Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 13. septembris - StrasbūraGalīgā redakcija

14. "Dieselgate": ES vides, veselības un patērētāju tiesību standartu stiprināšana saistībā ar nesenajām dalībvalstu, tostarp Vācijas un Austrijas, darbībām (debates par aktuāliem jautājumiem) (Reglamenta 153.a pants)
CRE

"Dieselgate": ES vides, veselības un patērētāju tiesību standartu stiprināšana saistībā ar nesenajām dalībvalstu, tostarp Vācijas un Austrijas, darbībām (2017/2835(RSP)).

Sēdes vadītājs norādīja, ka šajās debatēs nebūs nedz zilās kartītes jautājumu, nedz uzstāšanās pēc pieprasījuma.

Uzstājās Ska Keller, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi Verts/ALE grupa.

Uzstājās Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy, Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper un Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums