Index 
Protokoll
PDF 271kWORD 82k
Måndagen den 11 september 2017 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Valprövning
 6.Undersökning av förenligheten av ett uppdrag som anförtros en ledamot
 7.Begäran om upphävande av immunitet – avslutande av förfarandet
 8.Begäran om fastställelse av immunitet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 13.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen)
 14.Inkomna dokument
 15.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 16.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 17.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 18.Arbetsplan
 19.EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (debatt)
 20.EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I (debatt)
 21.Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I (debatt)
 22.Delegationernas sammansättning
 23.Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (kortfattad redogörelse)
 24.En rymdstrategi för Europa (kortfattad redogörelse)
 25.Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (kortfattad redogörelse)
 26.Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (kortfattad redogörelse)
 27.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Uttalanden av talmannen

Talmannen fördömde de terrorangrepp som nyligen drabbat flera städer i Europa och uttryckte parlamentets solidaritet med offren för terrorismen och för den senaste tidens naturkatastrofer.

Parlamentet höll en tyst minut för offren.

°
° ° °

Talare:

—   Nicola Danti upprepade vikten av att EU engagerar sig i kampen mot klimatförändringarna (talmannen anslöt sig till dessa kommentarer),

—   Gianni Pittella yttrade sig med anledning av Salvador Allendes dödsdag,

—   Franck Proust yttrade sig om orkanen Irma, hanteringen av naturkatastrofer och rollen för Europeiska unionens solidaritetsfond (talmannen gjorde förtydliganden),

—   Sajjad Karim yttrade sig om situationen för de EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien och om villkoren för utdelningen av Sacharovpriset,

—   James Carver återkom till inlägget av Franck Proust (talmannen gjorde förtydliganden),

—   Teresa Jiménez-Becerril Barrio yttrade sig om den jordbävning som nyligen drabbat Mexico (talmannen anslöt sig till dessa kommentarer).


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


4. Parlamentets sammansättning

Petr Mach et Glenis Willmott hade begärt entledigande från uppdraget som ledamot av Europaparlamentet med verkan från den 1 september respektive den 3 oktober 2017.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.2 i arbetsordningen förklarade parlamentet Petr Machs och Glenis Willmots platser vakanta från och med den 1 september respektive den 3 oktober 2017, och underrättade de berörda nationella myndigheterna om detta.

°
° ° °

Mariya Gabriel hade utnämnts till ledamot av Europeiska kommissionen med verkan från den 7 juli 2017.

De behöriga tyska myndigheterna hade meddelat att Herbert Reul hade utnämnts till medlem i delstatsregeringen i Nordrhein-Westfalen med verkan från den 7 juli 2017.

De behöriga franska myndigheterna hade meddelat att Louis Aliot hade valts till ledamot i det franska parlamentet med verkan från den 21 juli 2017.

Europeiska unionens råd hade meddelat att Ildikó Gáll-Pelcz hade utnämnts till ledamot av revisionsrätten med verkan från den 1 september 2017.

Parlamentet noteradem i enlighet med artikel 7.1 och 7.3 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet att dessa ämbeten är oförenliga med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet och förklarade att dessa platser var vakanta med verkan från den 7 juli, den 21 juli respektive den 1 september 2017 och skulle informera de behöriga nationella myndigheterna om detta.

°
° ° °

De behöriga myndigheterna i Malta, Förbundsrepubliken Tyskland, Storbritannien och Frankrike hade meddelat att Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet och Nosheena Mobarik hade utnämnts till ledamöter av Europaparlamentet, med verkan från den 24 juni, 24 juli, 1 augusti, 21 juli respektive 8 september 2017, i stället för Therese Comodini Cachia, Herbert Reul, Roger Helmer, Louis Aliot respektive Ian Duncan.

Parlamentet noterade dessa utnämningar.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Francis Zammit Dimech, Dennis Radtke, Jonathan Bullock, France Jamet och Nosheena Mobarik fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


5. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna John Flack, André Elissen, Christelle Lechevalier, Marie-Pierre Vieu, Wajid Kahn och John Howarth.


6. Undersökning av förenligheten av ett uppdrag som anförtros en ledamot

Vid sitt sammanträde den 12 juli 2017 undersökte JURI-utskottet i enlighet med artikel 4.5 i arbetsordningen huruvida det tillfälliga uppdrag som den franske premiärministern anförtrott Arnaud Danjean, nämligen att inleda utarbetandet av en strategisk genomgång av det nationella försvaret och den nationella säkerheten, var förenligt med akten av den 20 september 1976. Utskottet beslutade att uppdraget var förenligt med akten.


7. Begäran om upphävande av immunitet – avslutande av förfarandet

JURI-utskottet, som är ansvarigt utskott på detta område, hade meddelat talmannen att det faktum att Marine Le Pen hade valts till ledamot av den franska nationalförsamlingen innebar att den begäran om upphävande av hennes immunitet som tillkännagetts vid plenarsammanträdet den 26 april 2017 (punkt 6 i protokollet av den 26.4.2017) inte längre var aktuell, eftersom Marine Le Pen inte längre åtnjuter immunitet i enlighet med protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier. Detta förfarande om upphävande av immunitet var därmed avslutat.

Talare: Bruno Gollnisch yttrade sig om motiveringen till detta beslut (talmannen uppmanade honom att vända sig till JURI-utskottet).


8. Begäran om fastställelse av immunitet

Gabriele Zimmer, ordförande för GUE/NGL, hade ingett en begäran om fastställelse av privilegier och immunitet för Eleonora Forenza, ledamot av parlamentet, med anledning av en händelse som Forenza varit inblandad i efter demonstationen i samband med G20-mötet i Hamburg den 8 juli 2017.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


9. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE, S&D, Verts/ALE, EFDD och ENF hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

EMPL-utskottet: Dennis Radtke i stället för Sven Schulze

delegationen för förbindelserna med Koreahalvön: Dennis Radtke

JURI-utskottet: Francis Zammit Dimech

delegationen för förbindelserna med Palestina: Francis Zammit Dimech

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Francis Zammit Dimech

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland: Jude Kirton-Darling i stället för Theresa Griffin

delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen: Theresa Griffin i stället för Jude Kirton-Darling

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Theresa Griffin i stället för Jude Kirton-Darling

delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum-EU: Doru-Claudian Frunzulică

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland: Rebecca Harms i stället för Jakop Dalunde

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien: Jakop Dalunde ingick inte längre i denna delegation.

delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Jakop Dalunde ingick inte längre i denna delegation.

ITRE-utskottet: Jonathan Bullock

IMCO-utskottet: Stuart Agnew i stället för Margot Parker

REGI-utskottet: Paul Nuttall i stället för Jim Carver

AFET-utskottet: Jean-Luc Schaffhauser

DEVE-utskottet: Jean-Luc Schaffhauser

INTA-utskottet: France Jamet

ITRE-utskottet: Christelle Lechevalier i stället för Jean-Luc Schaffhauser

delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté: France Jamet i stället för Sophie Montel

delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna: Sophie Montel

delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Christelle Lechevalier i stället för Jean-Luc Schaffhauser

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Jean-Luc Schaffhauser

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Sophie Montel.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


10. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- EMPL-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)). Föredragande: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- EMPL-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)). Föredragande: Anne Sander (A8-0273/2017)

- EMPL-utskottet, på grundvdal av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)). Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0158/2016 – 2016/0360B(COD)). Föredragande: Peter Simon (A8-0255/2017)

- ENVI-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)). Föredragande: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- AFET-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)). Föredragande: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kan ett antal ledamöter eller en eller flera pollitiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt tisdagen den 12 september 2017, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


11. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 13 september 2017 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som är tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet (00033/2017/LEX - C8-0302/2017 - 2016/0308(COD));

- Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien (00027/2017/LEX - C8-0301/2017 - 2017/0007(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning (00024/2017/LEX - C8-0246/2017 - 2016/0279(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (00023/2017/LEX - C8-0245/2017 - 2016/0278(COD));

- Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 (00025/2017/LEX - C8-0244/2017 - 2016/0186(COD)).


12. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Det ansvariga utskottet hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantier och EFHU-garantifonden (P8_TA-PROV(2017)0311) (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) - BUDG-utskottet, AFET-utskottet, DEVE-utskottet

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.


13. Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

- Rekommendation från PECH-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 12 juni 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller fördelningen av medel inom ramen för direkt förvaltning mellan målen för den integrerade havspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken (C(2017)03881 ; 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017)

Om ingen politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet invänder mot rekommendationen inom 24 timmar, ska den anses godkänd. I annat fall ska den tas upp till omröstning.

Rekommendationen finns tillgänglig på Europaparlamentets webbplats Europarl under innevarande sammanträdesperiod.


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

AFCO, BUDG, ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

EMPL, BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

CULT, LIBE, IMCO

- Förslag till rekommendation till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

AFCO

- Förslag till rådets förordning om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

PETI, BUDG, JURI, CONT

- Förslag till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Grekland (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för Österrike och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Panamas, Uruguays, Colombias och El Salvadors anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för Kroatien, Nederländerna, Portugal och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta San Marinos anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2017)0359 - C8-0232/2017 - 2017/0149(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för Luxemburg och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Georgiens och Sydafrikas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2017)0357 - C8-0233/2017 - 2017/0148(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Chiles, Islands och Bahamas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2017)0360 - C8-0234/2017 - 2017/0150(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

DEVE, AFET

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 138.1 i arbetsordningen, höra Regionkommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 304 i fördraget, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av bilaga A till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) kontrollåtgärder (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Utkast till beslut om ingående, på unionens och medlemsstaternas vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE, INTA

- Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2017 års allmänna budget: Ökning av budgetresurserna för sysselsättningsinitiativet för unga för att minska ungdomsarbetslösheten i Europeiska unionen och för uppdatering av tjänsteförteckningarna för den decentraliserade byrån Acer och för det gemensamma företaget Sesar2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

CULT, EMPL, ITRE, TRAN

- Förslag till ändringsbudget nr 4 till 2017 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

2) från parlamentets utskott: betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1101/89 och förordningarna (EG) nr 2888/2000 och (EG) nr 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Karima Delli (A8-0228/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område (medlingsdirektivet) (2016/2066(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Indien (2017/2025(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

- Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Asean (2017/2026(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)) - utskottet EMPL - utskottet CULT - Föredragande: Thomas Mann - Föredragande: Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 - 2016/0223(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Betänkande om korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (2017/2028(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

- Betänkande om en rymdstrategi för Europa (2016/2325(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

- Betänkande om kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (2015/2062(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Betänkande om akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (2016/2142(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Milan Zver (A8-0252/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: David Borrelli (A8-0254/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (COM(2016)0850[[02]] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Peter Simon (A8-0255/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: David Borrelli (A8-0256/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter (05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Betänkande om begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet (2017/2063(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)) - utskottet AFET - Föredragande: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Norbert Lins (A8-0262/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008 (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (2017/2029(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Bodil Valero (A8-0264/2017)

- *** Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)) - utskottet LIBE - utskottet FEMM - Föredragande: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - Föredragande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten avseende förhandlingarna om moderniseringen av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile (2017/2057(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

- Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (2017/2027(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Javi López (A8-0268/2017)

- Betänkande om den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (2016/2301(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Maria Arena (A8-0269/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Betänkande om kampen mot it-brottslighet (2017/2068(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Betänkande om en ny kompetensagenda för Europa (2017/2002(INI)) - utskottet EMPL - utskottet CULT - Föredragande: Martina Dlabajová - Föredragande: Momchil Nekov (A8-0276/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2017 för budgetåret 2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien (11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jens Geier (A8-0281/2017)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2017 för budgetåret 2017 om en ökning av budgetresurserna för sysselsättningsinitiativet för unga för att minska ungdomsarbetslösheten i Europeiska unionen och en uppdatering av tjänsteförteckningarna för den decentraliserade byrån Acer och för det gemensamma företaget Sesar2 (11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jens Geier (A8-0282/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa N-(1-fenetylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryloylfentanyl) kontrollåtgärder (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)


15. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Ledamöterna hade ingett följande fråga för muntligt besvarande (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000062/2017) från Petra Kammerevert, för utskottet CULT, till kommissionen: Framtiden för programmet Erasmus+ (2017/2740(RSP)) (B8-0326/2017).


16. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt hade ingetts (artikel 130b i arbetsordningen):

—   (O-000061/2017) från Beatrix von Storch och Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen, till kommissionen: Avskaffande av UNRWA (2017/2843(RSP)) (B8-0325/2017);

—   (O-000063/2017) från Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel och Enrique Guerrero Salom, till kommissionen: Bränder i EU denna sommar (2017/2842(RSP)) (B8-0327/2017).


17. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna december 2016, mars I och II 2017, april I och II 2017, maj I och II 2017 och juni 2017 finns tillgängliga på Europarl.


18. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i september 2017 (PE 608.828/PDOJ) hade delats ut. Inga ändringar hade föreslagits.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman


19. EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (debatt)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt redogjorde för betänkandet.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Jiří Maštálka (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Barbara Matera för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, som avböjde en fråga ("blått kort") från Marek Jurek; Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea, João Pimenta Lopes, Daniela Aiuto, Franz Obermayr, Carlos Coelho, Maria Noichl, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, John Stuart Agnew, Pavel Svoboda, Soraya Post, Jadwiga Wiśniewska och Csaba Sógor.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Péter Niedermüller, Ulrike Trebesius, Marc Tarabella, Caterina Chinnici, Biljana Borzan och Anna Hedh, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anna Maria Corazza Bildt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Gesine Meissner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Marek Jurek och Nicola Caputo.

Talare: Věra Jourová, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy och Anna Maria Corazza Bildt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.14 i protokollet av den 12.9.2017.


20. EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Werner Langen (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Jacqueline Foster (föredragande av yttrande från utskottet TRAN) och Peter Liese för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Seb Dance för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Ivo Belet, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Markus Ferber, Gilles Pargneaux och Damiano Zoffoli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Maria Grapini och Notis Marias.

Talare: Miguel Arias Cañete och Julie Girling.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 13.9.2017.


21. Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Norbert Lins redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Marisa Matias (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Franc Bogovič (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Peter Liese för PPE-gruppen, Paul Brannen för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fredrick Federley; Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri; Pilar Ayuso, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Ángela Vallina, Molly Scott Cato, Christofer Fjellner, Daciana Octavia Sârbu, Hannu Takkula, Martin Häusling, Marijana Petir, Miapetra Kumpula-Natri, Fredrick Federley, Heidi Hautala, Krišjānis Kariņš, Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och José Inácio Faria.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Bronis Ropė och Petri Sarvamaa.

Talare: Miguel Arias Cañete och Norbert Lins.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 13.9.2017.


22. Delegationernas sammansättning

ECR-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

delegationen för förbindelserna med Iran: Bas Belder

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


23. Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (kortfattad redogörelse)

Betänkande om öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner [2015/2041(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Sven Giegold (A8-0133/2017)

Sven Giegold redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: György Schöpflin, Jo Leinen, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Georgios Epitideios, Christofer Fjellner, Julie Ward och Stanislav Polčák.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 14.9.2017.


24. En rymdstrategi för Europa (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en rymdstrategi för Europa [2016/2325(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

Constanze Krehl redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Georgios Epitideios.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 12.9.2017.


25. Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (kortfattad redogörelse)

Betänkande om den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna [2016/2301(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Maria Arena (A8-0269/2017)

Maria Arena redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.15 i protokollet av den 12.9.2017.


26. Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (kortfattad redogörelse)

Betänkande om akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande [2016/2142(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Milan Zver (A8-0252/2017)

Milan Zver redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Davor Škrlec och Seán Kelly.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 12.9.2017.


27. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Andrea Bocskor, Emilian Pavel, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Patrick Le Hyaric, Piernicola Pedicini, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Dubravka Šuica, Wajid Khan, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Gilles Lebreton, Iuliu Winkler, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Martina Anderson, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, José Inácio Faria, László Tőkés, Francesc Gambús, Tomáš Zdechovský och Seán Kelly.


28. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 608.828/OJMA).


29. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Michel, Punset, Seymour

Rättsligt meddelande