Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. září 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

9. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0332)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.2. Podrobení akryl-fentanylu kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky N-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryl-fentanyl) kontrolním opatřením [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0333)


9.3. Politické vztahy EU s Indií (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o politických vztazích EU s Indií [2017/2025(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)334)


9.4. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)335)

Vystoupení

Před hlasováním:

Giovanni La Via (zpravodaj) učinil prohlášení v souladu s čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

Po hlasování:

Předseda oznámil, že v návaznosti na žádost, která byla vznesena v pondělí na začátku denního zasedání (bod 2 zápisu ze dne 11.9.2017), dnes podepíše dopis určený předsedovi Evropské komise Jeanu-Claudovi Junckerovi, kterým ho požádá, aby bylo nalezeno řešení s cílem poskytnout finanční pomoc nizozemské části ostrova Svatý Martin, kterou zdevastoval hurikán Irma.


9.5. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017 přiložený k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017 Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jens Geier (A8-0281/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)336)


9.6. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)337)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda


9.7. Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0258/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2017)338)

Po hlasování vystoupila Julie Girling (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.


9.8. Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2017)339)

Po hlasování vystoupil Norbert Lins (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.


9.9. Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)340)


9.10. Námitka proti aktu v přenesené pravomoci: zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložila Julie Girling za skupinu ECR, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 2. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


9.11. Geneticky modifikovaná sója DAS-68416-4 (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložili Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis za výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-68416-4, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D051451- 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)341)


9.12. Dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložili Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini a Sirpa Pietikäinen za výbor ENVI, o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6, pokud jde o potraviny a krmiva, na něž se vztahují zvláštní podmínky dovozu potravin a krmiv pocházejících nebo odesílaných z Japonska po nehodě v jaderné elektrárně Fukušima (D051561/01 - 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)342)


9.13. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, plány pracovních míst agentury ACER a společného podniku SESAR2 (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2017 na rozpočtový rok 2017, kterým se navyšují rozpočtové zdroje na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí s cílem snížit nezaměstnanost mladých v Evropské unii a aktualizace plánů pracovních míst decentralizované agentury ACER a společného podniku SESAR2 [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jens Geier (A8-0282/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)343)


9.14. Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (hlasování)

Zpráva o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP [2017/2029(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)344)


9.15. Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (hlasování)

Zpráva o politických vztazích EU s Latinskou Amerikou [2017/2027(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Javi López (A8-0268/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)345)

Vystoupení

Javi López (zpravodaj)


9.16. Korupce a lidská práva ve třetích zemích (hlasování)

Zpráva o korupci a lidských právech ve třetích zemích [2017/2028(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)346)

Právní upozornění