Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0287(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0181/2017

Внесени текстове :

A8-0181/2017

Разисквания :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Гласувания :

PV 12/09/2017 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0326

Протокол
Вторник, 12 септември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

3. Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Председателят приветства с добре дошла Мария Габриел на първото й разискване в качеството й на член на Комисията.

Carlos Zorrinho представи доклада.

Изказа се Мария Габриел (член на Комисията).

Изказаха се: Claudia Țapardel (докладчик по становището на комисията TRAN), Anne Sander, от името на групата PPE, Dan Nica, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer и Fernando Ruas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir и Nicola Caputo.

Изказаха се: Мария Габриел и Carlos Zorrinho.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 12.9.2017 г г.

Правна информация