Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 септември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

9. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Многостранно споразумение за установяване на Общо европейско авиационно пространство (ЕСАА) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Многостранното споразумение между Европейската общност и нейните държави членки и Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, бившата югославска република Македония, Република Исландия, Република Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република Сърбия и Временната административна мисия на ООН в Косово относно създаването на Общоевропейско авиационно пространство [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0332)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.2. Въвеждане на мерки за контрол на акрилоилфентанил * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол на N-(1-фенетилпиперидин-4-yl)-N-фенилакриламид (акрилоилфентанил) [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Brice Hortefeux (A8-0284/2017

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0333)


9.3. Политическите отношения на ЕС с Индия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно политическите отношения на ЕС с Индия [2017/2025(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)334)


9.4. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)335)

Изказвания

Преди гласуването:

Giovanni La Via (докладчик) направи изявление въз основа на член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

След гласуването:

Председтелят съобщи, че във връзка с искане, направено в понеделник при откриването на пленарното заседание, (точка 2 от протокола от 11.9.2017 г), ще подпише днес писмо до председателя на Комисията, Жан-Клод Юнкер, с което ще отправи молба към него за намиране на начин за предоставяне на финансова помощ на нидерландската част от остров Сен-Мартен, опустошен от урагана Ирма.


9.5. Проект на коригиращ бюджет № 4/2017, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)336)


9.6. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)337)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател


9.7. Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2017)338)

Изказа се Julie Girling (докладчик), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


9.8. Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I (гласуване)

Доклад относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2017)339)

Изказа се Norbert Lins (докладчик), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


9.9. Единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)340)


9.10. Възражение съгласно член 105 от Правилника за дейността: Делегиран регламент на Комисията от 2 юни 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и предоставянето на информация за тях (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 105, параграф 3 от Правилника за дейността от Julie Girling, от името на групата ECR, относно делегирания регламент на Комисията от 2 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и предоставянето на информация за тях (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се


9.11. Възражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността от Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen и Valentinas Mazuronis, от името на комисията ENVI, относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D051451 ; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)341)


9.12. Възражение съгласно член 106: проект на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/6 на Комисията по отношение на фуражи и храни, които подлежат на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността от Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini и Sirpa Pietikäinen, от името на комисията ENVI, относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията относно фуражи и храни, за които се прилагат специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ (D051561/01 - 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)342)


9.13. Проект на коригиращ бюджет № 3/2017: бюджетни ресурси за инициативата за младежка заетост, щатни разписания на ACER и SESAR2 (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 3/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година за увеличаване на бюджетните ресурси за инициативата за младежка заетост (ИМЗ) с цел намаляване на младежката безработица в Европейския съюз и актуализиране на щатните разписания за персонала на децентрализираната агенция ACER и съвместното предприятие SESAR2 [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)343)


9.14. Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (гласуване)

Доклад относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС [2017/2029(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)344)


9.15. Политическите отношения между ЕС и Латинска Америка (гласуване)

Доклад относно политическите отношения между ЕС и Латинска Америка [2017/2027(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Javi López (A8-0268/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)345)

Изказвания

Javi López (докладчик)


9.16. Корупцията и правата на човека в трети държави (гласуване)

Доклад относно корупцията и правата на човека в трети държави [2017/2028(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)346)

Правна информация