Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. september 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne

9. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


9.1. Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) loomise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia, Serbia Vabariigi ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) rajamise mitmepoolse lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0332)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


9.2. Kontrollimeetmete kehtestamine akrüloüülfentanüüli suhtes * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu N-(1-fenetüülpiperidiin-4-üül)-N-fenüülakrüülamiidi (akrüloüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0333)


9.3. ELi poliitilised suhted Indiaga (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ELi poliitiliste suhete kohta Indiaga [2017/2025(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)334)


9.4. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Itaaliale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Itaaliale [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)335)

Sõnavõtud

Enne hääletust:

Giovanni La Via (raportöör) tegi kodukorra artikli 150 lõike 4 kohaselt avalduse.

Pärast hääletust:

President andis teada, et seoses palvega, mis esitati esmaspäeval istungi alguses (11.9.2017 protokollipunkt 2) kirjutab ta täna alla Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile saadetavale kirjale, milles palutakse, et ta leiaks lahenduse rahalise abi andmiseks orkaan Irma tõttu rängalt kannatada saanud Saint-Martini saare Madalmaade osale.


9.5. Paranduseelarve projekt nr 4/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2017 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)336)


9.6. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome taotlus – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)337)

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident


9.7. ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et jätkata kehtivate piirangute kohaldamist lennutegevuse ulatuse suhtes ja teha ettevalmistusi üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)338)

Pärast hääletust võttis sõna Julie Girling (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


9.8. Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)339)

Pärast hääletust võttis sõna Norbert Lins (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


9.9. Ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1030/2002, millega kehtestatakse ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)340)


9.10. Vastuväide delegeeritud õigusaktile: kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuded (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 105 lõike 3 kohaselt Julie Girling fraktsiooni ECR nimel komisjoni 2. juuni 2017. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuete osas (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


9.11. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba DAS-68416-4 (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 kohaselt Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis ENVI-komisjoni nimel komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba DAS-68416-4 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (D051451 ; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)341)


9.12. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu import pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 kohaselt Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini ja Sirpa Pietikäinen ENVI-komisjoni nimel komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/6 sööda ja toidu osas, millele kehtivad Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid kehtestatud eritingimused (D051561/01 - 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)342)


9.13. Paranduseelarve projekt nr 3/2017: Noorte tööhõive algatuse eelarvevahendid; ACERi ja SESAR2 ametikohtade loetelud (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2017 kohta, millega suurendatakse noorte tööhõive algatuse assigneeringuid eesmärgiga vähendada noorte töötust Euroopa Liidus ning ajakohastatakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) ja ühisettevõtte SESAR2 ametikohtade loetelu [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)343)


9.14. Relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (hääletus)

Raport relvaekspordi kohta: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine [2017/2029(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)344)


9.15. ELi poliitilised suhted Ladina-Ameerika riikidega (hääletus)

Raport ELi poliitiliste suhete kohta Ladina-Ameerika riikidega [2017/2027(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Javi López (A8-0268/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)345)

Sõnavõtud

Javi López (raportöör)


9.16. Korruptsioon ja inimõigused kolmandates riikides (hääletus)

Raport korruptsiooni ja inimõiguste kohta kolmandates riikides [2017/2028(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)346)

Õigusalane teave