Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 септември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

2. Китолов в Норвегия (внесени предложения за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000058/2017) зададен от Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI, към Комисията: Китолов в Норвегия (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Разискването се състоя на 6 юли 2017 г. (точка 7 от протокола от 6.7.2017 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE, Renata Briano, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE и Eleonora Evi, от името на групата EFDD, относно китолова в Норвегия (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Гласуване: точка 7.13 от протокола от 12.9.2017 г.

Правна информация