Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. septembra 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

9. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


9.1. Mnohostranná dohoda o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Dočasnou misiou Organizácie Spojených národov v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA) [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0332)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.2. Podrobenie akrylfentanylu kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení N-(1-fenyletyl-4-piperidinylu)-N-fenylakrylamidu (akrylfentanylu) kontrolným opatreniam [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0333)


9.3. Politické vzťahy EÚ s Indiou (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o politických vzťahoch EÚ s Indiou [2017/2025(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)334)


9.4. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Taliansku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)335)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním:

Giovanni La Via (spravodajca) vystúpil s vyhlásením na základe článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Po hlasovaní:

Predseda oznámil, že v nadväznosti na žiadosť, ktorá bola vznesená v pondelok pri otvorení schôdze (bod 2 zápisnice zo dňa 11.9.2017), dnes podpíše list adresovaný predsedovi Komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi, v ktorom ho žiada, aby našiel riešenie zamerané na poskytnutie finančnej pomoci pre holandskú časť ostrova Svätý Martin zničeného hurikánom Irma.


9.5. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Taliansku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2017 na rozpočtový rok 2017, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jens Geier (A8-0281/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)336)


9.6. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť z Fínska – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)337)

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda


9.7. Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0258/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

schválené (P8_TA(2017)338)

Vystúpila Julie Girling (spravodajkyňa), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


9.8. Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

schválené (P8_TA(2017)339)

Vystúpil Norbert Lins (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


9.9. Jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

schválené (P8_TA(2017)340)


9.10. Námietka proti delegovanému aktu: osobitné požiadavky na zloženie potravín určených na celkovú náhradu stravy na účely regulácie hmotnosti a osobitné požiadavky na informácie (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku predložila Julie Girling v mene skupiny ECR, o delegovanom nariadení Komisie z 2. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín určených na celkovú náhradu stravy na účely regulácie hmotnosti a o osobitné požiadavky na informácie o nich (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

zamietnutý


9.11. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná sója DAS- 68416-4 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložili Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis, v mene výboru ENVI, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (D051451 - 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2017)341)


9.12. Námietka podľa článku 106: dovoz krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložili Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini a Sirpa Pietikäinen, v mene výboru ENVI, o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č.../..., ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/6, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime. (D051561/01 - 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2017)342)


9.13. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí; plány pracovných miest ACER a SESAR2 (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2017 na rozpočtový rok 2017: zvýšenie rozpočtových zdrojov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí s cieľom znížiť nezamestnanosť mladých ľudí v rámci celej Európskej únie a aktualizácia plánov pracovných miest zamestnancov decentralizovanej agentúry ACER a spoločného podniku SESAR2 [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jens Geier (A8-0282/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2017)343)


9.14. Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (hlasovanie)

Správa o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP [2017/2029(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2017)344)


9.15. Politické vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou (hlasovanie)

Správa o politických vzťahoch EÚ s Latinskou Amerikou [2017/2027(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Javi López (A8-0268/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2017)345)

Vystúpenia:

Javi López (spravodajca)


9.16. Korupcia a ľudské práva v tretích krajinách (hlasovanie)

Správa o korupcii a ľudských právach v tretích krajinách [2017/2028(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2017)346)

Právne oznámenie