Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 13. septembris - StrasbūraGalīgā redakcija

9. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. Daudzpusējs nolīgums par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā* par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Roberts Zīle (A8-0260/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0332).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.2. Kontroles pasākumu piemērošana akriloilfentanilam * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Zinojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu N-(1-fenetilpiperidīn-4-il)-N-fenilakrilamīdam (akriloilfentanilam) [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Brice Hortefeux (A8-0284/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0333).


9.3. ES politiskās attiecības ar Indiju (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par ES politiskajām attiecībām ar Indiju [2017/2025(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)334).


9.4. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Itālijai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Giovanni La Via (A8-0280/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)335).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas:

Giovanni La Via (referents) sniedza paziņojumu, pamatojoties uz Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pēc balsošanas:

priekšsēdētājs paziņoja, ka saskaņā ar pirmdien sesijas atsākšanas sēdē saņemto pieprasījumu (11.9.2017. protokola 2. punkts) viņš šodien parakstīs Komisijas priekšsēdētājam Jean-Claude Juncker adresētu vēstuli, aicinot viņu rast risinājumu, lai sniegtu finansiālu palīdzību orkāna Irma izpostītajai Senmartēna salas Nīderlandes daļai.


9.5. Budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projekts — pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Itālijai [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0281/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)336).


9.6. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)337).

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks


9.7. ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK nolūkā saglabāt pašreizējo darbības jomas ierobežojumu attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavoties globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0258/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2017)338).

Uzstājās Julie Girling (referente) – pēc balsošanas, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


9.8. Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Norbert Lins (A8-0262/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2017)339).

Uzstājās Norbert Lins (referents) – pēc balsošanas, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


9.9. Vienota uzturēšanās atļauju forma trešo valstu pilsoņiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)340).


9.10. Iebildums pret deleģēto aktu: īpašas sastāva un informācijas prasības, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu iesniegusi Julie Girling ECR grupas vārdā, par Komisijas 2017. gada 2. jūnija deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


9.11. Iebildums saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesnieguši Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen un Valentinas Mazuronis ENVI komitejas vārdā, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4, sastāv vai ir ražoti no tām (D051451 - 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)341.


9.12. Iebildums saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: barības un pārtikas imports, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesnieguši Michèle Rivasi, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini un Sirpa Pietikäinen ENVI komitejas vārdā, par projektu Komisijas Īstenošanas regulai (ES) Nr. .../..., ar kuru groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/6, ar ko pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādas barības un pārtikas importu, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas (D051561/01 - 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)342).


9.13. Budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projekts — līdzekļi Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai; ACER un SESAR2 štatu saraksti (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projektu — līdzekļu palielinājums Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, lai turpinātu jauniešu bezdarba līmeņa samazināšanu visā Eiropas Savienībā, un decentralizētās aģentūras ACER un SESAR2 kopuzņēmuma štatu saraksta atjauninājums [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0282/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)343).


9.14. Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (balsošana)

Ziņojums par ieroču eksportu: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana [2017/2029(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Bodil Valero (A8-0264/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)344).


9.15. ES politiskās attiecības ar Latīņameriku (balsošana)

Ziņojums par ES politiskajām attiecībām ar Latīņameriku [2017/2027(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Javi López (A8-0268/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)345.

Uzstāšanās

Javi López (referents)


9.16. Korupcija un cilvēktiesības trešās valstīs (balsošana)

Ziņojums par korupciju un cilvēktiesībām trešās valstīs [2017/2028(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)346).

Juridisks paziņojums