Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 september 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

9. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


9.1. Multilaterale overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk Europees luchtruim (CEAS) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Servië, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo betreffende de totstandbrenging van een Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte (ECAA) [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0332)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.2. Het onderwerpen van acryloylfentanyl aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van N-(1-fenethylpiperidine-4-yl)-N-fenylacrylamide (acryloylfentanyl) aan controlemaatregelen [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0333)


9.3. De politieke betrekkingen van de EU met India (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de politieke betrekkingen van de EU met India [2017/2025(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)334)


9.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Italië [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)335)

Sprekers:

Vóór de stemming:

Giovanni La Via (rapporteur) legt vóór de stemming een verklaring af krachtens artikel 150, lid 4, van het Reglement.

Na de stemming:

De Voorzitter deelt na de stemming mee dat hij ingevolge een verzoek dat maandag bij de opening van de vergadering is ingediend (punt 2 van de notulen van 11.9.2017) vandaag een brief aan de voorzittter van de Commissie, Jean-Claude Juncker, zal ondertekenen om hem te vragen een oplossing te vinden voor het verstrekken van financiële steun aan het Nederlandse deel van Sint-Maarten, dat verwoest is door de orkaan Irma.


9.5. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Italië [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)336)


9.6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland - EGF/2017/002 FI Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)337)

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter


9.7. Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I (stemming)

Verslag over een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2017)338)

Het woord wordt gevoerd door Julie Girling (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


9.8. Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2017)339)

Het woord wordt gevoerd door Norbert Lins (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


9.9. Uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)340)


9.10. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, door Julie Girling, namens de ECR-Fractie, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 2 juni 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


9.11. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde soja DAS- 68416-4 (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, door Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis, namens de Commissie ENVI, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-68416-4, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D051451 ; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)341)


9.12. Bezwaar op grond van artikel 106: invoer van diervoeders en levensmiddelen welke afkomstig of verzonden zijn uit Japan na het ongeval met de kerncentrale in Fukushima (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, door Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini en Sirpa Pietikäinen, namens de Commissie ENVI, over het ontwerp van Uitvoeringsverordening (EU) .../... van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6 van de Commissie wat betreft diervoeders en levensmiddelen die vallen onder bijzondere voorwaarden voor de invoer van diervoeders en levensmiddelen welke afkomstig of verzonden zijn uit Japan na het ongeval met de kerncentrale in Fukushima (D051561/01 ; 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)342)


9.13. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3: begrotingsmiddelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; personeelsformaties van ACER en SESAR2 (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 om de begrotingsmiddelen voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te verhogen en de jongerenwerkloosheid in de Europese Unie verder terug te dringen, alsmede om de personeelsformaties van het gedecentraliseerde agentschap ACER en de gemeenschappelijke onderneming SESAR2 te actualiseren [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)343)


9.14. Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (stemming)

Verslag over wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB [2017/2029(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)344)


9.15. De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika (stemming)

Verslag over de politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika [2017/2027(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Javi López (A8-0268/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)345)

Het woord werd gevoerd door:

Javi López (rapporteur)


9.16. Corruptie en mensenrechten in derde landen (stemming)

Verslag over corruptie en het effect op de mensenrechten in derde landen [2017/2028(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)346)

Juridische mededeling