Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. september 2017 - StrasbourgEndelig udgave

9. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. Multilateral aftale om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (FELO) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den multilaterale aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Republikken Island, Republikken Montenegro, Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (FELO) [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0332)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.2. Kontrolforanstaltninger for acryloylfentanyl * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamid (acryloylfentanyl) kontrolforanstaltninger [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0333)


9.3. EU's politiske forbindelser med Indien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om EU's politiske forbindelser med Indien [2017/2025(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)334)


9.4. Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Italien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)335)

Indlæg

Inden afstemningen:

Giovanni La Via (ordfører) havde afgivet en erklæring på grundlag af forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

Efter afstemningen:

Formanden meddelte, at som følge af en anmodning, som var blevet indgivet mandag ved åbningen af mødet (punkt 2 i protokollen af 11.9.2017), ville han samme dag undertegne en skrivelse til Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, for at bede ham finde en løsning med henblik på at yde finansiel bistand til den nederlandske del af øen Saint-Martin, der var blevet ødelagt af orkanen Irma.


9.5. Forslag til ændringsbudget nr. 4/2017, der ledsager forslaget om mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2017 for regnskabsåret 2017, der ledsager forslaget om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)336)


9.6. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Finland - EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)337)

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand


9.7. EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2017)338)

Indlæg af Julie Girling (ordfører), efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


9.8. Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og andre oplysninger vedrørende klimaændringer [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2017)339)

Indlæg af Norbert Lins (ordfører), efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


9.9. Ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)340)


9.10. Indsigelse mod en delegeret retsakt: Særlige krav til sammensætning af og oplysning om kosterstatning til vægtkontrol (afstemning)

Forslag til beslutning fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 3, af Julie Girling for ECR-Gruppen, om Kommissionens delegerede forordning af 2. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætning af og oplysning om kosterstatning til vægtkontrol (C(2017)03664 ; 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet


9.11. Indsigelse jf. artikel 106: Genetisk modificeret sojabønne DAS-68416-4 (afstemning)

Forslag til beslutning fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, af Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen og Valentinas Mazuronis, for ENVI, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne DAS-68416-4, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (D051451 ; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)341)


9.12. Indsigelse jf. artikel 106: Import af foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (afstemning)

Forslag til beslutning fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, af Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini og Sirpa Pietikäinen, for ENVI, om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. .../... om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 for så vidt angår foder og fødevarer underkastet særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (D051561/01 ; 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)342)


9.13. Forslag til ændringsbudget nr. 3/2017: budgetmidler til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; stillingsfortegnelser for ACER og SESAR2 (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2017 for regnskabsåret 2017: Forhøjelse af budgetmidlerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (UBI) med henblik på at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i hele Den Europæiske Union og ajourføring af stillingsfortegnelserne for det decentrale agentur ACER og fællesforetagendet SESAR2 [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)343)


9.14. Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (afstemning)

Betænkning om våbeneksport: gennemførelsen af fælles holdning 2008/944/FUSP [2017/2029(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)344)


9.15. EU's politiske forbindelser med Latinamerika (afstemning)

Betænkning om EU's politiske forbindelser med Latinamerika [2017/2027(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Javi López (A8-0268/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)345)

Indlæg

Javi López (ordfører)


9.16. Korruption og menneskerettigheder i tredjelande (afstemning)

Betænkning om korruption og menneskerettigheder i tredjelande [2017/2028(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)346)

Juridisk meddelelse