Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 września 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

9. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Umowa wielostronna w sprawie ustanowienia Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL) [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0332)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.2. Poddanie akrylofentanylu środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamidu (akrylofentanylu) środkom kontroli [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0333)


9.3. Stosunki polityczne UE z Indiami (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Indiami [2017/2025(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)334)


9.4. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)335)

Wystąpienia

Przed głosowaniem:

Giovanni La Via (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Po głosowaniu:

Przewodniczący poinformował, że w związku z wnioskiem zgłoszonym w poniedziałek w chwili wznowienia posiedzenia (pkt 2 protokołu z dnia 11.9.2017) podpisze dzisiaj pismo skierowane do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera, w którym zwróci się o znalezienie rozwiązania w celu dostarczenia pomocy finansowej na rzecz niderlandzkiej części zniszczonej przez huragan Irma wyspy Sint Maarten.


9.5. Projekt budżetu korygującego nr 4/2017 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 towarzyszący wnioskowi dotyczącemu uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)336)


9.6. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2017/002 FI Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)337)

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący


9.7. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2017)338)

Głos zabrała Julie Girling (sprawozdawczyni), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


9.8. Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2017)339)

Głos zabrał Norbert Lins (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


9.9. Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)340)


9.10. Sprzeciw wobec aktu delegowanego: szczegółowe wymogi dotyczące składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę w celu kontroli masy ciała (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyła zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu Julie Girling w imieniu grupy ECR, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 2 czerwca 2017 r., uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę w celu kontroli masy ciała (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony


9.11. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja DAS-68416-4 (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyli zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis, w imieniu komisji ENVI, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-68416-4, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D051451 - 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)341)


9.12. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: przywóz pasz i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyli zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu Michèle Rivasi, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini i Sirpa Pietikäinen, w imieniu komisji ENVI, w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/6 w odniesieniu do paszy i żywności objętych specjalnymi warunkami regulującymi przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (D051561/01 - 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)342)


9.13. Projekt budżetu korygującego nr 3/2017: zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; plany zatrudnienia ACER i SESAR2 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 zwiększającego zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w celu obniżenia bezrobocia wśród młodzieży w całej Unii Europejskiej oraz aktualizującego plany zatrudnienia agencji zdecentralizowanej ACER i wspólnego przedsięwzięcia SESAR2 [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)343)


9.14. Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB [2017/2029(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)344)


9.15. Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z Ameryką Łacińską [2017/2027(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Javi López (A8-0268/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)345)

Wystąpienia

Javi López (sprawozdawca)


9.16. Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (głosowanie)

Sprawozdanie zatytułowane „Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich” [2017/2028(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)346)

Informacja prawna