Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε αίτημα για διεξαγωγή ψηφοφορίας από τις Ομάδες GUE/NGL και Verts/ALE καθώς επίσης και από διάφορους βουλευτές όσον αφορά την απόφαση της επιτροπής AFET να προβεί στην έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων όπως αναφέρεται στα πρακτικά της Δευτέρας 11 Σεπτεμβρίου 2017 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2017).

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έλαβε αίτημα για διεξαγωγή ψηφοφορίας από βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο όσον αφορά τις άλλες αποφάσεις για έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων όπως αναφέρεται στα πρακτικά της Δευτέρας 11 Σεπτεμβρίου 2017 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2017).

Ως εκ τούτου, οι επιτροπές EMPL, ECON και ENVI δύνανται να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις μετά από την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 69 γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου