Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 september 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

9. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


9.1. Multilateralt avtal om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0332)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.2. Kontrollåtgärder för akryloylfentanyl * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa N-(1-fenetylpiperidin-4-yl)-N-fenylakrylamid (akryloylfentanyl) kontrollåtgärder [08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0333)


9.3. EU:s politiska förbindelser med Indien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Indien [2017/2025(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)334)


9.4. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien [COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)335)

Inlägg:

Före omröstningen:

Giovanni La Via (föredragande) gjorde ett uttalande på grundval av artikel 150.4 i arbetsordningen.

Efter omröstningen:

Talmannen meddelade att han till följd av en begäran som framfördes vid öppnandet av sammanträdet på måndagen (punkt 2 i protokollet av den 11.9.2017) samma dag skulle underteckna en skrivelse till kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, för att be honom finna en möjlighet att sända finansiellt bistånd till den nederländska delen av ön Saint-Martin, som drabbats svårt av orkanen Irma.


9.5. Förslag till ändringsbudget nr 4/2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2017 för budgetåret 2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien [11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)336)


9.6. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)337)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman


9.7. EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)338)

Talare: Julie Girling (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


9.8. Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen [COM(2016)0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)339)

Talare: Norbert Lins (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


9.9. Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)340)


9.10. Invändning i enlighet med artikel 105: särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen från Julie Girling för ECR-gruppen, om kommissionens delegerade förordning av den 2 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-0497/2017)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


9.11. Invändning i enlighet med artikel 106: genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4 (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen från Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis, för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D051451 ; 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)341)


9.12. Invändning i enlighet med artikel 106: import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen från Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini och Sirpa Pietikäinen, för utskottet ENVI, om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/6 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (D051561/01 ; 2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)342)


9.13. Förslag till ändringsbudget nr 3/2017: budgetresurser för sysselsättningsinitiativet för unga; tjänsteförteckningar för Acer och Sesar2 (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2017 för budgetåret 2017 om en ökning av budgetresurserna för sysselsättningsinitiativet för unga för att minska ungdomsarbetslösheten i Europeiska unionen och en uppdatering av tjänsteförteckningarna för den decentraliserade byrån Acer och för det gemensamma företaget Sesar2 [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)343)


9.14. Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (omröstning)

Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2017/2029(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bodil Valero (A8-0264/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)344)


9.15. EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (omröstning)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Latinamerika [2017/2027(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Javi López (A8-0268/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)345)

Inlägg:

Javi López (föredragande)


9.16. Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (omröstning)

Betänkande om korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer [2017/2028(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)346)

Rättsligt meddelande