Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 272kWORD 83k
Tiistai 12. syyskuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Norjan valaanpyynti (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen ***I (keskustelu)
 4.Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi ***I (keskustelu)
 5.Fiproniili-skandaali: elintarvikkeita ja rehuja koskevan EU:n nopean hälytysjärjestelmän parantaminen (keskustelu)
 6.Puhemiehen julkilausuma
 7.Äänestykset
  7.1.Marie-Christine Boutonnet'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.2.Simon Busuttilin nimittäminen SEUT-sopimuksen 255 artiklassa tarkoitettuun komiteaan (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.3.Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano (äänestys)
  7.4.EU:n ja Islannin välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.5.EU:n ja Islannin välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.6.Sovitteludirektiivin täytäntöönpano (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.7.Franchise-toiminta vähittäisalalla (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.8.Euroopan avaruusstrategia (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.9.Akateeminen jatkokoulutus ja etäopiskelu osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.10.Sisävesiliikenteen ja maanteiden tavarakuljetusten alan vanhentuneen lainsäädännön kumoaminen ***I (äänestys)
  7.11.Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen ***I (äänestys)
  7.12.Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi ***I (äänestys)
  7.13.Norjan valaanpyynti (äänestys)
  7.14.Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekeminen EU:n osalta (äänestys)
  7.15.Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Neuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2018 (keskustelu)
 12.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu)
 13.Pohjois-Korean tilanne (keskustelu)
 14.Muuttoliikkeen viimeaikainen kehitys (keskustelu)
 15.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 16.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 17.Turkin ja EU:n suhde (keskustelu)
 18.Venezuelan tilanne (keskustelu)
 19.EU:n poliittiset suhteet Latinalaiseen Amerikkaan (keskustelu)
 20.EU:n poliittiset suhteet Intiaan (lyhyt esittely)
 21.Korruptio ja ihmisoikeudet kolmansissa maissa (lyhyt esittely)
 22.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 23.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Simon Busuttilin nimittäminen SEUT-sopimuksen 255 artiklassa tarkoitettuun komiteaan
 Liite 2 - Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Norjan valaanpyynti (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000058/2017) – Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Valaanpyynti Norjassa (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Keskustelu käytiin 6. heinäkuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 6.7.2017, kohta 7).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Sirpa Pietikäinen PPE-ryhmän puolesta, Renata Briano S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta Norjan valaanpyynnistä (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2017, kohta 7.13.


3. Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Puhemies toivotti tervetulleeksi Mariya Gabrielin ensimmäiseen keskusteluunsa komission jäsenenä.

Carlos Zorrinho esitteli mietinnön.

Mariya Gabriel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Claudia Țapardel (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anne Sander PPE-ryhmän puolesta, Dan Nica S&D-ryhmän puolesta, Anneleen Van Bossuyt ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Bullock EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer ja Fernando Ruas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel ja Carlos Zorrinho.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2017, kohta 7.11.


4. Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 994/2010 kumoamisesta [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ruža Tomašić (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta, Dan Nica S&D-ryhmän puolesta, Edward Czesak ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Christelle Lechevalier ENF-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Claude Turmes, sitoutumaton Zoltán Balczó, András Gyürk, Martina Werner ja Jaromír Kohlíček.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Tim Aker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Theurer, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Paul Rübig ja Bill Etheridge, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly ja Zdzisław Krasnodębski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Jerzy Buzek.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2017, kohta 7.12.


5. Fiproniili-skandaali: elintarvikkeita ja rehuja koskevan EU:n nopean hälytysjärjestelmän parantaminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Fiproniili-skandaali: elintarvikkeita ja rehuja koskevan EU:n nopean hälytysjärjestelmän parantaminen (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, Marc Tarabella ja Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jadwiga Wiśniewska, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo ja Tibor Szanyi.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica keskustelun kulusta ja Matti Maasikas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

6. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän palautti mieliin parlamentin keskeisen roolin vastattaessa haasteisiin, joiden edessä Eurooppa ja sen kansalaiset ovat, ja hahmotteli parlamentin toiminnan päälinjat toimikauden päättymiseen asti.

°
° ° °

Iratxe García Pérez käytti puheenvuoron Punaisen Ristin kansainvälisen komitean fysioterapeutin Lorena Enebral Pérezin eilen Afganistanissa tapahtuneen murhan johdosta.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Marie-Christine Boutonnet'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Marie-Christine Boutonnet’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2017/2063(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0317)


7.2. Simon Busuttilin nimittäminen SEUT-sopimuksen 255 artiklassa tarkoitettuun komiteaan (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Pavel Svobodan JURI-valiokunnan puolesta työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta Simon Busuttilin nimittämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklan mukaiseen komiteaan (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 12.9.2017 liite 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0318)


7.3. Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano (äänestys)

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano (2017/2833(RSO))

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

TERRORISMIA KÄSITTELEVÄN ERITYISVALIOKUNNAN KOKOONPANO

Julistettiin hyväksytyksi (istunnon pöytäkirja 12.9.2017 liite 2)


7.4. EU:n ja Islannin välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen tekemisestä [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Borrelli (A8-0254/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0319)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.5. EU:n ja Islannin välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Borrelli (A8-0256/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0320)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.6. Sovitteludirektiivin täytäntöönpano (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla 21. toukokuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/52/EY (sovitteludirektiivi) täytäntöönpanosta [2016/2066(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0321)


7.7. Franchise-toiminta vähittäisalalla (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö franchise-toiminnasta vähittäisalalla [2016/2244(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Dennis de Jong (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0322)


7.8. Euroopan avaruusstrategia (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan avaruusstrategiasta [2016/2325(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)323)


7.9. Akateeminen jatkokoulutus ja etäopiskelu osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö akateemisesta jatkokoulutuksesta ja etäopiskelusta osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa [2016/2142(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Milan Zver (A8-0252/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)324)


7.10. Sisävesiliikenteen ja maanteiden tavarakuljetusten alan vanhentuneen lainsäädännön kumoaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY) N:o 685/2001 kumoamisesta [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Karima Delli (A8-0228/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)325)


7.11. Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)326)


7.12. Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 994/2010 kumoamisesta [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)327)


7.13. Norjan valaanpyynti (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000058/2017) Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Valaanpyynti Norjassa (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Keskustelu käytiin 7. heinäkuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 6.7.2017, kohta 7).

Päätöslauselmaesityksestä on ilmoitettu 12. syyskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 12.9.2017, kohta 2).

Päätöslauselmaesitys B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)328)


7.14. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekeminen EU:n osalta (äänestys)

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin osalta [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)329)

Puheenvuoro:

Ennen äänestystä Steven Woolfe 4 kohdasta.


7.15. Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin (äänestys)

Mietintö kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutuksesta globaaleihin arvoketjuihin [2016/2301(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Maria Arena (A8-0269/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)330)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák ja Bogdan Andrzej Zdrojewski

Mietintö Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Momchil Nekov

Mietintö Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák ja Diane Dodds

Mietintö Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Norjan valaanpyynti (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James ja Jiří Pospíšil

Väliaikainen mietintö Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds ja Eleonora Forenza

Mietintö Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias ja Seán Kelly.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.55 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Neuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2018 (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma: Neuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2018 (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Siegfried Mureşan (esittelijä) ja Richard Ashworth (esittelijä).

Märt Kivine käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano [2017/2029(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero esitteli mietinnön.

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta ja Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Michael Gahler ja Tonino Picula.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ulrike Lunacek, Ana Gomes, Christofer Fjellner, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bodil Valero, Soraya Post, Gilles Pargneaux ja Sergio Gaetano Cofferati.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Doru-Claudian Frunzulică käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Matti Maasikas ja Bodil Valero.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2017, kohta 9.14.


13. Pohjois-Korean tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Pohjois-Korean tilanne (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala ja Neena Gill, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios ja Csaba Sógor, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nirj Deva.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Muuttoliikkeen viimeaikainen kehitys (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Muuttoliikkeen viimeaikainen kehitys (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri ja Patrizia Toia.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai ja Konstantinos Papadakis.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisusta P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 11.9.2017, kohta 12).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohta), tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.


16. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies muistuttaa, että PECH-valiokunnan suosituksesta olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvien varojen jakautumisesta yhdennetyn meripolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden kesken 12. kesäkuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) on ilmoitettu 11. syyskuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 11.9.2017, kohta 13).

Yhtään tätä suositusta koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Tämä suositus katsotaan täten hyväksytyksi, ja se julkaistaan huomenna 13. syyskuuta 2017 pidetyn istunnon Hyväksytyissä teksteissä.


17. Turkin ja EU:n suhde (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Turkin ja EU:n suhde (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker ja Costas Mavrides.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria ja Fabio Massimo Castaldo.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


18. Venezuelan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo ja José Inácio Faria.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák ja Eduard Kukan.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. EU:n poliittiset suhteet Latinalaiseen Amerikkaan (keskustelu)

Mietintö EU:n poliittisista suhteista Latinalaiseen Amerikkaan [2017/2027(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López esitteli mietinnön.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Enrique Guerrero Salom (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho ja Laima Liucija Andrikienė.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Javi López.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2017, kohta 9.15.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


20. EU:n poliittiset suhteet Intiaan (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n poliittisista suhteista Intiaan [2017/2025(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Cristian Dan Preda esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2017, kohta 9.3.


21. Korruptio ja ihmisoikeudet kolmansissa maissa (lyhyt esittely)

Mietintö korruptiosta ja ihmisoikeuksista kolmansissa maissa [2017/2028(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Petras Auštrevičius esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák ja Notis Marias.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2017, kohta 9.16.


22. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ECR-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

REGI-valiokunta: Edward Czesakin tilalle Sławomir Kłosowski

ITRE-valiokunta: Edward Czesak

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


23. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin helmikuun 2017 II istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


24. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 608.828/OJME).


25. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.05.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


Liite 1 - Simon Busuttilin nimittäminen SEUT-sopimuksen 255 artiklassa tarkoitettuun komiteaan

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Liite 2 - Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano

Terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta

(30 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö