Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 септември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

8. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че е получил искане за гласуване от групите GUE/NGL и Verts/ALE, както и от няколко членове на ЕП, относно решението на комисията AFET да започне междуинституционални преговори, обявено в протокола от понеделник 11 септември 2017 г. (точка 10 от протокола от 11.9.2017 г).

Гласуването ще се проведе утре.

Председателят съобщи, че не е получил искане за гласуване от членове на ЕП или от политическа(и) група(и), достигащи поне средния праг, относно останалите решения за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от понеделник 11 септември 2017 г. (точка 10 от протокола от 11.9.2017 г).

Следователно комисиите EMPL, ECON и ENVI могат да започнат преговорите след изтичане на срока, предвиден в член 69 в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Правна информация