Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0278(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0188/2017

Внесени текстове :

A8-0188/2017

Разисквания :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Обяснение на вота
PV 13/03/2019 - 11.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Протокол
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург

16. Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Morten Løkkegaard представи доклада.

Изказаха се: Ádám Kósa (докладчик по становището на комисията EMPL) и Keith Taylor (докладчик по становището на комисията TRAN).

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Petra Kammerevert (докладчик по становището на комисията CULT), Rosa Estaràs Ferragut (докладчик по становището на комисията FEMM), Kostadinka Kuneva (докладчик по становището на комисията PETI), Sabine Verheyen, от името на групата PPE, Olga Sehnalová, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Marco Zullo, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi и Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Csaba Sógor, Viorica Dăncilă и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Christos Stylianides и Morten Løkkegaard.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 14.9.2017 г г.

Правна информация