkozat