Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 september 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

8. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij van de fracties GUE/NGL en Verts/ALE alsook van een aantal parlementsleden een verzoek heeft ontvangen om het besluit van de Commissie AFET om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van maandag 11 september 2017 (punt 10 van de notulen van 11.9.2017) in stemming te brengen

De stemming vindt morgen plaats.

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, om de andere besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van maandag 11 september 2017 (punt 10 van de notulen van 11.9.2017) in stemming te brengen.

De Commissies EMPL, ECON en ENVI konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de in artikel 69 quater, lid 2, bedoelde termijn.

Juridische mededeling