Rodyklė 
Protokolas
PDF 277kWORD 84k
Antradienis, 2017 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Banginių medžioklė Norvegijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Interneto ryšio vietos bendruomenėse skatinimas ***I (diskusijos)
 4.Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės ***I (diskusijos)
 5.Fipronilo skandalas: kaip pagerinti ES skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (diskusijos)
 6.Pirmininko pareiškimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Prašymas atšaukti Marie-Christine Boutonnet imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.2.Simono Busuttilio skyrimas į komitetą, įsteigtą pagal SESV 255 straipsnį (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.3.Specialiojo kovos su terorizmu komiteto vardinė sudėtis (balsavimas)
  7.4.ES ir Islandijos susitarimas dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.5.ES ir Islandijos susitarimas dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.6.Mediacijos direktyvos įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.7.Franšizė mažmeninės prekybos sektoriuje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.8.Europos kosmoso strategija (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.9.Tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalis (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.10.Nebeaktualių reglamentų, susijusių su vidaus vandens transporto ir krovinių vežimo kelių transportu sektoriais, panaikinimas ***I (balsavimas)
  7.11.Interneto ryšio vietos bendruomenėse skatinimas ***I (balsavimas)
  7.12.Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės ***I (balsavimas)
  7.13.Banginių medžioklė Norvegijoje (balsavimas)
  7.14.ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (balsavimas)
  7.15.Tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Tarybos pozicijos dėl 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas (diskusijos)
 12.Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (diskusijos)
 13.Padėtis Šiaurės Korėjoje (diskusijos)
 14.Pastarojo meto įvykiai migracijos srityje (diskusijos)
 15.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 16.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 17.Turkijos ir ES santykiai (diskusijos)
 18.Padėtis Venesueloje (diskusijos)
 19.ES politiniai santykiai su Lotynų Amerika (diskusijos)
 20.ES politiniai santykiai su Indija (trumpas pristatymas)
 21.Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose šalyse (trumpas pristatymas)
 22.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 23.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Simono Busuttilio skyrimas į komitetą, įsteigtą pagal SESV 255 straipsnį
 2 priedas. Specialiojo kovos su terorizmu komiteto vardinė sudėtis


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Banginių medžioklė Norvegijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000058/2017), kurį pateikė Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu Komisijai: Banginių medžioklė Norvegijoje (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Diskusijos buvo surengtos 2017 m. liepos 6 d. (2017 07 06 protokolo 7 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Sirpa Pietikäinen, PPE frakcijos vardu, Renata Briano S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Keith Taylor, Verts/ALE frakcijos vardu ir Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu: dėl banginių medžioklės Norvegijoje (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Balsavimas: 2017 09 12 protokolo 7.13 punktas


3. Interneto ryšio vietos bendruomenėse skatinimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Pirmininkė pasveikino Mariya Gabriel su pirmosiomis diskusijomis, kuriose ji dalyvauja kaip Komisijos narė.

Carlos Zorrinho pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Mariya Gabriel (Komisijos narė).

Kalbėjo: Claudia Țapardel (TRAN komiteto nuomonės referentė), Anne Sander PPE frakcijos vardu, Dan Nica S&D frakcijos vardu, Anneleen Van Bossuyt ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Bullock EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer ir Fernando Ruas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Mariya Gabriel ir Carlos Zorrinho.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 12 protokolo 7.11 punktas


4. Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Ruža Tomašić (REGI komiteto nuomonės referentė), Krišjānis Kariņš PPE frakcijos vardu, Dan Nica S&D frakcijos vardu, Edward Czesak ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Christelle Lechevalier ENF frakcijos vardu (nesutiko, kad Claude Turmes pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó, András Gyürk, Martina Werner ir Jaromír Kohlíček.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Tim Aker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Theurer), Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Paul Rübig ir Bill Etheridge), Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly ir Zdzisław Krasnodębski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Jerzy Buzek.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 12 protokolo 7.12 punktas


5. Fipronilo skandalas: kaip pagerinti ES skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: „Fipronilo skandalas: kaip pagerinti ES skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą“ (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Ivo Belet PPE frakcijos vardu, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Ulrike Müller ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, Diane James, Annie Schreijer-Pierik (taip pat atsakė į tris mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Molly Scott Cato, Marc Tarabella ir Doru-Claudian Frunzulică), Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jadwiga Wiśniewska), Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska ir Marc Tarabella.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica dėl diskusijų eigos ir Matti Maasikas.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

6. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą, primindamas labai svarbų Parlamento vaidmenį reaguojant į Europai ir jos piliečiams kylančius iššūkius ir nurodydamas bendras veiksmų gaires Parlamento kadencijos pabaigai.

°
° ° °

Kalbėjo Iratxe García Pérez dėl vakar Afganistane nužudytos Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto kineziterapeutės Lorenos Enebral Pérez likimo.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Prašymas atšaukti Marie-Christine Boutonnet imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Marie-Christine Boutonnet imunitetą [2017/2063(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0317)


7.2. Simono Busuttilio skyrimas į komitetą, įsteigtą pagal SESV 255 straipsnį (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurią pagal Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį pateikė Pavel Svoboda JURI komiteto vardu, kurioje siūloma paskirti Simoną Busuttilį komiteto, įsteigto pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnį, nariu (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2017 09 12 protokolo 1 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0318)


7.3. Specialiojo kovos su terorizmu komiteto vardinė sudėtis (balsavimas)

Specialiojo kovos su terorizmu komiteto vardinė sudėtis (2017/2833(RSO))

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

SPECIALIOJO KOVOS SU TERORIZMU KOMITETO VARDINĖ SUDĖTIS

Paskelbta, kad patvirtinta (2017 09 12 protokolo 2 priedas)


7.4. ES ir Islandijos susitarimas dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos sudarymo projekto [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0319)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.5. ES ir Islandijos susitarimas dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymo projekto [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0320)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.6. Mediacijos direktyvos įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų (Mediacijos direktyvos) įgyvendinimo [2016/2066(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0321)


7.7. Franšizė mažmeninės prekybos sektoriuje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl franšizės mažmeninės prekybos sektoriuje [2016/2244(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Dennis de Jong (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0322)


7.8. Europos kosmoso strategija (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos kosmoso strategijos [2016/2325(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)323)


7.9. Tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalis (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl tolesnio ir nuotolinio universitetinio mokymosi kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalies [2016/2142(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)324)


7.10. Nebeaktualių reglamentų, susijusių su vidaus vandens transporto ir krovinių vežimo kelių transportu sektoriais, panaikinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1101/89 ir reglamentai (EB) Nr. 2888/2000 bei (EB) Nr. 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)325)


7.11. Interneto ryšio vietos bendruomenėse skatinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)326)


7.12. Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)327)


7.13. Banginių medžioklė Norvegijoje (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000058/2017), kurį pateikė Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu Komisijai: Banginių medžioklė Norvegijoje (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. liepos 7 d. (2017 07 06 protokolo 7 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos paskelbtas 2017 m. rugsėjo 12 d. (2017 09 12 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)328)


7.14. ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (balsavimas)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo sudarymo Europos Sąjungos vardu [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ir Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)329)

Kalbėjo:

prieš balsavimą kalbėjo Steven Woolfe dėl 4 dalies.


7.15. Tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms (balsavimas)

Pranešimas dėl tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikio pasaulinėms vertės grandinėms [2016/2301(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)330)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák ir Bogdan Andrzej Zdrojewski

Pranešimas: Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Momchil Nekov

Pranešimas: Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák ir Diane Dodds

Pranešimas: Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly ir Stanislav Polčák

Banginių medžioklė Norvegijoje (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James ir Jiří Pospíšil

Preliminarus pranešimas: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ir Anna Maria Corazza Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds ir Eleonora Forenza

Pranešimas: Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias ir Seán Kelly.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.55 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Tarybos pozicijos dėl 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas (diskusijos)

Tarybos pareiškimas: Tarybos pozicijos dėl 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Siegfried Mureşan (pranešėjas) ir Richard Ashworth (pranešėjas).

Kalbėjo Märt Kivine.

Diskusijos baigtos.


12. Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas „Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“ [2017/2029(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Tunne Kelam PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Molly Scott Cato), Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu ir Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Michael Gahler ir Tonino Picula.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ulrike Lunacek), Ana Gomes, Christofer Fjellner (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bodil Valero), Soraya Post, Gilles Pargneaux ir Sergio Gaetano Cofferati.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Matti Maasikas ir Bodil Valero.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 13 protokolo 9.14 punktas


13. Padėtis Šiaurės Korėjoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Šiaurės Korėjoje (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: David McAllister PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Nirj Deva ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Bruno Gollnisch, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala ir Neena Gill (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios ir Csaba Sógor (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Nirj Deva).

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


14. Pastarojo meto įvykiai migracijos srityje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Pastarojo meto įvykiai migracijos srityje (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Roberta Metsola PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Cécile Kashetu Kyenge), Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri ir Patrizia Toia.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai ir Konstantinos Papadakis.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


15. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2017 09 11 protokolo 12 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


16. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pirmininkas priminė, kad PECH komiteto rekomendacija neprieštarauti 2017 m. birželio 12 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl tiesioginio valdymo lėšų paskirstymo integruotos jūrų politikos ir bendros žuvininkystės politikos tikslams iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) paskelbta 2017 m. rugsėjo 11 d.(2017 09 11 protokolo 13 punktas).

Prieštaravimų dėl šios rekomendacijos nepareikšta per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalyje nustatytą 24 valandų terminą.

Todėl ši rekomendacija laikoma patvirtinta ir bus paskelbta rytojaus, 2017 m. rugsėjo 13 d., posėdžio „Priimtuose tekstuose“.


17. Turkijos ir ES santykiai (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Turkijos ir ES santykiai (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou), Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker ir Costas Mavrides.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


18. Padėtis Venesueloje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo Luis de Grandes Pascual PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo ir José Inácio Faria.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák ir Eduard Kukan.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


19. ES politiniai santykiai su Lotynų Amerika (diskusijos)

Pranešimas dėl ES politinių santykių su Lotynų Amerika [2017/2027(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Enrique Guerrero Salom (DEVE komiteto nuomonės referentas), Luis de Grandes Pascual PPE frakcijos vardu, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho ir Laima Liucija Andrikienė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Javi López.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 09 13 protokolo 9.15 punktas

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


20. ES politiniai santykiai su Indija (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ES politinių santykių su Indija [2017/2025(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Cristian Dan Preda padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias ir Stanislav Polčák

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 09 13 protokolo 9.3 punktas


21. Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose šalyse (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl korupcijos ir žmogaus teisių trečiosiose šalyse [2017/2028(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Petras Auštrevičius padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák ir Notis Marias.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 09 13 protokolo 9.16 punktas


22. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos ECR frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

REGI komitetas: Sławomir Kłosowski vietoj Edward Czesak

ITRE komitetas: Edward Czesak

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


23. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per antrąją 2017 m. vasario mėn. sesiją priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 608.828/OJME).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.05 val.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


1 priedas. Simono Busuttilio skyrimas į komitetą, įsteigtą pagal SESV 255 straipsnį

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


2 priedas. Specialiojo kovos su terorizmu komiteto vardinė sudėtis

Specialusis kovos su terorizmu komitetas

(30 narių)

Tikrieji nariai

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André

Teisinis pranešimas