Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. september 2017 - StrasbourgKončna izdaja

9. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


9.1. Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Večstranskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Republiko Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Črno goro, Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Romunijo, Republiko Srbijo in Začasno upravo misije Združenih narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) v imenu Unije [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0332)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


9.2. Uvedba nadzornih ukrepov za akriloilfentanil * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid (akriloilfentanil) [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0333)


9.3. Politični odnosi EU z Indijo (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o političnih odnosih EU z Indijo [2017/2025(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)334)


9.4. Uporaba Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Italiji [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)335)

Govori

Pred glasovanjem:

Giovanni La Via (poročevalec) je v skladu s členom 150(4) Poslovnika podal izjavo.

Po glasovanju:

Predsednik je sporočil, da bo na podlagi zahteve, podane v ponedeljek ob otvoritvi seje (točka 2 zapisnika z dne 11.9.2017), danes podpisal pismo o nameri, v katerem bo predsednika Komisije Jean-Clauda Junckerja pozval, naj poišče rešitev za zagotovitev finančne pomoči nizozemskemu delu otoka Saint-Martin, po katerem je pustošil orkan Irma.


9.5. Predlog spremembe proračuna št. 4/2017, ki spremlja predlog za uporabo Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2017 za proračunsko leto 2017, ki spremlja predlog za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Italiji [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jens Geier (A8-0281/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)336)


9.6. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – vloga EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2017/002 FI Microsoft 2 – Finska [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)337)

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik


9.7. Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Julie Girling (A8-0258/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2017)338)

Govorila je Julie Girling (poročevalka), po glasovanju, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


9.8. Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2017)339)

Govoril je Norbert Lins (poročevalec), po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


9.9. Enotna oblika dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)340)


9.10. Nasprotovanje po členu 105 Poslovnika: delegirana uredba Komisije z dne 2. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev o sestavi in informacijah za popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 105(3) Poslovnika vložila Julie Girling v imenu skupine ECR, o delegirani uredbi Komisije z dne 2. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev o sestavi in informacijah za popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


9.11. Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS- 68416-4, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložili Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Valentinas Mazuronis, v imenu odbora ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-68416-4, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D051451 ; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)341)


9.12. Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbene uredbe Komisije o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložili Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini in Sirpa Pietikäinen, v imenu odbora ENVI, o osnutku izvedbene uredbe Komisije (EU) št. .../... o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (D051561/01 ; 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)342)


9.13. Predlog spremembe proračuna št. 3/2017: proračunska sredstva pobude za zaposlovanje mladih; kadrovski načrti agencije ACER in skupnega podjetja SESAR2 (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2017 za proračunsko leto 2017 o povečanju proračunskih sredstev pobude za zaposlovanje mladih, da se zmanjša brezposelnost mladih v Evropski uniji, in posodobitvi kadrovskih načrtov decentralizirane agencije ACER in skupnega podjetja SESAR2 [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jens Geier (A8-0282/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)343)


9.14. Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (glasovanje)

Poročilo o izvozu orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP [2017/2029(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)344)


9.15. Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko (glasovanje)

Poročilo o političnih odnosih EU z Latinsko Ameriko [2017/2027(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Javi López (A8-0268/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)345)

Govori

Javi López (poročevalec)


9.16. Korupcija in človekove pravice v tretjih državah (glasovanje)

Poročilo o korupciji in človekovih pravicah v tretjih državah [2017/2028(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)346)

Pravno obvestilo