Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 13. septembris - StrasbūraGalīgā redakcija

5. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz tādu zvejniecības produktu oficiālajām kontrolēm, kurus nozvejojuši dalībvalsts karoga kuģi un ieved Savienībā pēc pārvietošanas trešās valstīs, groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 un izveido minēto produktu veselības sertifikāta paraugu (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - termiņš: 2017. gada 18. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko nolūkā mazināt akrilamīda klātbūtni pārtikā nosaka mazinošus pasākumus un references līmeņus (D048379/05 - 2017/2804(RPS) - termiņš: 2017. gada 25. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikumu, aprakstot zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai (D048947/06 - 2017/2801(RPS) - termiņš: 2017. gada 21. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem svina, dzīvsudraba, melamīna un dekokvināta daudzumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - termiņš: 2017. gada 22. novembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - termiņš: 2017. gada 11. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 I un III pielikumu groza attiecībā uz briežu dzimtas dzīvnieku hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības programmu Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā un Zviedrijā un atceļ Komisijas Lēmumu 2007/182/EK (D050237/03 - 2017/2792(RPS) - termiņš: 2017. gada 18. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz ārpus klasificētiem ražošanas apgabaliem ievāktiem adatādaiņiem groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - termiņš: 2017. gada 20. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz adatādaiņiem, ko savāc ārpus klasificētām ražošanas teritorijām, groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (D050357/04 - 2017/2798(RPS) - termiņš: 2017. gada 20. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Regulas (EK) Nr. 2074/2005 III pielikumu groza attiecībā uz paralītiskās gliemeņu indes (PSP) noteikšanas metodi (D050358/04 - 2017/2800(RPS) - termiņš: 2017. gada 21. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz temperatūras apstākļiem gaļas pārvadāšanas laikā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikumu (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - termiņš: 2017. gada 20. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (D050725/02 - 2017/2803(RPS) - termiņš: 2017. gada 21. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu II, IV, VI, VII un VIII pielikumu (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - termiņš: 2017. gada 29. novembris).
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 7. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D050942/01 - 2017/2775(RPS) - termiņš: 2017. gada 6. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas lēmums, ar ko Komisijas Lēmumu 2010/670/ES groza attiecībā uz to, kā izlietojami neizmaksātie ieņēmumi no pirmā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus (D051086/02 - 2017/2771(RPS) - termiņš: 2017. gada 6. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 īsteno attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 (D051106/03 - 2017/2818(RPS) - termiņš: 2017. gada 30. novembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 4. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - termiņš: 2017. gada 7. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza attiecībā uz Bacillus amyloliquefaciens celma FZB24, Bacillus amyloliquefaciens celma MBI 600, mālotās kokogles, dihlorpropa-P, etefona, etridiazola, flonikamīda, fluazifopa-P, ūdeņraža peroksīda, metaldehīda, penkonazola, spinetorāma, taufluvalināta un Urtica spp. maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - termiņš: 2017. gada 15. septembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 12. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D051482/01 - 2017/2773(RPS) - termiņš: 2017. gada 7. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 15. starptautisko finanšu pārskatu standartu (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - termiņš: 2017. gada 7. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz aromatizējošās vielas 4,5-epoksidec-2-(trans)-enāla svītrošanu no Savienības saraksta groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - termiņš: 2017. gada 18. augusts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 16. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - termiņš: 2017. gada 7. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu II pielikumu (D051629/02 - 2017/2778(RPS) - termiņš: 2017. gada 11. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas direktīva, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/43/EK groza attiecībā uz tādu ražojumu sarakstu, kas saistīti ar aizsardzību (D051657/01 - 2017/2779(RPS) - termiņš: 2017. gada 11. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas regula, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D051688/02 - 2017/2796(RPS) - termiņš: 2017. gada 19. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz Savienības references laboratoriju sarakstu groza VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - termiņš: 2017. gada 18. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko izveido Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 paredzēto rūpniecisko ražojumu Prodcom sarakstu (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - termiņš: 2017. gada 15. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas direktīva, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - termiņš: 2017. gada 18. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko Lēmumu 2009/607/EK groza attiecībā uz ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai cietajiem segumiem (D052092/02 - 2017/2802(RPS) - termiņš: 2017. gada 21. oktobris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

Juridisks paziņojums