Indeks 
Protokół
PDF 280kWORD 84k
Wtorek, 12 września 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Polowania na wieloryby w Norwegii (złożone projekty rezolucji)
 3.Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych ***I (debata)
 4.Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego ***I (debata)
 5.Skandal związany z fipronilem: jak ulepszyć unijny system szybkiego ostrzegania o żywności i paszach (debata)
 6.Oświadczenie Przewodniczącego
 7.Głosowanie
  7.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.2.Powołanie Simona Busuttila do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu (głosowanie)
  7.4.Umowa między UE a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.5.Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.6.Wdrażanie dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.7.Funkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.8.Strategia kosmiczna dla Europy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.9.Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.10.Uchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów ***I (głosowanie)
  7.11.Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych ***I (głosowanie)
  7.12.Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego ***I (głosowanie)
  7.13.Polowania na wieloryby w Norwegii (głosowanie)
  7.14.Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (głosowanie)
  7.15.Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2018 (debata)
 12.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (debata)
 13.Sytuacja w Korei Północnej (debata)
 14.Rozwój sytuacji w kwestii migracji (debata)
 15.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 16.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 17.Stosunki Turcja-UE (debata)
 18.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 19.Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (debata)
 20.Stosunki polityczne UE z Indiami (krótka prezentacja)
 21.Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (krótka prezentacja)
 22.Skład komisji i delegacji
 23.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Powołanie Simona Busuttila do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE
 Załącznik 2 - Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Polowania na wieloryby w Norwegii (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000058/2017) które skierowali Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Polowania na wieloryby w Norwegii (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Debata odbyła się dnia 6 lipca 2017 r. (pkt 7 protokołu z dnia 6.7.2017).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Sirpa Pietikäinen, w imieniu grupy politycznej PPE, Renata Briano, w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker, w imieniu grupy ECR, Catherine Bearder, w imieniu grupy politycznej ALDE, Anja Hazekamp, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Keith Taylor, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE i Eleonora Evi, w imieniu grupy EFDD, w sprawie polowań na wieloryby w Norwegii (2017/2712(RSP)) (B8-0499/2017).

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 12.9.2017.


3. Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

Przewodnicząca powitała Mariyę Gabriel, która po raz pierwszy wzięła udział w debatach jako komisarz.

Carlos Zorrinho przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Claudia Țapardel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Anne Sander w imieniu grupy PPE, Dan Nica w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Bullock w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Jerzy Buzek, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Marisa Matias, Christelle Lechevalier, Angelika Niebler, Martina Werner, Seán Kelly, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Miroslav Poche, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer i Fernando Ruas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Mariya Gabriel i Carlos Zorrinho.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 12.9.2017.


4. Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

Jerzy Buzek przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Ruža Tomašić (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Dan Nica w imieniu grupy S&D, Edward Czesak w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claude'a Turmesa, Zoltán Balczó niezrzeszony, András Gyürk, Martina Werner i Jaromír Kohlíček.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Tim Aker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Theurera, Georgios Epitideios, Theodor Dumitru Stolojan, Miapetra Kumpula-Natri, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga i Billa Etheridge'a, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Seán Kelly i Zdzisław Krasnodębski.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Gesine Meissner, Davor Škrlec, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Grapini i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Jerzy Buzek.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 12.9.2017.


5. Skandal związany z fipronilem: jak ulepszyć unijny system szybkiego ostrzegania o żywności i paszach (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Skandal związany z fipronilem: jak ulepszyć unijny system szybkiego ostrzegania o żywności i paszach (2017/2825(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Ivo Belet w imieniu grupy PPE, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Diane James, Annie Schreijer-Pierik, która odpowiedziała również na trzy pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Marca Tarabellę i Doru-Claudiana Frunzulicę, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Beatrix von Storch, Christel Schaldemose, Bas Belder, Izaskun Bilbao Barandica, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Gilles Pargneaux, Beata Gosiewska i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Bronis Ropė, Esther Herranz García, Nicola Caputo i Tibor Szanyi.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis, Izaskun Bilbao Barandica, w sprawie przebiegu debaty, i Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

6. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym przypomniał o centralnej roli Parlamentu jeśli chodzi o wyzwania, jakim musi sprostać Europa i jej obywatele, oraz przedstawił ogólne kierunki prac Parlamentu do końca kadencji.

°
° ° °

Głos zabrał Iratxe García Pérez w sprawie przypadku Loreny Enebral Pérez, fizjoterapeutki z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża zamordowanej wczoraj w Afganistanie.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet [2017/2063(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0317)


7.2. Powołanie Simona Busuttila do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt rezolucji, déposée conformément à l'article 120 du règlement, par Pavel Svoboda, w imieniu komisji JURI, w sprawie propozycji mianowania Simona Busuttila na członka komitetu ustanowionego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 12.9.2017)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0318)


7.3. Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu (głosowanie)

Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu (2017/2833(RSO))

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

SKŁAD IMIENNY KOMISJI SPECJALNEJ DS. TERRORYZMU

Ogłoszono zatwierdzenie (załącznik 2 protokołu z dnia 12.9.2017)


7.4. Umowa między UE a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0319)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.5. Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0320)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.6. Wdrażanie dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2008/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (dyrektywa w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego) [2016/2066(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0321)


7.7. Funkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie funkcjonowania franczyzy w branży detalicznej [2016/2244(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Dennis de Jong (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0322)


7.8. Strategia kosmiczna dla Europy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii kosmicznej dla Europy [2016/2325(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)323)


7.9. Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dalszego kształcenia i kształcenia na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie [2016/2142(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)324)


7.10. Uchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1101/89 oraz rozporządzenia (WE) nr 2888/2000 i (WE) nr 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)325)


7.11. Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)326)


7.12. Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)327)


7.13. Polowania na wieloryby w Norwegii (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000058/2017), które skierowali Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor i Eleonora Evi w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Polowania na wieloryby w Norwegii (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Debata odbyła się dnia 7 lipca 2017 r. (pkt 7 protokołu z dnia 6.7.2017).

Projekt rezolucji został ogłoszony dnia 12 września 2017 r. (pkt 2 protokołu z dnia 12.9.2017).

Projekt rezolucji B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)328)


7.14. Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (głosowanie)

Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawcy: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)329)

Wystąpienia

Przed głosowaniem Steven Woolfe w sprawie ust. 4.


7.15. Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości [2016/2301(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)330)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák i Bogdan Andrzej Zdrojewski

Sprawozdanie Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Momchil Nekov

Sprawozdanie Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák i Diane Dodds

Sprawozdanie Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly i Stanislav Polčák

Polowania na wieloryby w Norwegii (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James i Jiří Pospíšil

Wstępne sprawozdanie Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Anny Marii Corazzy Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds i Eleonora Forenza

Sprawozdanie Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias i Seán Kelly.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.55 i wznowione o godz. 15.05.)

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2018 (debata)

Oświadczenie Rady: Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2018 (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Siegfried Mureşan (sprawozdawca) i Richard Ashworth (sprawozdawca).

Głos zabrał Märt Kivine.

Debata została zamknięta.


12. Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (debata)

Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB [2017/2029(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, i Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Michael Gahler i Tonino Picula.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ulrike Lunacek, Ana Gomes, Christofer Fjellner, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bodila Valero, Soraya Post, Gilles Pargneaux i Sergio Gaetano Cofferati.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Matti Maasikas i Bodil Valero.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.14 protokołu z dnia 13.9.2017.


13. Sytuacja w Korei Północnej (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Korei Północnej (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: David McAllister w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Nirj Deva w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala i Neena Gill, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios i Csaba Sógor, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nirja Devę.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


14. Rozwój sytuacji w kwestii migracji (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Rozwój sytuacji w kwestii migracji (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri i Patrizia Toia.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai i Konstantinos Papadakis.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


15. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym poprzedniego dnia (pkt 12 protokołu z dnia 11.9.2017).

Jako że grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg (art. 231 ust. 4 Regulaminu) nie złożyli wniosku o poddanie sprostowania pod głosowanie, sprostowanie uważa się za zatwierdzone.


16. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodniczący przypomniał, że zalecenie komisji PECH w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do dystrybucji środków finansowych w ramach zarządzania bezpośredniego pomiędzy celami zintegrowanej polityki morskiej i wspólnej polityki rybołówstwa (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) zostało ogłoszone w dniu 11 września 2017 r. (pkt 13 protokołu z dnia 11.9.2017).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec tego zalecenia.

W związku z tym zalecenie uznano za przyjęte i zostanie ono opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu z dnia następnego, tj. 13 września 2017 r.


17. Stosunki Turcja-UE (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Stosunki Turcja-UE (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker i Costas Mavrides.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


18. Sytuacja w Wenezueli (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrał Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo i José Inácio Faria.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák i Eduard Kukan.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.


19. Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (debata)

Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Ameryką Łacińską [2017/2027(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Javi López (A8-0268/2017)

Javi López przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Enrique Guerrero Salom (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Elmar Brok, Isabella De Monte, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho i Laima Liucija Andrikienė.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Julie Ward, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Javi López.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.15 protokołu z dnia 13.9.2017.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


20. Stosunki polityczne UE z Indiami (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Indiami [2017/2025(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Cristian Dan Preda dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Neena Gill, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 9.3 protokołu z dnia 13.9.2017.


21. Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (krótka prezentacja)

Sprawozdanie zatytułowane „Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich” [2017/2028(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Petras Auštrevičius dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák i Notis Marias.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 9.16 protokołu z dnia 13.9.2017.


22. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy ECR następujące wnioski o nominację:

komisja REGI: Sławomir Kłosowski w miejsce Edwarda Czesaka

komisja ITRE: Edward Czesak

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


23. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas drugiej sesji w lutym 2017 r. jest dostępny na stronie internetowej Europarl.


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 608.828/OJME).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.05.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour


Załącznik 1 - Powołanie Simona Busuttila do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Załącznik 2 - Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu

Komisja specjalna ds. terroryzmu

(30 członków)

Członkowie

PPE (10)

BELET Ivo

CORAZZA BILDT Anna Maria

DANJEAN Arnaud

DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín

GARDINI Elisabetta

HOHLMEIER Monika

LENAERS Jeroen

METSOLA Roberta

PABRIKS Artis

ZVER Milan

S&D (8)

CHINNICI Caterina

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GOMES Ana

GUILLAUME Sylvie

NIEDERMÜLLER Péter

PAPADAKIS Demetris

SIPPEL Birgit

VALENCIANO Elena

ECR (3)

CZESAK Edward

STEVENS Helga

VAN ORDEN Geoffrey

ALDE (3)

DEPREZ Gérard

GRIESBECK Nathalie

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

GUE/NGL (2)

COUSO PERMUY Javier

ERNST Cornelia

Verts/ALE (2)

ALBRECHT Jan Philipp

SARGENTINI Judith

EFDD (1)

WINBERG Kristina

ENF (1)

ELISSEN André

Informacja prawna