Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0030(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0310/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0310/2016

Συζήτηση :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0327

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

4. Μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Ο Jerzy Buzek παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ruža Tomašić (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Krišjānis Kariņš, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dan Nica, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Edward Czesak, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Christelle Lechevalier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Claude Turmes, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, András Gyürk, Martina Werner και Jaromír Kohlíček.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tim Aker ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Michael Theurer, Γεώργιος Επιτήδειος, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Paul Rübig και Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Λευτέρης Χριστοφόρου, Csaba Molnár, Seán Kelly και Zdzisław Krasnodębski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Jerzy Buzek.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου