Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. syyskuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos

9. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. Monenvälinen sopimus Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamiseksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamista koskevan, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin tasavallan, Kroatian tasavallan, Montenegron tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Romanian, Serbian tasavallan ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation monenvälisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS NEUVOSTOS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0332)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


9.2. Akryloyylifentanyylin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi N-(1-fenetyylipiperidin-4-yyli)-N-fenyyliakryyliamidin (akryloyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0333)


9.3. EU:n poliittiset suhteet Intiaan (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö EU:n poliittisista suhteista Intiaan [2017/2025(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)334)


9.4. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Italialle (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Italialle [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)335)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä:

Giovanni La Via (esittelijä) käytti työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Äänestyksen jälkeen:

Puhemies ilmoitti, että maanantaina istunnon avaamisen yhteydessä esitetyn pyynnön johdosta (istunnon pöytäkirja 11.9.2017, kohta 2) hän allekirjoittaa tänään komission puheenjohtajalle Jean-Claude Junckerille osoitetun kirjeen, jossa tätä pyydetään löytämään ratkaisu taloudellisen avun tarjoamiseksi Irma-hurrikaanin aiheuttamista tuhoista kärsivän Saint-Martinin saaren alankomaalaiselle osalle.


9.5. Lisätalousarvioesitys nro 4/2017, joka liittyy ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Italialle (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta Euroopan unionin varainhoitovuoden 2017 talousarviota koskevaan lisätalousarvioesitykseen nro 4, joka liittyy ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Italialle [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A8-0281/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)336)


9.6. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Suomen hakemus EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)337)

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF


9.7. EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0258/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)338)

Julie Girling (esittelijä) käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


9.8. Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)339)

Norbert Lins (esittelijä) käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


9.9. Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäinen kaava ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)340)


9.10. Painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden koostumus ja niistä annettavia tietoja koskevat erityisvaatimukset (äänestys)

Julie Girlingin ECR-ryhmän puolesta työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys 2. kesäkuuta 2017 annetusta komission delegoidusta asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin


9.11. Muuntogeeninen soija DAS-68416-4 (äänestys)

Bart Staesin, Karin Kadenbachin, Lynn Boylanin, Eleonora Evin, Sirpa Pietikäisen ja Valentinas Mazuronisin ENVI-valiokunnan puolesta työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa DAS-68416-4 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D051451 - 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)341)


9.12. Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonti Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen (äänestys)

Michèle Rivasin, Christel Schaldemosen, Frédérique Riesin, Lynn Boylanin, Piernicola Pedicinin ja Sirpa Pietikäisen ENVI-valiokunnan puolesta työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanosäädökseksi erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 muuttamisesta (D051561/01 - 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)342)


9.13. Lisätalousarvioesitys nro 3/2017: nuorisotyöllisyysaloitteen talousarviomäärärahojen lisääminen sekä erillisvirasto ACERin ja SESAR2-yhteisyrityksen henkilöstötaulukot (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2017 varainhoitovuodeksi 2017 nuorisotyöllisyysaloitteen talousarviomäärärahojen lisäämiseksi nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi kaikkialla Euroopan unionissa sekä erillisvirasto ACERin ja SESAR2-yhteisyrityksen henkilöstötaulukoiden päivittämiseksi [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A8-0282/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)343)


9.14. Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano [2017/2029(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)344)


9.15. EU:n poliittiset suhteet Latinalaiseen Amerikkaan (äänestys)

Mietintö EU:n poliittisista suhteista Latinalaiseen Amerikkaan [2017/2027(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Javi López (A8-0268/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)345)

Puheenvuoro:

Javi López (esittelijä)


9.16. Korruptio ja ihmisoikeudet kolmansissa maissa (äänestys)

Mietintö korruptiosta ja ihmisoikeuksista kolmansissa maissa [2017/2028(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)346)

Oikeudellinen huomautus