Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Valfångst i Norge (ingivna resolutionsförslag)
 3.Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I (debatt)
 4.Åtgärder för att trygga gasförsörjningen ***I (debatt)
 5.Fipronilskandalen och hur EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder kan förbättras (debatt)
 6.Uttalande av talmannen
 7.Omröstning
  7.1.Begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.2.Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor (omröstning)
  7.4.Avtal mellan EU och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.5.Avtal mellan EU och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.6.Genomförande av medlingsdirektivet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.7.Franchising inom detaljhandeln (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.8.En rymdstrategi för Europa (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.9.Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.10.Upphävande av föråldrade förordningar om sektorerna för inlandssjöfart och för godstransporter på väg ***I (omröstning)
  7.11.Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I (omröstning)
  7.12.Åtgärder för att trygga gasförsörjningen ***I (omröstning)
  7.13.Valfångst i Norge (omröstning)
  7.14.EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (omröstning)
  7.15.Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till unionens allmänna budget – budgetåret 2018 (debatt)
 12.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)
 13.Situationen i Nordkorea (debatt)
 14.Den senaste utvecklingen på migrationsområdet (debatt)
 15.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 16.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 17.Förbindelserna mellan Turkiet och EU (debatt)
 18.Situationen i Venezuela (debatt)
 19.EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (debatt)
 20.EU:s politiska förbindelser med Indien (kortfattad redogörelse)
 21.Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (kortfattad redogörelse)
 22.Utskottens och delegationernas sammansättning
 23.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Utnämning av Simon Busuttil till kommittén enligt artikel 255 i EUF-fördraget
 Bilaga 2 - Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor
Protokoll
Slutlig utgåva (182 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (64 kb)
  Bilaga 1
Slutlig utgåva (7 kb)
  Bilaga 2
Slutlig utgåva (1 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (82 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (24 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (43 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (274 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (420 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (687 kb)
Rättsligt meddelande